PL EN


2015 | 2 (355) | 370-383
Article title

Wpływ wybranych determinant na zachowania młodych konsumentów w latach 2004-2013 (wyniki badań własnych)

Authors
Content
Title variants
EN
Impact of the Selected Determinants on Young Consumers’ Behaviours in 2004-2013 (Own Surveys Findings)
RU
Влияние избранных детерминантов на поведение молодых потребителей в 2004-2013 гг. (результаты собственных исследований)
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem rozważań jest identyfikacja zmian, które zaszły w zachowaniach młodych polskich konsumentów od 2004 roku. Szczególną uwagę poświęcono roli marki, reklamy, opinii rodziców i rówieśników oraz dotychczasowych doświadczeń wynikających z użytkowania produktu. W efekcie wskazano na kierunki zmian, które zachodzą w postawach wobec tych determinant. Praca jest rezultatem badań ankietowych prowadzonych w latach 2004, 2006, 2010 i 2013 wśród uczniów śląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Badania pozwoliły na wskazanie rosnącej roli czynników społecznych w procesie decyzyjnym młodzieży, identyfikacji zmian w hierarchii czynników oddziałujących na zakupy oraz zróżnicowanie zachowań wynikające z płci konsumentów. Rezultaty badań mogą służyć opracowaniu strategii działań marketingowych na rynku młodego konsumenta oraz przyczyniać się do głębszego rozpoznania tego rynku. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to identify the changes that have taken place in young consumers’ behaviours since 2004. A particular attention was paid to the role of brand, advertising, opinion of parents and peers as well as to the hitherto experience issuing from the use of the product. In result, there was indicated the direction of changes that take place in attitudes towards these determinants. The study is a result of surveys carried out in 2004, 2006, 2010 and 2013 among pupils of Silesian grammar and secondary schools. The surveys allowed indicating the role of social factors in the youths’ decision-making process, identifying the changes in the hierarchy of the factors affecting purchases and differentiation of behaviours issuing from the consumers’ gender. The surveys’ findings may serve for working out a strategy of marketing activities in the young consumer’s market and contribute to a deeper recognition of this market. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – выявить изменения, произошедшие в поведении молодых польских потребителей с 2004 г. Особое внимание обратили на роль марки, рекламы, мнений родителей и сверстников, а также на прежний опыт, вытекающий из пользования продуктом. В результате указали на направление изменений, происходящих в отношении к этим детерминантам. Работа – результат опросов, проводимых в 2004, 2006, 2010 и 2013 гг. среди учащихся силезских школ уровня гимназий и сверх гимназий. Исследования позволили указать растущую роль социальных факторов в процес- се принятия решений молодежью, выявить изменения в иерархии факторов, влияющих на покупки, а также дифференцирование поведения, вытекающее из пола потребителей. Результаты исследований могут служить для разработки стратегий маркетинговых действий на рынке молодого потребителя, а также способствовать углубленному изучению этого рынка. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
370-383
Physical description
Contributors
author
References
  • Bazy danych (2000-2014). Gospodarstwa domowe. Diagnoza społeczna (2014), http://www.diagnoza.com/ [dostęp: 30.03.2014].
  • Czapiński J., Panek T. (Eds.) (2013), Social diagnosis 2013. Objective and subjective quality of life in Poland. Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1#art295 [dostęp: 30.03.2014].
  • Danielak W. (2013), Zmiany w sferze konsumpcji w wybranych krajach europejskich a kryzys gospodarczy, (w:) Zalega T. (red.), „Problemy Zarządzania”, Vol. 1(40), t. 1, Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, http://pz.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/pz_1_2013_danielak.pdf [dostęp: 30.03.2014].
  • Level of Internet access – households (2013), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode =tin00134 [dostęp: 10.03.2014].
  • GUS (2013), Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r., http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1160_PLK_HTML.htm [dostęp: 30.03.2014].
  • Ratio of young people in the total population on 1 January by sex and age (2014), Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_demo_020&lang=en [dostęp: 30.04.2014].
  • Sowa I. (2012), Zmiany zachowań konsumpcyjnych młodych konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, t. II, wrzesień-październik.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-919ad146-564e-4dda-88c1-076fc9c157bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.