PL EN


2019 | vol. 63, nr 7 | 256-270
Article title

Dysfunctions in B2B relations with a supplier in the supply chain

Content
Title variants
PL
Dysfunkcje w relacjach B2B z dostawcą w łańcuchu dostaw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main goal of the article is to attempt to identify the way to analyse dysfunctions in B2B relations with a supplier in the supply chain. The subject of the analysis is the relationship between a supplier producing a food supplement and a customer (a consignee) in the pharmaceutical industry supply chain. The customer is a pharmaceutical corporation in which the supply chain department is responsible for contacts with suppliers. The article aims to answer the question whether and if so, what kind of dysfunctions occur in B2B relations in the supply chain and how can they be characterized? The dysfunctions indicated by the authors: transport and storage, administrative and legal as well as communication are an innovative approach to the presented issue. The ability to eliminate or at least minimize individual forms of the dysfunctions shapes the impact on mutual relations, which are characterized by the uneven dependence, the more so when they manifest themselves in the long-term perspective.
PL
Zasadniczym celem artykułu jest próba wskazania sposobu analizy dysfunkcji w relacjach B2B z dostawcą w łańcuchu dostaw. Przedmiotem analizy jest relacja między jednym z dostawców, wytwarzającym suplement diety, i odbiorcą w łańcuchu dostaw branży farmaceutycznej. Odbiorcą jest korporacja farmaceutyczna, w której za kontakt z dostawcami odpowiada dział ds. łańcucha dostaw. W artykule podjęto się próby odpowiedzi na pytanie czy, a jeśli tak to jakie dysfunkcje w relacjach B2B z dostawcą w łańcuchu dostaw mogą zostać scharakteryzowane. Wskazane przez autorów dysfunkcje transportowo-magazynowe, administracyjno-prawne oraz komunikacyjne stanowią o nowatorskim podejściu do prezentowanego zagadnienia. Umiejętność eliminacji lub co najmniej minimalizacji tych trzech dysfunkcji przyczynia się do wpływu na relacje wzajemne, cechujące się nierównomierną zależnością, tym bardziej gdy przejawiają się w charakterze długookresowym.
References
 • Act of 25 August 2016 on food and nutrition safety [Dz.U. 2006 No. 171 item 1225].
 • Adamik A., Matejun M., 2012, Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, [in:] A. Zakrzewska-Bielawska (ed.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Chomiak-Orsa I., 2013, Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji. Podejście modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czakon W., 2006, Zasobowe uwarunkowania tworzenia sieci międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, [in:] R. Krupski, (ed.), Zarządzanie strategiczne, ujęcie zasobowe, WSZiP, Wałbrzych.
 • Freeman R.E., 2001, Strategic management: A stakeholder approach to strategic management, Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia, Working Paper No. 01-02, Charlottesville.
 • Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K., 2005, Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Krzyżanowski L., 2012, Podstawa nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mikołajczyk Z., 1994, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Parzych M.J., 2009, Dysfunkcje w zarządzaniu kapitałem w małych i średnich przedsiębiorstwach, Studia i Materiały, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, No. 1-2.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Rzepka A., 2018, Relacje miedzyorganizacyjne i kapitał intelektualny jako czynniki rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Studium na przykładzie wybranych przedsiębiorstw polskich i gruzińskich, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91bed636-7204-4637-a041-c0a00f01f085
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.