PL EN


2019 | 11(47) | 1 | 33-49
Article title

Pilna potrzeba refleksji nad samoświadomością, podmiotowością i wychowaniem godnym osoby

Authors
Title variants
EN
An Urgent Need for Reflection on Self-Awareness, Subjectivity and Upbringing Worthy of a Person
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje fundament antropologiczny oraz odniesienia teoretyczno-pragmatyczne. Publikacja, poświęcona pilnej potrzebie refleksji nad samoświadomością, podmiotowością i wychowaniem godnym osoby, przeznaczona jest dla zainteresowanych osobowym i podmiotowym kontekstem oddziaływań wychowawczych. Artykuł dedykowany jest osobom poszukującym metody skutecznego wychowania. Lektura tej publikacji może być użyteczna dla osób szukających mistrzów i autentycznie zatroskanych o dobre wychowanie i jasny kształt swojej własnej przyszłości i przyszłości swoich dzieci. Wychowanie jest tu rozumiane jako obdarzanie dojrzałym człowieczeństwem tych, którzy jeszcze tej dojrzałości nie mają oraz jako droga prowadząca do szczęścia, jakim jest wieczność. Publikacja dostarcza refleksji na temat wychowania godnego osoby, które dotyka natury ludzkiego serca, pozwala poznać prawdę, miłować dobro i przylgnąć do rzeczywistości po to, aby życie było czymś bardziej pozytywnym, czymś pięknym i by było odpowiedzią na wyzwania współczesności.
EN
The article is not devoid of an anthropological foundation or a theoretical-pragmatic reference. The publication is devoted to the urgent need for reflection on self-awareness, subjectivity and upbringing worthy of a person intended for those interested in the personal and subjective context of educational interactions. The article is dedicated to people seeking for methods of effective upbringing. Reading this publication may be useful for those seeking masters who are genuinely concerned about good upbringing and a clear shape of their own future and the future of their children. Upbringing is understood here as giving the mature humanity to those who do not have this maturity yet, and the path leading to happiness, which is eternity. The publication provides a reflection on the upbringing of a person who touches the nature of the human heart, allows knowing the truth, loving the good and clinging to reality so that life would be something more positive, something beautiful and so that it was a response to the challenges of present days.
Year
Volume
Issue
1
Pages
33-49
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, memor@kul.lublin.pl
References
 • Błasiak, A. (2009). Aksjologiczne aspekty procesu wychowania. Kraków: Ignatianum.
 • Chrobak, S. (2016). O aktualności przesłania Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”. Pedagogika Społeczna, 3 (61),145-156.
 • Czerepaniak-Walczak, M. (1994). Podmiotowość w perspektywie pedagogiki. Szczecin–Gorzów Wielkopolski.
 • de Beni M. (2007). Mieć odwagę być wychowawcami dzisiaj. W: A. Rynio ( red.), Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością (s. 61-69). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Denek, K. (1998). O nowy kształt edukacji. Toruń: Wydawnictwo Akapit.
 • Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis” (2002). W: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje (s. 314-323). Poznań: Pallottinum.
 • Dziaczkowska, L. (2016). Podmiotowość. W: K. Chałas, ks. A. Maj (red.). Encyklopedia aksjologii pedagogicznej (s. 781-785). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
 • Giussani, L. (2013). Un evento reale nella vita del uomo.1990-1991. Milano: BUR.
 • Giussani, L. (2002). Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii. Kielce: Wydawnictwo „Jedność”.
 • Górska, L.(2008). Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium z perspektywy poznawczej pedagogiki integralnej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Gurycka, A. (1989). Podmiotowość – postulat dla wychowania. W: A. Gurycka (red.), Podmiotowość w doświadczeniach wychowawczych dzieci i młodzieży. T.1. Warszawa.
 • Juszczyk-Rygałło, J. (2016). Kształtowanie podmiotowości ucznia w relacji do jego tożsamości. Edukacja alternatywna w teorii i praktyce, 11(40), 13-24.
 • Kiereś, B. (2015a). U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • Kiereś, B.(2015b). Człowiek w rodzinie. Refleksja pedagogiczna na kanwie Mieczysława Alberta Krąpca teorii osoby. W: A. Rynio, K. Braun, M. Jeziorański, I. Szewczak (red.), Obudzić (nie)odkryty potencjał małżeństwa i rodziny, seria Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II (s. 21-31). Lublin: Wydawnictwo Episteme.
 • Kukołowicz, T., Całka E. (1993). Podmiotowość wychowanka. W: F. Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej (s. 81-87). Kraków.
 • Kukołowicz, T. (1996). Wychowujący nauczyciel. W: taż, Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia (s. 68-69). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli.
 • Łobocki, M. (2010). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Impuls.
 • Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Rynio, A. (2004). Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Rynio, A. (2017). Odpowiedzialność rodziców za religijno-moralne wychowanie dziecka w rodzinie. Tradycja i współczesność. W: E.J. Kryńska, A. Suplicka, U. Wróblewska (red.). Dziecko w historii – w kręgu kultury chrześcijańskiej (s. 293-311). Białystok: Uniwersytet w Białymstoku.
 • Rynio, A. (2005). Podmiotowość w edukacji. Dydaktyka literatury, 25, 161-176.
 • Rynio, A. (2015). Przedmowa. W: F. Nembrini. Między ojcem a synem. O budowaniu relacji (s. 5-8). Kraków: Wydawnictwo M.
 • Rynio, A. (2017). Refleksje wokół podmiotowości w wychowaniu i edukacji. W: A. Solak, J. Bluszcz (red.), Personalizm pracy ludzkiej. Współczesne konotacje. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • Rynio, A. (2018). Teoria wychowania w akademickiej działalności Profesor Teresy Kukołowicz. Roczniki Pedagogiczne, 10(46), 55-73.
 • Skreczko, A. (2000). Znaczenie dwupodmiotowej relacji w wychowaniu dziecka. Studia nad Rodziną, 4/1(6), 123-129.
 • Sowa, J. (2005). Podmiotowość w wychowaniu. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (s. 456). Warszawa: Żak.
 • Śliwerski, B. (2005). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91c22d6c-7937-4aee-95b2-bc3b0663b4f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.