PL EN


2018 | 15/2018 | 107-135
Article title

Więziennictwo w Polsce i Ukrainie: od dziedzictwa totalitarnego do współczesnego europejskiego systemu penitencjarnego

Authors
Content
Title variants
EN
Prisons in Poland and Ukraine: from a totalitarian heritage to a modern European penitentiary system
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Badanie reformy więziennictwa w Polsce jest doskonałą ilustracją przemian ustrojowych, jakie przechodzili Polacy od systemu naznaczonego radzieckim totalitaryzmem do społeczeństwa spełniającego kryteria demokratyczności . Dążenia Ukrainy w kierunku adaptacji rozwiązań Unii Europejskiej w dziedzinie reformy penitencjarnej zachęcają do poznania doświadczeń Polski ze względu na postęp tego kraju w eliminowaniu spuścizny komunistycznej w działalności więziennictwa i nadzorującej go Służby Więziennej. Zadanie to staje się również aktualne dla współczesnej Ukrainy i z uwagi na łączące oba kraje głębokie więzi kulturowe i mentalne, polskie doświadczenia wydają się być niezwykle inspirujące. Korzystając z doświadczenia sąsiadów nie należy zapominać o różnicach. Przede wszystkim należy zauważyć, że okres komunizmu w Polsce był wyraźnie krótszy, w porównaniu z 70-letnim doświadczeniem Ukrainy, Białorusi i innych Republik Radzieckich które w odróżnieniu od Polski nie zaznały pełnej suwerenności. Kluczowe dla powodzenia reform w Polsce było to, że realizowali je nowi, często młodzi ludzie, przygotowani do pracy w oparciu o współczesną wiedzy, nie związaną z poprzednim systemem. Polacy potępili zbrodnie komunizmu i jego dziedzictwo. Na Ukrainie do tej pory tak zdecydowanie tego nie zrobiono i to jest jeden z powodów niepowodzenia reform.
EN
The study of the prison system reform in Poland is a perfect illustration of the political changes that Poles have undergone from a system marked by Soviet totalitarianism to a society that meets the criteria of democracy Ukraine's aspirations to adapt EU solutions in the field of penitentiary reform encourage to learn about Poland's experiences due to the progress of this country in eliminating the communist legacy in the work of the prison system and the Prison Service that oversees it. This task is also valid for contemporary Ukraine and due to the deep cultural and mental ties connecting the two countries, Polish experiences seem to be extremely inspiring. When using the experience of neighbors, one should not forget about the differences. First of all, it should be noted that the period of communism in Poland was clearly shorter, compared to the 70 years of experience of Ukraine, Belarus and other Soviet Republics which, unlike Poland, did not experience full sovereignty. The key to the success of the reforms in Poland was the fact that they were carried out by new, often young people who were prepared to work on the basis of modern knowledge not related to the previous system. Poles condemned the crimes of communism and its legacy. In Ukraine, this has definitely not been done so far, and this is one of the reasons for the failure of the reforms.
Year
Issue
Pages
107-135
Physical description
Dates
published
2018-11-12
Contributors
author
References
 • Ambrozik W., 2016, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronie uspołecznienia systemu oddziaływań, Kraków.
 • Barczykowski G., Przybyłka Ł., 2016, Więźniowie Wronek w okresie stalinowskim Część I. Lata 1945 – 1948., Poznań.
 • Lityński A., 2007, Historia prawa Polski Ludowej, Lexis Nexis, Warszawa.
 • Migdał J., 2008, Polski system penitencjarny w latach 1956-2008 w ujęciu doktrynalnym, normatywnym i funkcjonalnym. Kontynuacja czy zmiana? Gdańsk
 • Nikołajew J., 2009, Specyfika duszpasterstwa więziennego w Polsce. Prezentacja badań własnych, «Teologia w Polsce» № 3,1.
 • Nowak E., 2002, Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950).Historia i implikacje., Opole.
 • Pawlak К., 1997, Za kratami więzień i drutami obozów (zarys dziejów więziennictwa w Polsce), Kalisz.
 • Polit I, 2003, Miejsce odosobnienia w Berezie Kartuskiej w latach 1934–1939, Toruń.
 • Szymanowski Т., 1996, Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce, Warszawa.
 • Tischner J, 1992, Etyka solidarności i Homo sovieticus, Kraków.
 • Вербенський М., 2004, Гуманізація виконання покарань в Україні, «Вісник Центру суддівських студій», № 2-3.
 • Відновлення пенітенціарної системи України в повоєнний період, http://lektsii.net/1-84850.html
 • Васильєв В., Kонцентраці́йні табори // Енциклопедія сучасної України, http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3253
 • Виправно-трудовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України.–1971.-№1.
 • Галай А., 2003, Організаційно-правові засади формування та функціонування персоналу установ виконання покарання, Київ.
 • Григор’єв О., Іваньков І., Іваньков О., Олійник О., 2012, Історія пенітенціарної системи України. ( ред.) В.В. Дрижака., Чернігів.
 • Грицак Я., 2008, Життя, смерть та інші неприємності., Грані-Т, Київ., http://er.ucu.edu.ua:8080/bitstream/handle/1/249/Hrytsak_Zhyttia%20smert%E2%80%99%20extraction.pdf?sequence=3&isAllowed=y
 • Грицак Я., 2000, Нариси історії України: формування модерної української нації XIX-XX ст. [Навч. посібник], Київ.
 • Зисельс И., 2006, Если не сейчас… Статьи, интервью, выступления. 1989–2006 гг., Дух і Літера, Київ.
 • Епломб Е., 2006, Історія ГУЛАГу, Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», Київ.
 • Карпачова Н., 2002, Стан дотримання і захисту прав і свобод людини в Україні, Консул, Харків.
 • Ковалів Ю., Дантові кола репресій України міжвоєнного двадцятиліття, «Всесвіт», http://www.vsesvit-journal.com/editorial/dantovi-kola-represij-ukrayiny-mizhvoyennogo-dvadtsyatylittya/
 • Кралюк П., 2010, Береза Картузька: чорні сторінки історії, «День», 8 жовтня, https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/bereza-kartuzka
 • Кримінально-виконавче право України [у схемах і таблицях] , 2016, (ред.), Київ.
 • Кузьмин С., 1989, Деятельность исправительно-трудовых учреждений. (1936–1960 гг.) : учеб. Пособие, Изд-во Акад. МВД СССР, Москва.
 • Кульчицький С., 2004, Демографічні втрати України в ХХ столітті, «Дзеркало тижня», 11 жовтня, https://dt.ua/SOCIETY/demografichni_vtrati_ukrayini_v_hh_stolitti.html
 • Мягкий І., Kонцтабори військовополоненихв Україні у 1941–1943 рр.(за документами ЦДАВО України). – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_2015/09.pdf.
 • О преобразовании министерств СССР: Закон от 15 марта 1953 г., 1953, «Ведомости Верховного Совета СССР», № 3.
 • Овсієнко В., Політичні репресії 60-80-х років. Різновиди політичних в’язнів: “націоналісти”, “демократи”, “відмовники”, “релігійники , В. Овсієнко // Права людини і Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи., http://khpg.org/index.php?id=1384861378
 • Oпис моделі пробації визначеної Законом України "Про пробацію", http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/publish/article/829426;jsessionid=AE47D7F67E4D8FA08DC423B3B705AC2D
 • Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік., 1983, Юрид. літ., Москва.
 • Терлюк І., Особливості розвитку окремих галузей радянського права у повоєнний період сталінщини, http://westudents.com.ua/glavy/61371-osoblivost-rozvitku-okremih-galuzey-radyanskogo-prava-u-povonniy-perod-stalnschini.html
 • Угода про співпрацю між Державною пенітенціарною службою України і Головним управлінням Тюремної служби Республіки Польща, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/616_153
 • Шляхи реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, http://old.minjust.gov.ua/21953
 • Формування пенітенціарної політики і пенітенціарної системи України в радянський період, http://studopedia.su/17_58879_formuvannya-penitentsiarnoi-politiki-i-penitentsiarnoi -sistemi- ukraini-v-radyanskiy-period.html
 • Як живуть засуджені на довічне ув’язнення українці, https://ua.korrespondent.net/ ukraine/events/3206952-korrespondent-vik-voli-ne-bachyty-yak-zhyvut-zasudzheni-na-dovichne-uviaznennia-ukraintsi
 • http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1129-15
 • http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/827/98
 • http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/616_153
 • http://prison-pastoral.blogspot.com/2016/09/1-2016.html
 • http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/419-19
 • http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1828%3A1&cat id=63 %3Ava&Itemid=86&lang=uk
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
ISBN
2392-2656
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-916efe9e-9917-474e-84a2-403e7ba10a2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.