PL EN


2020 | 2(986) | 61-79
Article title

Analiza finansowa w ocenie kondycji finansowej klubów piłkarskich na przykładzie wybranych klubów Ekstraklasy

Title variants
EN
Financial Analysis in the Assessment of the Financial Condition of Football Clubs on the Example of Selected Clubs of the Polish Premier League
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Celem artykułu jest zbadanie możliwości oceny kondycji finansowej klubów piłkarskich za pomocą metod stosowanych w analizie finansowej oraz modeli przewidujących zagrożenie upadłością. Metodyka badań: Badania składały się z trzech etapów: analizy wstępnej (nakreślenie ogólnego obrazu sytuacji finansowej klubów), analizy wskaźnikowej (pogłębienie oceny) oraz analizy dyskryminacyjnej (weryfikacja). Wyniki badań: Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie oceny kondycji finansowej badanych jednostek łącznie ze wskazaniem podmiotów zagrożonych upadłością. Wnioski: Analiza finansowa opisuje sytuację polskich klubów piłkarskich w sposób wystarczający do sformułowania oceny ich kondycji finansowej i majątkowej. Wkład w rozwój dyscypliny: Inspiracja do dalszego rozwijania badań sytuacji finansowej i majątkowej klubów piłkarskich z punktu widzenia różnych grup odbiorców.
EN
Objective: The purpose of this paper is to examine the possibility of assessing the financial condition of football clubs using financial analysis methods, including models providing for bankruptcy risk. Research Design & Methods: The following are used: three-step studies, preliminary analysis for the outline of a general picture, indicative analysis for deepening the assessment, and discriminatory analysis to verify the situation of clubs. Findings: The analysis determined that an assessment of the financial condition of the entities audited was possible, including an indication of the entities at risk of bankruptcy. Implications / Recommendations: The financial analysis describes the situation of Polish football clubs so that an assessment of their financial condition could be formulated. Contribution: The paper creates the inspiration for further developing the study of the financial situation of football clubs from the point of view of different audiences.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Finansów, Katedra Rachunkowości Finansowej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (2013), red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa.
 • Balina R., Bąk M.J. (2016), Analiza dyskryminacyjna jako metoda predykcji bankructwa przedsiębiorstw z uwzględnieniem aspektów branżowych, Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów.
 • Borowiecki R., Wysłocka E. (2012), Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Dębski D. (2006), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, WSiP, Warszawa.
 • Ekstraklasa raport 2018/2019 (2019), www.ekstraklasa.org (data dostępu: 30.05.2020).
 • Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Hołda A. (2001), Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej, „Rachunkowość”, nr 5.
 • Korol T. (2013), Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Kościółek S. (2017), Klasyfikacja i analiza finansowa klubów piłkarskich o statusie OPP w Polsce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 346.
 • Kurleto M. (2016), Przedsiębiorstwa i organizacje sportowe – uwarunkowania prawne (w:) Przedsiębiorczość w sporcie. Zasady i praktyka, red. M. Bednarczyk, K. Nessel, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Maślanka T. (2008), Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Mączyńska E., Zawadzki M. (2006), Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista”, nr 2.
 • Meritum rachunkowości. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2006), red. E. Walińska, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Nesterowicz R. (2016), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, „Przedsiębiorstwo i Region”, nr 8, https://doi.org/10.15584/pir.2016.8.5.
 • Nowak E. (2017), Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa.
 • Pomykalska B., Pomykalski P. (2017), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, wskaźniki i decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rutkowska J. (2006), Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 683.
 • Tłuczak A. (2013), Zastosowanie dyskryminacyjnych modeli przewidywania bankructwa do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 2.
 • Wierzba D. (2000), Wczesne wykrywanie przedsiębiorstw zagrożonych upadłością na podstawie analizy wskaźników finansowych – teoria i badania empiryczne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie”, nr 9.
 • Wilczyńska M. (2018), Analiza wskaźnikowa jako narzędzie wykorzystywane do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 2(92).
 • Wyszyński A. (2017), Sytuacja finansowa klubów Ekstraklasy w ujęciu metody DEA, „Gospodarka Narodowa”, vol. 288, nr 2.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-91dac1ad-05f6-4f64-9e51-ea373dbcd167
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.