PL EN


2018 | 1 | 1-2 | 13-33
Article title

Zasób i inflacja przepisów prawa w Polsce (z uwagami porównawczymi)

Content
Title variants
EN
The Resource of Legal Provisions and Legislative Inflation in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę pomiaru zasobu prawa, optymalnej liczby przepisów prawa, nadmiaru prawa, nadregulacji i inflacji prawa, czyli problemów budzących zainteresowanie bardziej opinii publicznej niż badaczy. Przedmiotem badania jest liczebność prawa w Polsce oraz w wybranych krajach. Celem analizy jest stwierdzenie stanu zasobu prawa oraz dynamiki przyrostu przepisów w perspektywie legislacji III RP na tle sytuacji w innych krajach. Podjęto również próbę inwentaryzacji poglądów o przyczynach oraz skutkach rozrostu liczby i objętości regulacji.
EN
The article deals with problems such as measuring the scope of legal regulations, the optimal number of those, the excess of the laws, the over-regulation, and legislative inflation, which arouse public interest more than scholars. The subject of the research is the size of the body of law in Poland and some other countries. This analysis aims to determine the state of the legal provisions and dynamics of the growth of regulations in the Republic of Poland against the background of the situation in other countries. An attempt is also made to examine the views on the causes and effects of the proliferation of the number and volume of regulations.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej
References
 • Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce, Grant Thornton, Warszawa 2015.
 • Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce, Grant Thornton, Warszawa 2018.
 • Boberek Ł., Stan infrastruktura prawnej, [w:] Brdulak J. (red.) Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno-gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Brzoza-Brzezina M., Zagadnienie naturalnej stopy procentowej, „Ekonomista”, 2003, nr 4, s. 457-477.
 • Cabrillo F., S. Fitztpatrick, The Economics of Courts and Litigation, EE, 2008.
 • Carey M. P., 2016, Counting Regulations: An Overview of Rulemaking, Types of Federal Regulations, and Pages in the Federal Register, CRS Report 7-57 00Dieckmann R., 2006, Better Regulation in Germany – National Experiences and Conclusions for Poland, Deutsche Bank Research, Warsaw, 7 July 2006.
 • Dolan E., Quality of Government Not Size, Is the Key to Freedom and Prosperity, Niskanen Center Working Paper, 2017, www.niskanencenter.org.
 • Dudley S., Can Fiscal Budget Concept Improve Regulation?, The George Washington University Regulatory Studies Center Working Paper, 2015.
 • Fontana B.M., Rządy prawa a problem reformy prawa w „Próbach...” Michaela de Montaigne’ a [w:] Demokracja i rządy prawa, red. J.M. Maravall (tłum. A.Przeworski, P. Kazimierczak, J.Winczorek) (org. Democracy and The Rule of Law), Scholar, Warszawa 2010.
 • Grzeszczak R., Lepsze tworzenie prawa w Unii Europejskiej, [w:] Dobre państwo, złe prawo – w kręgu myśli Gustawa Radbrucha, red. P. Mochnaczewski, A. Kociołek-Pęksy, 2009, s. 106-120.
 • Harrington W., Morgenstern R.D., Evaluating Regulatory Impact Analyses, Resources for the Future Discussion Paper 04-04, 2004.
 • Kirkpatrick C., Assessing the Impact of Regulatory Reform in Developing Countries, Public Administration and Development, 2014, 34, 3, s. 162-168.
 • Matuszewska-Maroń M., Góral-Kaczmarek J., Elektronizacja aktów normatywnych, e- mentor, 2012, 1 (43).
 • Miller V., How much legislation comes from Europe?, House of Commons, Research Paper 10/62, 2010, 13 October 2010.
 • Mongiałło M., Inflacja prawa, „Prawo i polityka”, 2004, www.prawoipolityka.friko.pl/inflacja-prawa.htm
 • Oto-Peralias D., Romero-Avila D., Legal Rules Variation and Countries’ Economic and Financial Performance [w:] Legal Traditions, Legal Reforms and Economic Performance. Theory and Evidence, eds. D. Oto-Peralias, D. Romero-Avila, Springer, Cham, 2018.
 • Produkcja prawa w Polsce największa w historii, Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej gospodarce, Grant Thornton, 2017.
 • Rogowski W., J. Paczocha, Państwo dobrych regulacji? [w:] Dyskrecjonalność w prawie, red. J. Staśkiewicz, T. Stawecki, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 207-215.
 • Rogowski W., Między deregulacją a lepszą legislacją, „Na wokandzie”, 2013, 15, s. 16-17.
 • Sheehy J., Regulation in the UK: is it getting too heavy? ECFIN COUNTRY FOCUS, 2006, vol. III, iss. 7.
 • Sokołowski J., P. Poznański, Struktura procesu legislacyjnego w analizie ilościowej, [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997 – 2007, pod red. J. K. Sokołowski i P. Poznański, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s. 237-280.
 • Świderski A., Kryzys finansowy 2007-2009 jako efekt dysfunkcji legislacyjnych w systemie prawa, HUK 2009, nr 2(8), s. 161-218.
 • Tacyt, P.K., ca. 100 n.e., Historiae; Annales, III.
 • The Economist, 2012, Over-regulated America, 18th Feb 2012, www.economist.com/print.
 • The Economist, 2017, Too much federal regulation has piled up in America, 2 nd March 2017, www.economist.com/print.
 • Voermans W., 2015, To measure is to know. The Quantification of Regulaion, „The Theory and Practice of Legislation” vol. 3, no. 1, s.91-111.
 • Voermans W., Hans-Martien ten Napel (eds.), Michal Diamant, Marga Groothuis, Bernard Steunenberg, Reijer Passchier and Stefan Pack, 2012, Legislative processes in transition. Comparative Study Of The Legislative Processes In Finland, Slovenia And The United Kingdom As A Source Of Inspiration For Enhancing The Efficiency Of The Dutch Legislative Process, Ministry of Security and Justice, Hague.
 • Wiener C., Inflacja prawa i jej konsekwencje [w:] Państwo, prawo, obywatel, Warszawa-Wrocław 1989.
 • Wierzbicki J., Związki regulacji prawnych z cyklem ekonomicznym – przyczynek do dyskusji, [w:] Regulacje a cykl ekonomiczny, red. R. Sobiecki, J. Wierzbicki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 11-35.
 • Wojciechowski R., Lex mercantoria jako czynnik regulacji gospodarki w późnym średniowieczu, [w:] Regulacje prawne gospodarki w rozwoju historycznym, red. A. Szymańska, ATUT, Wrocław 2017, s. 45-59.
 • Wronkowska-Jaśkiewicz S., Proces prawodawczy dwóch dekad – sukcesy i niepowodzenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2009, LXXI, 2, s. 111-129.
 • Żuralska M. (red.), A. Brudnoch, K. Dąbrowska, M. Sierzputowska, Analiza działalności ustawodawczej Sejmu VI kadencji, Koło Naukowe Analizy Prawa „Ratio Legis”, Warszawa 2017.
 • Żuralska M. (red.), O. Kazalska, J. Maśnicki, Analiza działalności ustawodawczej Sejmu VI kadencji, Koło Naukowe Analizy Prawa „Ratio Legis”, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9230da3e-9e66-4a81-a4f3-ea35c8f6e4ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.