PL EN


2017 | 3(93) | 123-148
Article title

Wybrane aspekty dyplomacji kulturalnej Unii Europejskiej wobec Ameryki Łacińskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Selected Aspects of the European Union’s Cultural Diplomacy towards Latin America
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kultura zawsze była obecna w stosunkach międzynarodowych. W okresie podbojów kolonialnych na terenie Ameryki Łacińskiej kultura była wykorzystywana przez mocarstwa europejskie z jednej strony jako instrument skutecznego podporządkowania kolonizowanych ludów, a z drugiej jako nośnik postępu cywilizacyjnego. We współczesnym, zglobalizowanym świecie stosunki międzynarodowe są w coraz większym stopniu kształtowane przy użyciu soft power i tym samym kultura odgrywa coraz większą rolę w wymiarze społecznym, politycznym i ekonomicznym. Unia Europejska stara się wzmacniać swoją pozycję w Ameryce Łacińskiej poprzez rozwijanie takich narzędzi jak dyplomacja kulturalna. Jej zadaniem jest propagowanie wartości podzielanych przez państwa członkowskie UE i uznawanych za fundament tożsamości kulturowej Europy. Pomimo że decydenci w instytucjach UE zdają sobie sprawę z doniosłej roli kultury, obecnie jej potencjał nie jest w pełni wykorzystywany
EN
Culture has always been present in international relations. During the colonial era in Latin America, culture was used by European powers, on the one hand, as an instrument of subjugation of colonised peoples, and, on the other hand, as a carrier of civilizational progress. In the contemporary globalized world, international relations are ever more determined by the use of soft power, therefore culture plays an increasingly significant role in the social, political and economic dimension. The European Union endeavours to strengthen its position in Latin America by developing tools such as cultural diplomacy. Its purpose is to promote values shared by the EU member states and recognized as the basis of the European cultural identity. Although the decision-makers in the EU institutions are aware of the importance of culture, at present they do not use the potential of culture to its full extent.
Year
Issue
Pages
123-148
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej
References
  • O’Donnell, G., Schmitter P., Whitehead L. (ed.) (1986), Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
  • O’Donnell, G. (1989), „Transiciones, continuidades y algunas paradojas”, Cuadernos Políticos, México D.F., no. 56, ss. 19-36.
  • Olechnicki, K., Załęcki, P. (1998), Słownik socjologiczny, Toruń: Graffiti BC.
  • Paleczny, T. (2009), „Przypadek brazylijski: proces narodotwórczy czy zjawiska latynoamerykanizacji?”, Kultura – Historia – Globalizacja, nr 5, Uniwersytet Wrocławski, ss. 87-95.
  • Parlament Europejski (2008, 10 kwietnia), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie europejskiej agendy kultury w dobie globalizacji, file:///C:/Users/user/Downloads/2009_ce247_ce24720091015pl00320041.pdf (dostęp:25.8.217).
  • Parlament Europejski (2011, 12 maja), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie kulturowego wymiaru działań zewnętrznych UE, http://www.europarl.europa.-eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0239+0+DOC+XML+V0//PL (dostęp: 25.08.2017).
  • Parlament Europejski (2014, 11 marca), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 234/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/- HTML/?uri=CELEX:32014R0234&qid=1507870777124&from=EN (dostęp: 10.10.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-918d3c34-7d86-40c5-b694-0375cf0cd25f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.