PL EN


2017 (R. XVI) | 3(65) | 177-201
Article title

Budżet obywatelski szkołą demokracji i uczestnictwa dla najmłodszych Studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Participatory budgeting as a school of democracy and participation for children Case study
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The ongoing discussions about the place and significance of the youngest members of society – children, often focused on the issue of the possibility of their real participation in social life. This topic will be presented on the example of actions involving the participation of persons under 18 years old within participatory budgeting. Transfer of knowledge about the possibilities of real participation in community life and decision making on expenditure from the budget of the city/municipality and the development of skills of participatory action among the youngest residents is the basis of procitizenship attitudes. The basis of considerations taken is how we can put into practice of social life this model of child participation.
PL
Toczące się dyskusje na temat miejsca i znaczenia najmłodszych członków społeczeństw – dzieci, często koncentrują się na zagadnieniu możliwości ich realnego uczestnictwa w życiu społecznym. Temat ten zostanie przedstawiony na przykładzie działań włączających do uczestnictwa osoby poniżej 18 roku życia w ramach budżetu obywatelskiego. Przekazywanie wiedzy o możliwościach realnego udziału w życiu społeczności i współdecydowania o wydatkach z budżetu miasta/gminy oraz kształtowanie umiejętności podejmowania działań partycypacyjnych wśród najmłodszych mieszkańców stanowi podstawę kształtowania postaw proobywatelskich. W jaki sposób można wprowadzać do praktyki życia społecznego ten model uczestnictwa dzieci stanowi podstawę podjętych rozważań.
Issue
Pages
177-201
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski
References
 • Archer M.S. (2013), Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków.
 • Aries P. (2010), Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w czasach ancien régime’u, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Arnstein S.R. (2012), Drabina partycypacji, [w:] Partycypacja. Przewodnik „Krytyki Politycznej”, Krytyka Polityczna, Warszawa.
 • Bogunia-Borowska M. (red.) (2015), Odpowiedzialność, [w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Cabannes Y. (2004), 72 Frequently Asked Questions about Participatory Budgeting, United Nations Human Settlements Programme, Nairobi.
 • Cockburn T. (2013), Rethinking Children’s Citizenship, Palgrave MacMillan, Basingstoke.
 • Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Fajerman L., Treseder P. (1997), Empowering Children and Young People. Promoting Involvement in Decision-Making, Children’s Rights Office and Save the Children, London.
 • Freeman M. (2007), Prawa człowieka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Hart R.A. (1992), Children’s Participation. From Tokenism to Citizenship, Innocenti Essays, 4, UNICEF, Florence.
 • Jans M. (2004), Children as citizens. Towards a contemporary notion of child participation, „Childhood”, Vol 11(1), s. 27–44.
 • Jarosz E. (2012), „Uczestnictwo dzieci” – idea i jej znaczenie w przełamywaniu wykluczenia społecznego dzieci, „Chowanna”, 1, s. 179–191.
 • Jarosz E. (2013), Społeczne wykluczenie i dyskryminacja dzieci – marginalizowany obszar nierówności społecznych, „Studia Edukacyjne”, 24, s. 89–101.
 • Juszczyk S. (2013), Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Konwencja o prawach dziecka, Dz.U. 1991 Nr 120, poz. 526.
 • Korczak J. (2012), Prawo dziecka do szacunku, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa.
 • Lansdown G. (2001), Promoting Children’s Participation in Democratic Decision-Making, UNICEF, New York.
 • Lansdown G. (2011), Every Child’s Right to be Heard. A Resource Guide on the UN Committee on the Rights of the Child General Comment No. 12, UNICEF, Save the Children, London.
 • Lockyer A. (2008), Education for Citizenship: Children as Citizens and Political Literacy, [w:] Childen and Citizenship, Invernizzi A., Williams J. (red.), SAGE Publications Ltd, London.
 • Milne B. (2015), Rights of the Child: 25 Years After the Adoption of the UN Convention, Children’s Well-Being: Indicators and Research 11, Springer International Publishing, Switzerland.
 • Naumiuk A. (2007), Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań – opinie i postawy, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń.
 • Naumiuk A. (2014), Edukacja – partycypacja – zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Novy A., Leubolt B. (2005), Participatory Budgeting in Porto Alegre: Social Innovation and the Dialectical Relationship of State and Civil Society, „Urban Studies”, Vol. 42, No. 11, s. 2023–2036.
 • Osiatyński W. (2011), Prawa człowieka i ich granice, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Parkes A. (2013), Children and International Human Rights Law. The Right of the Child to be Heard, Routledge, New York.
 • Pilch T., Lalak D. (2009), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesności, [w:] Pedagogika społeczna w Europie Środkowej, stan obecny i perspektywy, Instytut Studiów Interdyscyplinarnych, Brno.
 • Putnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Radlińska H. (1947), Oświata dorosłych. Zagadnienia. Dzieje. Formy. Pracownicy. Organizacja, Ludowy Instytut Oświaty i Kultury, Warszawa.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Shier H. (2001), Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations. A New Model for Enhancing Children’s Participation in Decision-making, in line with Article 12.1 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, „Children & Society”, Vol. 15, s. 107–117.
 • Sintomer Y., Herzberg C., Allegretti G. i in. (2013), Participatory Budgeting Worldwide – Updated Version. Study, Global Civic Engagement, Bonn.
 • Stake R.E. (2009), Jakościowe studium przypadku, [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stern R. (2006), The Child’s Right to Participation – Reality or Rhetoric?, Uppsala University, Uppsala.
 • Śliwerski B. (2015), O konieczności powrotu do subsydiarnej roli państwa w publicznej edukacji szkolnej dzieci i młodzieży, „Pedagogika Społeczna”, XIV, nr 3(57), s. 17–51.
 • Uchwała nr 63.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego.
 • Wampler B. (2007), A Guide to Participatory Budgeting, [w:] Participatory Budgeting, A. Shah (red.), World Bank, Washington.
 • Widawska E. (2009), Różne drogi dążenia do szczęścia, [w:] Szanse i bariery rozwoju człowieka, Widawska E., Jagieła J. (red.), Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa.
 • Widawska E., Wieczorek Z. (2014), Metody prowadzenia konsultacji społecznych, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa.
 • Widawska E., Wieczorek Z., Wierny A. (2015), Aktywność lokalna w teorii i praktyce. Przypadek częstochowskiego budżetu obywatelskiego, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa.
 • Wong N.T., Zimmerman M.A., Parker E.A. (2010), A Typology of Youth Participation and Empowerment for Child and Adolescent Health Promotion, „American Journal of Community Psychology”, Vol. 46(1–2), s. 100–114.
 • Wysocka E. (2013), Jakość życia młodego pokolenia – wyzwania i zagrożenia (wybiórcze peregrynacje teoretyczne i empiryczne, [w:] Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Danilewicz W., Sobecki M., Sosnowski T. (red.), Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Ziółkowski M. (2015), Współpraca, [w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, Bogunia-Borowska M. (red.), Wydawnictwo Znak, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91b9dc1d-5570-48d9-824b-70979f77670b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.