PL EN


2017 | 64 | 1: Praca socjalna | 213-230
Article title

Znaczenie pracy zawodowej w życiu kobiet i mężczyzn

Title variants
EN
The Importance of Work in the Lives of Men and Women
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The importance of work in the lives of women and men is conditioned by many variables, which in many ways can influence the fact of employment for both sexes. These conditions are of historical, social, cultural, psychological background and related to the current situation on the labor market in the region. This article has an empirical character. Its purpose is to determine the differences in the assessment of men and women in four areas of the professional life: 1) job satisfaction; 2) the possibility of self-fulfillment at work; 3) the quality of the atmosphere in the workplace; 4) The reconciliation of working and family life. We applied the method of selection pairs mostly similar in terms of demographic characteristics of 100 men and 100 women aged from 20 to 64 currently active professionally. The applied method allowed the inference that there are areas of the professional life, in which men and women differently perceive their work situation. Which are: wage conditions, opportunities for promotion and development, the need to engage temporarily in the professional work, the resulting stress and the possibility of self-fulfillment outside of work.
PL
Znaczenie pracy zawodowej w życiu kobiet i mężczyzn jest uwarunkowane wieloma zmiennymi, które w różny sposób mogą oddziaływać na fakt podejmowania pracy zarobkowej przez obydwie płcie. Uwarunkowania te mają charakter historyczny, społeczny, kulturowy, psychologiczny oraz związane są z aktualną sytuacją na rynku pracy w danym regionie. Niniejszy artykuł ma charakter empiryczny. Celem jego jest ustalenie różnic w ocenie mężczyzn i kobiet w czterech obszarach funkcjonowania zawodowego: 1) satysfakcja z pracy; 2) możliwości samorealizacji w pracy; 3) jakość atmosfery w miejscu pracy; 4) godzenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Zastosowano metodę doboru parami najbardziej zbliżonych pod względem cech demograficznych 100 mężczyzn oraz 100 kobiet w wieku od 20 do 64 lat aktualnie czynnych zawodowo. Zastosowana metoda pozwoliła na wnioskowanie, iż istnieją obszary funkcjonowania zawodowego, w których kobiety i mężczyźni inaczej postrzegają swoją sytuację zawodową. Są to: warunki płacowe, możliwości awansowania i rozwoju, konieczność angażowania się czasowego w pracę zawodową oraz wynikający z niej stres, a także możliwości samorealizacji poza obszarem pracy zawodowej.
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katedra Zdrowia Publicznego, mchuch@kul.pl
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katedra Zdrowia Publicznego, jgorban@kul.pl
References
 • Baka Ł., Zależność między konfliktami praca−rodzina i rodzina−praca a zdrowiem pielęgniarek − buforujący efekt wsparcia społecznego, „Medycyna Pracy” 2013, nr 6, s. 775-784.
 • Frone M.R., Russell M., Cooper M.L., Relation of work-family conflict to health outcomes: A four-year lon gitudinal study of employed Barents, „Journal of Occupational and Organizational Psychology” 1997, nr 4, s. 325–335, http://dx.doi.org/10.1111/ j.2044-8325.1997. tb00652.x.
 • Frone M.R., Work-family conflict and employee psychiatric disorders: The National Comorbidity Survey, „Journal of Applied Psychology” 2000, vol. 85, nr 6, s. 888–895, http://dx. doi.org/ 10.1037//0021-9010.85.6.888.
 • Haponiuk M., Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce, „Instytut Obywatelski” 2014, nr 2, s. 1-18.
 • Kaczkowska-Serafińska M., Dlaczego przedsiębiorcy powinni dbać o satysfakcję z pracy swoich pracowników? Satysfakcja z pracy – cz. 1, „Postera” 2010, nr 10, s. 11-16.
 • Kahn W.A., Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, „Academy of Management Journal” 1990, vol. 33, s. 692-724.
 • Kalinowska-Nawrotek B., Formy dyskryminacji kobiet na polskim rynku pracy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 66(2004), z. 2, s. 231-246.
 • Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, GUS, Warszawa 2014.
 • Lachowska B., Praca i rodzina, Konflikt czy synergia? Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa 1990.
 • Mazurek E., Kariera zawodowa i aktywność edukacyjna jako szansa samorealizacji współczesnej kobiety, „Rocznik Andragogiczny” 2007, s. 152-162.
 • Polkowska D., Łucjan I., Przemiany aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE w świetle danych Eurostatu. Analiza porównawcza, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 33(2013), s. 141-148.
 • Sowińska A., Zadowolenie z pracy – problemy definicyjne, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 197, s. 45-56.
 • Siuta-Stolarska B., Siuta-Brodzińska M., Wartości a satysfakcja zawodowa, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 2, s. 333-349.
 • Springer A., Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika, „Problemy Zarządzania” 9(2011), nr 4(34), s. 162-180.
 • Warr P., Well-Being and the Workplace, w: Well-Being: the Foundations of Hedonic Psychology, red. D. Kahneman, E. Diener, N. Schwarz, SAGE, New York 1999, s. 392-412.
 • Warr P., Work values: Some Demographic and Cultural Correlates, „Journal of Occupational and Organizational Psychology” 2008, vol. 81, nr 4, s. 751–775. DOI:10.1348/0963179 07X263638.
 • Wołowska A., Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników, „Rocznik Andragogiczny” 20(2013), s. 120-132.
 • Wudarzewski G., Satysfakcja z pracy − konceptualizacja pojęcia w świetle badań literaturowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2013, nr 5(37), s. 323-344.
 • Zalewska A., Wiek, płeć i stanowisko pracy a zadowolenie z pracy, „Psychologia Jakości Życia” 8(2009), nr 1, s. 1-20.
 • Zwiech P., Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, „Polityka Społeczna” 2011, nr 4, s. 17-20
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-921a50db-e558-4176-a049-07d32e0e7ca9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.