PL EN


2017 | 12 | 3(45) | 133-144
Article title

Potencjał aksjologiczny książki A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta

Content
Title variants
EN
The Axiological Potential of a Book And here at Home. Tales of Factory Children
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poprzez lekturę dziecko zapoznaje się z wartościami istotnymi w życiu człowieka. Środowiskiem pierwszoplanowym, w którym ma miejsce przekazywanie wartości jest rodzina. To w niej dziecko pozostaje pod wpływem rodziców i tego, co myślą, w co wierzą, co uznają za najważniejsze, według jakich zasad postępują. Celem artykułu jest próba ukazania, jakie walory aksjologiczne posiada książka autorstwa Grażyny Bąkiewicz pt. A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta. Istotne są wartości związane z rodziną: radość, wolny czas spędzany razem, wspólne rozmowy. Dzięki nim ma miejsce budowanie wspólnoty rodzinnej. G. Bąkiewicz podkreśla wartość rodzinnego domu. Ukazane konkretyzacje tekstowe powinny ukształtować w świadomości współczesnych czytelników przekonanie o znaczeniu wspólnie spędzanego czasu, że najważniejsze jest, aby członkowie rodziny byli ze sobą, a nie obok siebie. Za niekwestionowane wartości, jakie odnajduje czytelnik, należy uznać pracowitość, prawdomówność, uczciwość bohaterów książkowych. Mogą oni stanowić wzorzec postępowania zarówno dla odbiorców dziecięcych, jak i dorosłych. W lekturze dostrzec można ważną wartość, jaką jest przywiązanie do małej ojczyzny – miasta Łodzi. A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta wprowadzają młodego odbiorcę, czytelnika w świat wartości w szczęśliwej, pełnej rodzinie. Książka przekazuje porcję wiedzy, przybliża moralne i społeczne normy postępowania oraz kształtuje postawy przywiązania do domu i własnej miejscowości.
EN
Through reading, a child learns the values that are important in one’s life. The primary environment in which value transfer takes place is the family. In it the child is influenced by their parents and what they think, what they believe, what they consider the most important, according to which rules they behave. The aim of the article is to show the axiological qualities transmitted by the books of Grażyna Bąkiewicz, especially here at home. These tales of factory children and the values associated with the family are significant: joy, free time together, common conversations. Thanks to them they build a family community. G. Bąkiewicz emphasizes the value of the family home. The presented textual expressions should shape in the minds of contemporary readers the conviction of the importance of spending time together that it is important for family members, rather than just existing side by side. For the unquestionable values that the reader finds within, the diligence, truthfulness and honesty of the book’s heroes must be recognized. They can be a pattern of behavior for both children and adults. In reading you can see the importance of attachment to a small homeland – the city of Lodz. The story of these factory children introduces a young reader into a world of values in a happy, full family. The book provides knowledge, approximates the moral and social norms of behavior, and shapes attitudes toward home and one’s own place.
Keywords
EN
book   child   value   family   city  
Contributors
References
 • Bąkiewicz G., A u nas w domu. Opowieści dzieci fabrykanta, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2016.
 • Dziewiecki M., Szczęśliwe małżeństwo i trwała rodzina, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2006.
 • http://wyd.-literatura.com.pl/seria-wydawnicza/a-t-historia [dostęp: 01.06.2017].
 • Jachimowska M., Więzi w rodzinie a wychowanie do uczestnictwa społecznego, [w:] Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, red. J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Jan Paweł II, List do Rodzin, Edycja świętego Pawła, Częstochowa 2004.
 • Lulek B., Rodzina jako sfera pierwszych kontaktów dziecka ze sztuką, [w:] Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka, red. A. Ungeheuer-Gołąb, U. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.
 • Ługowska J., Rodzina a autorytety. Na przykładzie najnowszej prozy dla młodzieży, [w:] Rodzina w świecie współczesnym, red. M. Howorus-Czajka, K. Kaczor, A. Wierucka, Gdańsk 2011.
 • Mały leksykon pedagoga wczesnoszkolnego, red. J. Karbowniczek, Instytut Wydawniczy Erica, Warszawa 2014.
 • Olszewska B., Obraz rodziny w „Płomyczku” (1945‒1989), [w:] Rodzina w świecie współczesnym, red. M. Howorus-Czajka, K. Kaczor, A. Wierucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 • Półtawska W., By rodzina była Bogiem silna…, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2003.
 • Róg A., Orzechowska M., Wychowanie do wartości, „Edukacja i Dialog” 2004, nr 5.
 • Różańska A., Rodzina i kształtowanie wartości ekologicznych małego dziecka, [w:] Edukacja małego dziecka. Przemiany rodziny i jej funkcji, t. 7, red. E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Minczanowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.
 • Surma B., Edukacja międzykulturowa a wychowanie dla pokoju w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2010, nr 1‒2 (15‒16).
 • Tokarska U., Kultura pedagogiczna rodziców „Wychowawca” 2003, nr 11.
 • Vargova M., Wpływ wychowania rodzinnego na dziecko i jego wartości, [w:] Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w obliczu aktualnych zmian oświatowych, red. A. Pękala, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego AJD w Częstochowie, Częstochowa 2011.
 • Zabawa K., Aktywność artystyczna dziecięcych bohaterów w utworach literackich dla młodego odbiorcy, [w:] Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka, red. A. Ungeheuer-Gołąb, U. Kopeć, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.
 • Zabawa K., Literatura dla dzieci w edukacji regionalnej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2010, nr 1‒2 (15‒16).
 • Zabawa K., Literatura dla dzieci w kontekstach edukacyjnych, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-921ec460-94e7-4206-ab1e-adf3850a2aaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.