PL EN


2000 | Tom 1 Nr V | 191-202
Article title

"Kłótnia" i "kłótliwość" na tle stereotypów zawodowych i zwierzęcych w języku polskim i rosyjskim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
Pages
191-202
Physical description
Dates
published
2000-12-01
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Bartmiński J., Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w:] Konotacja, Lublin 1988.
 • Bartmiński L, Kryteria ilościowe w badaniach stereotypów języko­ wych, „Biuletyn PTJ”, 1988, z. 4L
 • Bartmiński L, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki (I), ,jL Proble­ mów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 3, Wrocław 1985.
 • Bartmiński J., Panasiuk L, Stereotypy językowe, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Współczesny język polski, Wrocław 1993.
 • Forstner D. OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.
 • Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.
 • Puzynina J., Komunikacja językowa i jej zakłócenia, [w:] Sposoby istnienia. Działanie wobec siebie i innych, pod red. J. Rudniańskiego i K. Murawskiego, Warszawa 1988.
 • Sarnowski M., O kłótni, bójce i charakterze agresywności obelg (w druku).
 • Sarnowski M., Przestrzeń komunikacji negatywnej w języku polskim i rosyjskim. Kłótnia jako specyficzna sytuacja komunikacji werbal­ nej, „Slavia Wratislaviensia” CIII, Wrocław 1999.
 • Захаренко И. В., К вопросу о каноне и эталоне в сфере преце­ дентных феноменов, [в:] Язык, сознание, коммуникация, под. ред. В. В. Красных, Ф. И. Изотов, Москва, „Филология”, 1997, Вып. 1.
 • Захаренко И. В., Красных В. В., Гудков Д. Б., Багаева Д. В, Пре­ цедентное имя и npeifedeumuoe высказывание как символы пре­ цедентных феноменов, [в:] Язык, сознание, коммуникация, под. ред. В. В. Красных, Ф. И. Изотов, Москва, „Филология”, 1997, Вып. 1.
 • Кармин А. К., Основы культурологии. Морфология культуры, Санкт-Петербург 1997.
 • Красных В. В., Когнитивная база vs Культурное пространство в аспекте изучения языковой личности (к вопросу о русской концептосфере) [в:] Язык, сознание, коммуникация, под. ред. В. В. Красных, Ф. И. Изотов, Москва, „Филология”, 1997, Вып. 1.
 • Огольцев В. М., Устойчивые сравнения русского языка, Санкт- -Петербург 1992.
 • Прохоров Ю. Е., Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку ино­ странцев, Москва 1996.
 • Сандомирская И. И., Эмотивный компонент в значении глагола (на материале глаголов, обозначаюгцих поведение), [в:] Челове­ ческий фактор в языке. Языковые механизмы экспрессивности, Москва 1991.
 • Славянская мифология. Энциклопедический словарь, под ред. В. Я. Петрухин, Т. А. Агапкина, С. М. Толстая, Москва 1995
 • Сорокин Ю. А., Стереотип, штамп, клише: К проблеме опреде­ ления понятия, [w:] Общение: теоретические и практические аспекты, Москва 1978.
 • Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 1-3, Warszawa 1969-1972.
 • Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, War­szawa 1967-1968.
 • Anusiewicz J., Skawiński J., Słownik polszczyzny potocznej, Warsza- wa-Wrocław 1996.
 • Lewinson J., Słownik seksualizmów polskich, Warszawa 1999.
 • Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. 1-3, Warszawa 1978-1981.
 • Словарь современного русского литературного языка, т. 1-17, Москва 1950-1965.
 • Даль В., Толковый словарь живого великорусского языка, т. 1-4, Москва 1978-1980.
 • Словарь русского языка в четырех томах, под ред. Ф. П. Ев- геньевой, т. 1-4, Москва 1981-1984.
 • Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов, под ред. Н. 3. Котеловой, Москва 1984.
 • Ожегов С. И., Словарь русского языка, изд. 16-ое, исправленное, под ред. Н. Ю. Шведовой, Москва 1984.
 • Ожегов С. И., Шведова Н. Ю., Толковый словарь русского язы­ ка, 4-ое изд., Москва 1999.
 • Толковый словарь русского языка, под ред. Д. Н. Ушакова, т. 1-4, Москва 1935-1940.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91822324-d038-4064-8b01-8dc39d172367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.