PL EN


2016 | 105 | 57-70
Article title

The directive for general prevention in empirical approach. Author’s research

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
PL
DYREKTYWA PREWENCJI OGÓLNEJ W UJĘCIU EMPIRYCZNYM. BADANIA WŁASNE
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi rezultat badań ankietowych, które przeprowadzono wśród sędziów­-karnistów, orzekających w najwyższych instancjach krajowych (tj. w Izbie Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego oraz w sądach apelacyjnych). Zawarte w nim informacje przedstawiają poglądy wspomnianej grupy badawczej na temat racjonalizacji ogólnoprewencyjnej. Zaprezentowane w tym opracowaniu analizy pozwoliły na sformułowanie kilku wniosków. Na podstawie zebranego materiału ustalono, że sędziowski wymiar kary opiera się na racjonalizacji wielodyrektywalnej. Z udzielonych odpowiedzi wynikało również, że przy interpretacji dyrektywy ogólnoprewencyjnej uwzględnienia wymagają nie tylko elementy pozytywno-, ale również negatywnoprewencyjne. Warto też zaznaczyć, że jako czynniki determinujące treść wskazania ogólnoprewencyjnego ankietowani wskazali najczęściej własne doświadczenia życiowe oraz zawodowe, co niewątpliwie odbiegało od propozycji wykładni dyrektywy ogólnoprewencyjnej, wyrażonej w Uzasadnieniu do projektu kodeksu karnego z 1997 r. Ponadto w wypowiedziach respondentów dostrzeżono także wyraźne zdystansowanie wobec ewentualnych ingerencji nowelizacyjnych w treść art. 53 § 1 k.k. Jak można przypuszczać, tego rodzaju zachowawcza postawa odzwierciedlała najprawdopodobniej wieloletnią praktykę powoływania w uzasadnieniach wyroków dyrektywy prewencji ogólnej. Powyższe informacje stanowią tym samym materiał poznawczy, pomocny przy weryfikacji dotychczasowych wyobrażeń czy obiegowych osądów, jakie sformułowano na temat dyrektywy ogólnoprewencyjnej w doktrynie oraz w orzecznictwie.
Keywords
Year
Volume
105
Pages
57-70
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-919f79cb-47ef-4ddf-9065-40134c9dea7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.