PL EN


2020 | XVII (2020) | 1: Dokument i systemy dokumentacji życia społeczeństwa | 93-112
Article title

Документы департаментского делопроизводства как информационный ресурс формирования коллективной биографии и социокультурного портрета военной бюрократии xix в.: послужные списки и наградные материалы

Content
Title variants
EN
Documents of departmental office work as an information resource for the formation of the collective biography and sociocultural portrait of the military bureaucracy of the xix century: service records and award materials
PL
Dokumenty kancelarii departamentu jako zasób informacyjny do tworzenia zbiorowej biografii i społeczno-kulturowego portretu biurokracji wojskowej XIX wieku: spisy stanu służby i dokumentacja nagród
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
В статье, на основе анализа обширного комплекса департаментского делопроизводства, рассматривается вопрос возможности формирования коллективной биографии и социокультурного портрета военной бюрократии XIX века. В качестве источниковой базы выбран фонд Департамента военных поселений Военного министерства. Определен информационный потенциал собрания послужных списков, наградных материалов, материалов по чинопроизводству и других дел, включающих биографическую информацию. Документальное собрание Департамента предоставляет исследователям достаточно много агрегированной информации для формирования метаисточников при разработке вопросов коллективной и персональной биографики, просопографии и социокультурного портрета военной бюрократии. С расширением источниковой базы за счет привлечения департаментского делопроизводства появляется возможность конкретизации места военной бюрократии в сообществе служилой российской бюрократии, выявления всех особенностей ее службы, а также определения путей формирования этой группы российского чиновничества.
PL
W oparciu o analizę rozległego kompleksu dokumentów urzędowych Autorka rozważa możliwość stworzenia zbiorowej biografii i społecznokulturowego portretu biurokracji wojskowej XIX wieku. Jako bazę źródłową wybrano zespół Departamentu Osiedli Wojskowych Ministerstwa Wojny. Określono potencjał informacyjny w zakresie gromadzenia spisów stanu służby, dokumentacji nagród, materiałów dotyczących awansów i innych kwestii, w tym informacji biograficznych. Te dokumenty Departamentu dostarczają badaczom wielu zagregowanych informacji do tworzenia meta-źródeł przy opracowywaniu zbiorowej i indywidualnej biografii, prozopografii czy społecznokulturowego portretu biurokracji wojskowej. Wraz z rozszerzaniem bazy źródłowej poprzez wykorzystanie dokumentów departamentu staje się możliwe konkretyzowanie miejsca biurokracji wojskowej w ogóle rosyjskiej klasy urzędniczej (biurokracji), określenie wszystkich cech służby, a także określenie sposobów formowania tej grupy rosyjskich urzędników.
EN
The article considers the possibility of forming a collective biography and socio-cultural portrait of the military bureaucracy of the XIX century, based on the analysis of an extensive complex of departmental records management. The Fund of the Department of military settlements of the Military Ministry was chosen as the source base. The information potential of the collection of service records, award materials, materials on production in ranks or making career (chinoproizvodstvo) and other cases, including biographical information, is determined. The documentary collection of the Department provides researchers with a lot of aggregated information for the formation of meta-sources in the development of issues of collective and personal biography, prosopography and socio-cultural portrait of the military bureaucracy. With the expansion of the source base by attracting the departmental office appears the possibility specifying the place of military bureaucracy in the community serving the Russian bureaucracy and identifies all the features of its service, and determines ways of forming this group of the Russian bureaucracy.
Year
Volume
Pages
93-112
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
 • Российский Государственный Гуманитарный Университет, Москва
References
 • Arszakian M. A. Formulyarnie spiski sluzhashchih i rabochih Altajskogo (górnogo) okruga XIX – nachala XX veku: istochniki i metody izucheniya, ʺIzvestiya Altajskogo gos. un-taʺ, Historia, 2009. s. 11-14.
 • Barinov D. A. Kollektivnaya biografia studenchestva Sankt-Petersburskogo universiteta 1884-1917: statystycheskiy analiz, ʺKlioʺ 2013, No 10 (82). s. 42-49.
 • Bezotosniy V.M. Rossiyskiy generalitet epohi 1812 goda. Opit izycheniya kollektivnoy biografii. M., 2018.
 • Borisenok T.V. Chinovnichestvo v Rossii XIX veka: predpisaniya, obrazy i stereotypy, ʺSotsialno-kulturnie i etnicheskie steriotipiʺ: Materialy nauchnoi konferentsii. M., 1998. s. 80-86.
 • Vakilev T.R. Formulyarnie spiski chinovnikov v epohy Nikolaya I i ich znachenie v mehanizme gosydarstvennogo upravleniya, ʺTeoria i praktika obshchestvennogo razvitiyaʺ, Historycheskie nauki, 2014, No 2. s. 258-261.
 • Dameshek L.M. General-gubernatorskiy corpus Sibiri: social’niy portret, ʺVestnik Tomskogo gos. un-taʺ, Ser. History, 2014. No. 5 (31). s. 4-10.
 • Dvornichenko A.Yu., Rostovtsev E.A., Barinov D.A. Opit kollektivnogo portreta istorikov stolichnogo universiteta Rossiyskoy Imperii, ʺVestnik SPbDUʺ History, 2019, Vol. 64, Vip. 1. s. 24-52.
 • Ivanov V.A. O representativnosti kompleksa posluzhnih spiskov sluzhashchih mestnih gosydarstvennih uchrezhdeniy. (K metodike analiza), ʺIssledovaniya po istochnikovedeniyu istorii Rossii dooktyabr’skogo perioda: sbornik stateyʺ, Otv. Red. V.A. Kuchkin, M., 1993. s. 128-144.
 • Ivanov V.A. Provintsial’noe chinovnichestvo Rossii v XIX v.: nekotorie itogi i zadachi izucheniy, ʺVlast’ i obshchestvo v provintsiiʺ: sb. Materialov nauch. konf. posvyashchennoi 240letiyu Tul’skoy gubernii, Tula, 2017. s. 196-202.
 • Kandaurova T.N. Departament voennih poseleniy kak novaya voenno-burokraticheskaya structura pervoi polovini XIX veka, ʺDzieje biurokracjiʺ, Т. V, część 1, Lublin-Torun-Wloclawek, 2013. s. 331-349.
 • Kandaurova T.N. Mir povsednevnosti voennoi burokratii: departament voennih poseleniy, ʺUpravlenie documentatsiey: proshloe, nastoyashchee, budushcheeʺ, Materiali III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii pamyati professora T.V. Kuznetsovoi, Moscow, RSUH, March 23-24, 2017, Moscow, 2017. s. 259-274.
 • Kandaurova T.N. Rossiyskaya voennaya kantselyariya XIX veka: po materialam Departamenta
 • voennih poseleniy, ʺDzieje biurokracjiʺ, Vol. VII, Pod redakcia T. Bykowej, A. Goraka, J. Legiecia, Lublin, 2018. s. 269-289.
 • Kandaurova T.N. Sotsiokulturniy portret voennoi burokratii: systema strukturnih zven’ev voennih poseleniy //Materiali IV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii pamyati professora T.V. Kuznetsovoi. Moscow, RSUH, March 21-23, 2019, Moscow, 2019. s.277 – 291.
 • Materialy Mezhdunarodnogo nauchnogo seminara "Istoricheskie biografii v kontekste regionalnych i imperskih granits Severnoy Europy", red. A. A. Celin. SPb., 2013.
 • Mathanova N.P. Sotsiokulturnie grupy v sostave administratsji Vostochnoi Sibiri 1840-1860 godov, ʺ/Russkaya inteligentsja: istoria i sud’baʺ M.,1999. s. 251-271.
 • Mathanova N.P. Vysshaya administratsja Vostochnoi Sibiri v seredine XIX v.: problemy sotsial’noi stratifikatsji. Nowosybirsk, 2002.
 • Mathanova N.P. Chinovniki-intelektualy v Sibiri XIX v., ʺIzvestiya Irkutskogo gos.un-taʺ, Seria "Historia", 2018., T. 25. s. 21-35.
 • Melnikova I.G. Formulyarnie spiski chinovnikov kak istoricheskiy istochnik (na materialah Verhnevolzhskih guberniy pervoy chetverti XIX veka,ʺKnizhnaya kultura Yaroslavskogo krayaʺ: materialy nauch. conf. 10-11 okt. 2007, Yaroslavl’, 2007. s. 38-43
 • Merzlyakova L.V. Chinovnichestvo Vyatskoy guberni pervoy poloviny XIX v. (Opyt sotsial’no-politicheskoy harakteristiki, M., 2005. Dis. ...kand. ist. nauk.
 • Moryakova O.V. Provintsial’noe chinovnichestvo v Rossii vtoroy chetverty XIX veka: sotsial’niy portret, byt i nravy, ʺVestnik MGUʺ, Ser. 8. Istoriya, No 6, 1993. S. 11-23.
 • Ospanova A.A. Izuchenie chinovnichestva v Rossiyskoy istoricheskoy nauke, ʺIzviestia Samarskogo nauchnjgo tsentra RANʺ 2015, T. 17, No 3 (2). s. 499-501.
 • Podmazo A. A. Formulyarnie (posluzhnie) spiski kak istochniki, ʺEpoha napoleonovskich voyn: ludi, sobytiya, ideiʺ Materialy IV nauchnoi konferentsji, Moskva, 26 aprelya 2001 goda, M., 2001. s. 169-174.
 • Poskachey T.A. Provintsial’noe chinovnichestvo Rossii v posledney chetverty XVIII – pervoy polovine XX vv. (na materialah Ryazanskoy gubernii), Tula, 2006. Avtoref. dis. kand. ist. nauk.
 • Radimushkina A.V. Formulyarnie spiski kak istochnik po istorii generaliteta i ofitserskogo korpusa v voyske Donskom v XVIII – pervoy polovine XIX veka, ʺIzvestiya vyzov. Severo-kavkazskiy regionʺ, Obshchestvennye nauki, 20011. No 5. s. 36-39.
 • Rastyagaeva G.I. Chinovniy apparat Glavnogo upravleniya Zapadnoy Sibiri (1822-1882 gg., Omsk,2006. Dis. kand. ist. nauk.
 • Rybalko N.V., Sacharova D.A., Svetlov A.V., Shechkova M.A. Razrabotka prosopograficheskoy informatsionnoy systemy po prikaznym sluzhashchim rossijskogo gosudarstva nachala XVII veka kak insrumenta issledovaniya modely upravleniya, ʺUpravlenie bol’shimi systemamiʺ УБС'2015, Materialy XII Vserossiyskoy shkoly-konferencji molodych uchenih, 7-11 sentyabrya 2015. Volgograd, pod. red. D.A. Novikova, A.A. Voronina. [nauchnoe elektronnoe izdanie], M., 2015. s. 531-540. // URL: http://www.ubs2015.volsu.ru. (Data obrashcheniya 25.11.2019).
 • Selin A. Obzor prosopograficheskych issledovaniy 2000-2013 gg.: Materialy Męzhdunarodnogo nauchnogo seminara "Istoricheskie biografie v kontekste regionalnych i imperskich granic Severnoy Europy", red. A. A. Celin, SPb., 2013. s. 4-13.
 • Ul’yanova S.B., Sinepol V.S. Instrumental’noe sredstvo istoriko-biograficheskich issledovaniy (prosopograficheskie bazy dannych po istorii Rossii): Materialy Międunarodnoy Konferentsji Sorucom 2014 (13-17 oktyabrya 2014) //URL:http://www.computer-museum.ru/ articles/materialy-mezhdunarodnoy-konferentsii-sorucom-2014/751/. (Data obrashcheniya: 23.11.2019).
 • Hramtsov A.B. Formulyarnie spiski kak istochnik o sotsial’nom sostave gorodskih golov Tobolskoy guberni (1870-1917 gg., ʺVestnik Tiumenskogo gos. un-taʺ 2008, No 1. s. 22-30.
 • Hramtsov A.B. Posluzhnie spiski kak istochnik o sostave visshih chinov politseiskih upravleniy Tobolskoy guberni (1870-1890-e gg., ʺIstochnikovedcheskie i istoriograficheskie aspekty sibirskoy istoriiʺ: kollektivnaya monografia, Part 7, Nizhnevartovsk, 2012. s. 99-120.
 • Hramtsov A.B. Spisky chlenov uprav kak istochnik o lichnom sostave gorodskih sluzhashchih (na materialah Tomskoy gubernii nachala XX v.), ʺVestnik Tomskogo gos. un-taʺ 2019, No 438, s. 172-175.
 • Tselorungo D.G. Ofitsery i soldaty rossiiskoy armii – uchastniki Borodinskogo srazheniya (ot prosopograficheskoy bazy dannych k istorycheskomy issledovaniyu), ʺBorodino v istorii i kultureʺ: materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Borodino 7-10 sentyabrya 2009 goda, Mozhaisk, 2010. s. 47-52.
 • Tselorungo D.G. Ofitsery i soldaty rossiiskoy armii epochy Otechestvennoy voiny 1812 goda.: Sotsial’nie portrety I sluzhba. Borodino, 2017.
 • Sharapova S. A. Formulyarnie spiski chinovnikov gorodskogo upravleniya Petersburga 30-40-h gg. XIX v. kak istoricheskiy istochnik, ʺIzvesyiya Rossiyskogo gos. ped. un-ta im. A.I.Gertsenaʺ, Obshchestvennie i gumanitarnie nauki, 2007. s. 247-252.
 • Shilov D.N. Formulyarniy (posluzhnoy) spisok kak istochnik biograficheskih svedeniy o deyatelyah vysshey rossijskoy byurokratii (XIX – nachalo XX vv., ʺProblemy sotsial’no-politycheskoy i etnicheskoy istorii Rossii XIV-XX vv.ʺ, Chelyabinsk, 1995. s. 40-49.
 • Yumasheva Yu.Yu. Vysshiy komandniy sostav sovetskih Vooruzhennih Sil v gody Velikoy Otechestvennoy voiny: (Opyt kollektivnoy biografii) M., 1996.
 • Yumasheva Yu.Yu. Istoriografiya prosopografii, ʺIzvestiya Uralskogo gosudarstvennogo universytetaʺ 2005, No 39. s. 95-127.
 • Yachmenihin K.M. Armia i reformy: voennie poseleniya v polityke rossiyskogo samoderzhaviya. Chernigov, 2006.
 • Stone L. Prosopography, ʺHistorical Studies Todayʺ, Ed. by F. Gilbert and St. Graubard, N. Y: W.W. Norton, 1972. p. 107-140.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-918edcab-59d1-4425-9e69-a13183248ffd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.