PL EN


2018 | 63(6) Ekonomia XVII | 83-97
Article title

Kondycja sektora MSP w Polsce w 2017 roku

Content
Title variants
EN
The Condition of the SME Sector in Poland in 2017
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw od lat stanowi o kondycji gospodarki polskiej i światowej. W sytuacji, gdy na „rynku” pojawia się coraz więcej możliwości finasowania działalności gospodarczej ze źródeł zewnętrznych, wiele osób odkrywa w sobie „ducha przedsiębiorczości” i rozpoczyna działalność gospodarczą. Motywacją do wyboru takiej drogi kariery dla części z nich jest niemożliwość znalezienia pracy spełniającej oczekiwania, a część do podjęcia decyzji została zmuszona przez sytuację ekonomiczną gospodarstwa domowego. Z roku na rok przybywa więc tych najmniejszych firm. Każdego roku powstaje około 330 tys. nowych przedsiębiorstw. Wraz ze wzrostem liczby przedsiębiorstw możemy zaobserwować również wzrost jakości polskiej przedsiębiorczości. Przekłada się to również na ich wzrastający udział w PKB. Według ostatnich dostępnych danych, udział MSP w tworzeniu PKB przekroczył 50%. Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, jaka jest kondycja tych najmniejszych na rynku przedsiębiorstw na tle małych i średnich. Celowo nie będzie tu odniesienia do dużych przedsiębiorstw, ponieważ to nie one są konkurencją na rynku dla MMSP. Spośród wielu dostępnych danych statystycznych przygotowanych przez instytucje w Polsce i Komisję Europejską wybrano te najistotniejsze zdaniem autora i te, które najlepiej wskazują na ich znaczenie.
EN
The sector of micro, small and medium enterprises has been decisive for the condition of the Polish and world economy for many years. In the situation where more and more possibilities of financing economic activity from external sources appear in the “market”, many people discover the “entrepreneurial spirit” and start a business. The motivation for some people to choose such a career path is the impossibility to find the job that meets their expectations, while other people are forced to do that by the economic situation of the household. Hence, every year, the number of the smallest companies is increasing. About 330 thousand new enterprises are created each year. Along with the increase in the number of enterprises, we can also observe an increase in the quality of Polish entrepreneurship. It also translates into their increasing share in GDP. According to the latest available data, the share of SMEs in generating GDP exceeded 50%. The aim of this study is to show what is the condition of the smallest companies in the market compared to small and medium-sized enterprises. Deliberately, there will be no reference to large enterprises because they are not competition for MSME in the market. Among the many available statistical data prepared by the institutions in Poland and the European Commission, the most important in the author’s opinion and those that best indicate their importance were selected.
Contributors
References
 • Dane i analizy statystyczne (2018), GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl [dostęp: 06.10.2018].
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 r. (2017), GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osobw-2016-roku,1,11.html [dostęp: 16.03.2018].
 • Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017r. (2018), GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwaniefinansowe/dzialalnosc-gospodarcza-przedsiebiorstw-o-liczbie-pracujacych-do-9-osobw-2017-roku,1,12.html [dostęp: 16.03.2018].
 • Kuzub J. (2018), Dofinansowanie działalności gospodarczej z urzędu pracy, https://zielonalinia.gov.pl/-/dotacja-z urzedu-pracy [dostęp: 06.10.2018].
 • Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych (2018), CBM Indicator, https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2018/czerwiec/mikro-male-i-srednieprzedsiebiorstwa-o-uslugach-finansowych [dostęp: 18.09.2018].
 • Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2016 roku (2018), NBP, Warszawa, https://www.nbp.pl/publikacje/pib/pib_2016_n.pdf [dostęp: 16.03.2018].
 • Raport: Finansowanie biznesu w Polsce (2017), ZPP, Warszawa.
 • Raport: Warunki prowadzenia firm w Polsce 2018 (2018), ZPP, Warszawa.
 • SME access to finance conditions 2017 SAFE results – Poland (2017), European Commission, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26627 [dostęp: 03.08.2018].
 • Sytuacja gospodarcza Polski (2018), MPiT, https://www.mpit.gov.pl/media/63945/PL_prezentacja_10_2018.pdf [dostęp: 06.10.2018].
 • Tarnawa A., Węcławska D., Nieć M., Zbierowski P. (2017), Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2017, PARP, Warszawa.
 • Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2017 r. (2018), GUS, Warszawa, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5502/11/18/1/wyniki_finansowe_podmiotow_gospodarczych_1-12_2017.pdf [dostęp: 16.03.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-922910bf-74d9-4883-b105-2efc6e516866
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.