PL EN


2015 | Sustainable TSL | 99-108
Article title

Sustainable development as a basis for the formation of supply chains

Authors
Content
Title variants
PL
Zrównoważony rozwój jako podstawa kształtowania łańcuchów dostaw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Emerging market changes and increasing environmental awareness of consumers caused the pursuit to implement the principles of sustainable development along the entire supply chain. However, creating such chains is not easy. The purpose of this article is to seek an-swers to the question: how to manage the supply chain for it to be sustainable?
PL
Pojawiające się na rynku zmiany i wzrost ekologicznej świadomości konsumentów spowodo-wał dążenie do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju wzdłuż całego łańcucha dostaw. Jednak tworzenie takich łańcuchów nie jest proste. Celem artykułu jest poszukiwanie odpo-wiedzi na pytanie: jak zarządzać łańcuchem dostaw, by był on zrównoważony?
Contributors
author
References
 • Andersen M., Skjoett-Larsen T. (2009), Corpo-rate social responsibility in global supply chains, “Supply Chain Management: An Inter-national Journal”, vol. 14 no. 2, pp. 75-86.
 • Carter, C.R., Jennings, M.M. (2002), Logistics social responsibility: an integrative frame-work, “Journal of Business Logistics”, vol. 23 no. 1, pp. 145-180.
 • Carter C.R., Rogers D.S. (2008), A framework of sustainable supply chain: Moving toward new theory, “International Journal of Physical Distribution and Logistics Management” vol. 38 no. 5, pp. 360-387.
 • Czymmek, F., Freier, I., Hesselbarth, C., Kleine, A., Corporate social responsibility, in: Betriebliches Umweltmanagement, eds. Baumast, A., Pape, J., Stuttgart.
 • GCI, Capgemini (2008), The future supply chain 2016. Serving consumers in a sustainable way, Global Commerce Initiative and Capgemini, http://supplychainmagazine.fr/TOUTE-INFO/ETUDES/GCI_Capgemini-SC2016.pdf [10.04.2014].
 • http://odpowiedzialnybiznes.pl [10.05.2012];
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,9976030,Chiny__Kolejne_samobojstwo_w_fabryce_ fox conn. html [09.05.2013].
 • http://www.scirisheyes.com/zarzadzanie-lancuchem-dostaw-green-oraz-proces-jejwdrazania [10.06.2014].
 • Jabłoński A. (2013), Modele zrównoważonego biznesu, Diffin, Warszawa.
 • Kauf S., Tłuczak A. (2014), Społeczna odpo-wiedzialność łańcucha dostaw jako element zrównoważonego rozwoju (Analiza postaw wobec CSR), „Gospodarka Materiałowa i Logi-styka”, vol. 3, pp. 6-12.
 • Kisperska-Moroń D. (2012), Ewolucja koncepcji społecznych aspektów funkcjonowania łańcu-chów dostaw, in: Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych, ed. Kauf, S., Uniwersytet Opolski and Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole.
 • Kosel, M., Weißenrieder, J. (2010), Das NPM-Konzept - engagierte Mitarbeiter sind kein Zufall, in: Nachhaltiges Personalmanagement in der Praxis, eds. J. Weißenrieder, J., Kosel, M., Wiesbaden.
 • Leal Filho, W. (ed.) (2006), Innovation, educa-tion and communication for sustainable deve-lopment, Series: Environmental Education, Communication and Sustainability, vol. 24, Peter Lang, Frankfurt am Main.
 • Müller, M., Moutchnik, A., Freier, I. (2009), Standards und Zertifikate im Umweltmanagement und im Sozialbereich, in: Betriebliches Umweltmanagement, eds. Baumast, A., Pape, J., Stuttgart.
 • Petruschke, T., Philipps, S. (2010), Strategische Allianzen für nachhaltige Entwicklung. Eine Wertschöpfungskettenanalyse am Beispiel der globalen Aluminiumindustrie, Arbeitspapier im Rahmen des BMBF-Projekts „Strategische Allianzen für nachhaltige Entwicklung – Inno-vationen in Unternehmen durch Kooperation mit NPOs (StratAll)“, Wuppertal.
 • Platje, J. (2014), Minimizing redundancies and ways to deal with trade-offs in decision mak-ing within integrated management systems, “Central and Eastern European Journal of Management and Economics”, vol. 2 no. 2, pp. 121-139.
 • Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2001, art. 3, ust. 50.
 • Promberger, K., Spiess, H., Kössler, W. (2006), Unternehmen und Nachhaltigkeit, Linde Verlag, Wien.
 • Seuring S., Müller M. (2008), Form a literature review to a conceptual framework for sustain-able supply chain management, “Journal of Cleaner Production”, vol. 16 no. 15, pp. 1699-1710.
 • Straube F., Doch S.A., Nagel A. (2009), Kun-denorientierung und Nachhaltigkeit als Treiber der Logistik, in: Erfolg kommt von innen, Deutscher Logistik-Kongress Hrsg., Berlin.
 • Supply Chain Sustainability. A Practical Guide for Continuous Improvement (2010), UN Glob-al Compact, Businessfor Social Responsibility, www.unglobalcompact.org/docs/ is-sues_doc/supply_chain/SupplyChainRep_spread.pdf [08.04.2014].
 • Szokalska A. (2012), Współczesny konsument w świecie wartości, „Methamorphosis Brand Communications”, http://www.metamorphosis.com.pl/wiedza/wspolczesny-konsument-w-swiecie-wartosci/ [20.09.2014].
 • Ullman D. G., The Mechanical Design Process, New York 1992.
 • Wytyczne do raportowania kwestii zrównowa-żonego rozwoju (2014), www.globalreporting.org/ resourceli-brary/Polish-G3-Reporting-Guidelines.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91ba146e-ee69-4fb6-b4cc-5cd07f952fdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.