PL EN


2015 (R. XIV) | 4(58) | 97-116
Article title

Zachowania autodestrukcyjne wśród młodzieży

Content
Title variants
EN
Self-destructive behavior of young people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, na podstawie analizy wybranych blogów i forów internetowych, specyfiki autoagresji wśród nastolatków. Przeobrażenia społeczno-polityczne, brak adekwatnego wsparcia społecznego, a także dokonujące się w okresie dorastania zmiany fizyczne, psychiczne i emocjonalnospołeczne implikują wiele trudnych sytuacji w życiu młodego pokolenia. Dla wielu adolescentów strategią radzenia sobie w walce z problemami staje się okaleczanie własnego ciała żyletką. W artykule za pomocą metody analizy treści scharakteryzowano: motywy samookaleczania się młodych ludzi, wiek, w jakim dochodzi do takich zachowań wśród adolescentów, reperkusje wynikające z przejawianej autoagresji, stosunek okaleczających się do podejmowanych autodestrukcyjnych zachowań, formy i efektywność pomocy i wsparcia udzielanego raniącym się nastolatkom przez profesjonalistów i bliskie im osoby. Artykuł kończą propozycje działań profilaktycznych i interwencyjnych, które powinny zostać podjęte na terenie szkół w przypadku ryzyka wystąpienia u młodzieży zjawiska autoagresji.
EN
The aim of this article is to present, on the basis of the analysis of selected blogs and online forums, the specificity of self-harm among teenagers. The transformation of socio-political, lack of adequate social support, as well as taking place during adolescence physical, mental and emotional-social entail many difficult situations in the lives of the young generation. For many adolescents coping strategy in the fight against the problems is the mutilation of one’s body with a razor blade. In the article, using the technique of content analysis characterized: recitals self-harming young people, the age when it comes to such behavior among adolescents, the repercussions resulting from self- harm, the ratio of the crippling selfdestructive behaviors undertaken, form and effectiveness of aid and support to teenagers hurting themselves by professionals and people close to them. The article ends with suggestions of preventive measures and interventions that should be taken in schools where the risk of self-harm among young people.
Issue
Pages
97-116
Physical description
Dates
published
2015-12-30
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Babiker G., Arnold L. (2003), Autoagresja. Mowa zranionego ciała, przeł. M. Polaszewska-Nicke, GWP, Gdańsk.
 • Bardziejewska M. (2008), Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków?, [w:] Psychologiczne portrety człowieka, Brzezińska A. (red.), GWP, Gdańsk.
 • Dobrołowicz J. (2007), Internet nowym źródłem marginalizacji i wykluczenia, [w:] Współczesne problemy pedagogiki społecznej i pracy socjalnej: wybrane zagadnienia w świetle analiz i badań, Matyjas B. (red.), Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.
 • Dziuba-Owsianka K. (2008), Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stresem w sytuacji trudnej, [w:] Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria, historia, praktyka, Kurlak I., Gretkowski A. (red.), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Stalowa Wola–Sandomierz.
 • Eckhardt A. (1998), Autoagresja, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • Filipiak M., Kwiatkowska E. (red.), (2009), Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Galas B. (2004), Młodzież, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, Pilch T. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Gmitrowicz A. (2006), Sprawozdanie z 11. Europejskiego Sympozjum o Samobójstwach i Zachowaniach Samobójczych (ESSSB, European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour)— Portoroż, Słowenia, 9–12 września 2006 roku, „Suicydologia” nr 1.
 • Gorczyca M. (2008), Stres reakcją dzieci i dorosłych w obliczu sytuacji trudnych, [w:] Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Teoria, historia, praktyka, Kurlak I., Gretkowski A. (red.), Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Stalowa Wola–Sandomierz.
 • Griese H.M. (2006), Socjologiczne teorie młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Heszen-Niejodek I. (2000), Stres – radzenie dobie – główne kontrowersje, [w:] Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Heszen-Niejodek I., Ratajczak Z. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Jaczewski A. (1979), Kultura seksualna młodzieży, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Jarymowicz M., Szustowa T. (1980), Poczucie własnej tożsamości – źródła i funkcje regulacyjne, [w:] Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, Reykowski J. (red.), Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Klutz T. (2011), Problemy wieku adolescencji w okresie zmian społecznych, „Wychowanie na co Dzień” nr 9.
 • Kołodziejczyk J. (2004), Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, NODN Sophia, Kraków.
 • Kubacka-Jasiecka D. (1975), Funkcjonowanie społeczne osób agresywnych i samoagresywnych: studium kliniczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Leppert R. (2001), Kondycja psychospołeczna młodzieży w okresie moratorium: raport z badań, [w:] Młodzież a dorośli: napięcia między socjalizacją a wychowaniem, Kwiecińska R., Szymański M. (red.), Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków.
 • Leppert R. (2004), Młodzież – świat przeżywany i tożsamość: studia empiryczne nad bydgoskimi licealistami, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Leppert R. (2005), Tożsamość młodzieży w społeczeństwie naśladowczym, [w:] Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Melosik Z. (red.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 • Liberska H. (2007), Poszukiwanie sensu życia przez młodzież, „Edukacja Humanistyczna” nr 32.
 • Mastalski J. (2007), Samotność globalnego nastolatka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.
 • Moczydłowska J. (1996), Autoagresywne zachowania dziewcząt niedostosowanych społecznie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 1.
 • Obuchowska I. (1983), Okres dorastania, „Nasza Księgarnia”, Warszawa.
 • Oleszkowicz A., Sebejko A. (2011), Dorastanie, [w:] Psychologia rozwoju człowieka: podręcznik akademicki, Trempała J. (red.), PWN, Warszawa.
 • Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, PWN, Warszawa.
 • Silvermann O. (2007), Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, PWN, Warszawa.
 • Więckiewicz M. (2012), Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wycisk J. (2004), Okaleczanie ciała: wybrane uwarunkowania psychologiczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Wycisk J., Ziółkowska B. (2010), Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia. Jak pomóc nastolatkom w szkole, Difin, Warszawa.
 • Zajączkowski K. (2002), Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Zamojska E. (1998), Kulturowa tożsamość młodzieży: studium empiryczne. Z badań nad młodzieżą ze szkół średnich, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Miernik-Jaeschke M., Czynniki zwiększające ryzyko podjęcia zamierzonych samouszkodzeń u nastolatków, http://www.mp.pl/artykuly/83714 [data pobrania: 22.04.2014].
 • Rej A., Kryska S., Grajek M., Mazgaj K., Siwozad K., Samookaleczanie wśród populacji gimnazjalistów w wybranych szkołach w mieście i na wsi, http://medtube.pl/tribune-pl/2011/09/797/ [data pobrania: 22.04.2014].
 • http://www.netkobiety.pl/viewtopic.php?id=10632&p=3 [data pobrania: 25.11.2013].
 • http://m-forum.pl/zyletka-moja-przyjaciolka-t2168.html [data pobrania: 25.11.2013].
 • http://nastek.pl/zdrowie/3111,Przygoda-z-zyletka [data pobrania: 25.11.2013].
 • http://016tygrysek016.bloog.pl/id,4275678,title,ZyleTka-CieCieNibY-BoLii-ale-PoMaGa,index.html [data pobrania: 25.11.2013].
 • http://madziaczekxxt.blog.onet.pl/2009/05/11/moja-historiaa/#comments [data pobrania: 25.11.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-916ccd80-ee3a-4055-9bc0-8a10710edd41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.