PL EN


2018 | 65 | 11: Katechetyka | 57-73
Article title

The Holy Spirit Inspiring all Catechesis

Title variants
PL
Duch Święty inspirujący całą katechezę
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Since its birth on Pentecost, the Church has received the ability to evangelize and catechize as a gift from the Holy Spirit. He is the principal author of the entire work of catechesis and the Inner Teacher of both those who teach catechism and those who are taught. Catechesis, therefore, which is growth in faith and a Christian life that matures to its fullness, is consequently the work of the Holy Spirit, a work that He incessantly awakens and sustains in the Church. Through the word of God, the Holy Spirit dwells in the human person as if in a temple and enlightens him from within and helps him to live according to the Gospel. This dwelling of the Holy Spirit in man consecrates the entire person. It is a consecration sanctifying the whole person. It is also the personalization of man: the new man (Ephesians 4:24), the new creation (2 Corinthians 5:17) is the work of the Holy Spirit present in man. The Holy Spirit as the subject of catechesis is also the source of the new catechesis, which is not a new doctrine, but above all a new methodology of catechesis. The newness of catechesis lies in a new attitude and style, a new effort and program, new enthusiasm, new methods and means of influencing those taught catechism to enable them to meet anew or for the first time with Christ. It is a new awakening of the heart “by the Holy Spirit who was given to us.” (Romans 5:5). Through the intercession of the Blessed Virgin Mary of Pentecost, the Spirit of Truth present in the Church leads everyone to all truth (cf. Jn 16:13).
PL
Kościół od chwili swoich narodzin w dniu Zielonych Świąt otrzymał w darze od Ducha Świętego zdolność ewangelizowania i katechizowania. Jest On głównym sprawcą całego dzieła katechizacji i Wewnętrznym Nauczycielem zarówno katechetów jak i katechizowanych. Katecheza więc, która jako wzrastanie w wierze w życiu chrześcijańskim dojrzewającym ku pełni, jest w konsekwencji dziełem Ducha Świętego, dziełem, które On nieustannie w Kościele wzbudza i podtrzymuje. Poprzez słowo Boże zamieszkuje w człowieku jak w świątyni i od wewnątrz go oświeca i pomaga żyć zgodnie z Ewangelią. Owo zamieszkanie Ducha Świętego w człowieku sprawia konsekrację całej jego osoby. Jest to konsekracja uświęcająca całego człowieka. To również personalizacja człowieka: nowy człowiek (Ef 4,24), nowe stworzenie (2 Kor 5,17) jest dziełem Ducha Świętego obecnego w człowieku. Duch Święty, jako podmiot katechizacji, jest również źródłem nowej katechezy, która nie jest nową doktryną, lecz przede wszystkim nową metodologią katechizacji. Nowość katechizacji odnosi się do nowej postawy i stylu, nowego wysiłku i programu, nowego zapału, nowych metod i środków oddziaływania tak, aby umożliwić katechizowanym ponowne lub nowe spotkanie z Chrystusem. Chodzi o nowe rozbudzenie serca „przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). Za wstawiennictwem Matki Najświętszej Dziewicy Zielonych Świąt, obecny w Kościele, Duch Prawdy prowadzi wszystkich do całej prawdy (por. J 16,13).
Contributors
 • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Benedict XVI. Papież do biskupów z USA o znaczeniu edukacji religijnej młodych dla nowej ewangelizacji [The Pope to the US bishops on the significance of religious education of young people for the new evangelization] <http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp? c=585511> [Access: 07.05.2012].
 • Benedict XVI. Papież do episkopatu Włoch o nowej ewangelizacji jako odpowiedzi na współczesne problemy [The Pope to Italian bishops on the new evangelization as a response to contemporary problems]. <http://www.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?c=590713> [Access: 24.05.2012].
 • Cantalamessa, Raniero. “`Litera zabija, Duch ożywia'. Lektura duchowa Biblii.” In: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Ed. Stefan Szymik, 273-285. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.
 • Congar, Yves M.J. O Kościół służebny i ubogi [Pour une Église Servante et Pauvre], transl. Agnieszka Kuryś, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000.
 • Czaja, Andrzej. Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.
 • De Lubac, Henri. Słowo Boga w historii człowieka (Dieu se dit dans l'historie. La Révélation divine). Transl. Beata Czarnomska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997.
 • Forte, Bruno. La Chiesa della Trinità. Saggio sul mistero della Chiesa, comunione e missione. Brescia: San Paulo Edizioni, 1995.
 • Goliszek, Piotr. “Communicating faith through catechesis.” Studia Pastoralne 9(2013), 9: 62-74.
 • Goliszek, Piotr. “Duch Święty podmiotem ewangelizacji.” In: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Ed. Paweł Mąkosa, 157-171. Lublin: Polihymnia, 2010.
 • Goliszek, Piotr. “Katecheza nowoewangelizacyjna.” In: Nowa ewangelizacja w nowej katechezie. Ed. Paweł Mąkosa, 115-133. Rzeszów: Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej, 2013.
 • Guzowski, Krzysztof. Duch Dialogujący – to Dialegomenon Pneuma. Zarys pmeumatologii dialogalnej. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016.
 • John Paul II. Apostolic Exhortation Catechesi Tradendae, 16 October 1979.
 • John Paul II. Apostolic Exhortation Christifideles Laici, 30 December 1988.
 • John Paul II. “Duch Święty Boskim mieszkańcem duszy.” In: Dzieła Zebrane. Vol. 7: Katechezy (part 2), 281-283. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
 • John Paul II. “Duch Święty duszą Kościoła.” In: Dzieła Zebrane. Vol. 7: Katechezy (part 2), 219-224. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
 • John Paul II. “Duch Święty nadrzędnym podmiotem ewangelizacji.” In: Dzieła Zebrane. Vol. 7: Katechezy (part 2), 255-256. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
 • John Paul II. “Duch Święty światłem duszy.” In: Dzieła Zebrane. Vol. 7: Katechezy (part 2), 303-305. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
 • John Paul II. “Duch Święty źródłem nowego życia i obfitości darów.” In: Dzieła Zebrane. vol. 7: Katechezy (part 2), 294-296. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
 • John Paul II. “Duch Święty źródłem nowej miłości.” In: Dzieła Zebrane. Vol. 7: Katechezy (part 2), 309-311. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
 • John Paul II. Encyclical Letter Dominum et Vivificantem, 18 May 1986.
 • John Paul II. Encyclical Letter Redemptoris missio, 7 December 1990.
 • John Paul II. “Ewangelizacja i katecheza podstawowym zadaniem Kościoła.” In: Dzieła Zebrane. Vol. 6: Katechezy (part 1), 457-458. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
 • John Paul II. “Katecheza u początków Kościoła.” In: Dzieła Zebrane. Vol. 6: Katechezy (part 1), 459-460. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.
 • John Paul II. New evangelization, human progress, Christian culture. Address delivered at the beginning of the 4th General Conference of the Bishops' Conference of Latin America CELAM. Santo Domingo 12.10.1992. OsRomPol 13(1992), 12: 22-25.
 • Kiciński, Andrzej. “Przedmowa.” In: Piotr Goliszek, Katecheza i osoba. Wybrane zagadnienia z metodologii personalistycznej w katechezie, 13-17. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
 • Mąkosa, Paweł. “Transformazioni moderne di religiosita come contesto di educazione della gioventu,” Studia Leopoliensia 5(2012), 267-278.
 • Paul VI. Apostolic Exhortation Evangelii Nuntiandi, 8 December 1975.
 • Simon, Herbert. Biblijna dydaktyka przepowiadania. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 9(1981), 130-155.
 • Zając, Marian. “Ewangelizacja budowaniem zaufania do Słowa Bożego.” In: Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji. Ed. Paweł Mąkosa, 179-185. Lublin: Polihymnia, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91883dc4-d363-4807-b01e-b4ec8f3edd18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.