PL EN


2019 | vol. 63, nr 9 | 117-128
Article title

Tax instruments to support enterprises in the SME sector using the example of the communes of Lublin and Mazovia provinces

Content
Title variants
Podatkowe instrumenty wspierania przedsiębiorstw sektora MŚP na przykładzie gmin województwa lubelskiego i mazowieckiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the paper is to assess the use of tax instruments by communes of the Lublin and Mazowia provinces as instruments to support enterprises in the SME sector, as well as the presentation of the opinions of micro, small and medium enterprises on the given instruments. For the purposes of the work, a description of tax instruments was made in terms of supporting enterprises. The article uses studies of the literature and the analysis of legal acts. The paper is based on the results of the author’s two studies, i.e. a survey conducted among all the communes in Poland and a focused group interview with representatives of private enterprises in the SME sector As a result of the research, it was found that communes largely use tax instruments to support enterprises. On the other hand, enterprises from the SME sector are willing to use these instruments owing to the improvement of their enterprise’s financial standing.
PL
Celem pracy jest ocena stosowania przez gminy województwa lubelskiego i mazowieckiego instrumentów podatkowych jako instrumentów wspierania przedsiębiorstw sektora MŚP, a także prezentacja opinii mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na temat danych instrumentów. Na potrzeby pracy została dokonana charakterystyka instrumentów podatkowych pod kątem wspierania przedsiębiorstw. W artykule wykorzystano studia literatury oraz analizę aktów prawnych. Praca oparta jest na wynikach dwóch badań własnych, tzn. na badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród wszystkich gmin w Polsce oraz na zogniskowanym wywiadzie grupowym z udziałem przedstawicieli prywatnych przedsiębiorstw sektora MŚP. W rezultacie przeprowadzonych badań zostało stwierdzone, że gminy w znacznym stopniu stosują instrumenty podatkowe w ramach wspierania przedsiębiorstw. Natomiast przedsiębiorstwa sektora MŚP wyrażają chęć korzystania z tych instrumentów ze względu na poprawę sytuacji finansowej swojego przedsiębiorstwa.
References
 • Cilak M., 2013, Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny. Problematyka prawnofinansowa, Dom Organizatora.
 • Denek E., Rolewicz J., 1998, Budżetowe instrumenty samorządu terytorialnego w polityce rozwoju przedsiębiorczości w małych miastach, [in:] J. Tarajkowski (ed.), Problemy polityki ekonomicznej: studia i szkice na jubileusz profesora Zdzisława Dąbrowskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kamińska A., 2011, Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Kogut-Jaworska M., 2008, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa.
 • Krajewski K., Śliwa J., 2004, Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lachiewicz S., 2012, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionów, [in:] A. Adamik (ed.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa.
 • Lisowska R., 2010, Kierowanie postaw przedsiębiorczych w regionach zmarginalizowanych przez
 • władze samorządowe, Zeszyty Naukowe nr 579, Ekonomiczne Problemy Usług nr 47, Szczecin, pp. 57-70.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa – kwestią kluczową dla zapewnienia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Przegląd śródokresowy nowoczesnej polityki w zakresie MŚP, 2017, Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2007) 592 wersja ostateczna, Bruksela.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 2019, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Rolewicz J., 1996, Podatki jako instrument stymulowania rozwoju przedsiębiorczości w małych miastach, Gospodarka Narodowa, 6(72), pp. 15-19.
 • Skica T., Kiebała A., Wołowiec T., 2011, Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych, Studia Regionalne i Lokalne, 2(44), pp. 118-139.
 • Słomińska B., 2007, Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, Samorząd Terytorialny, 3, pp. 19-33.
 • Uchwała nr XIII/125/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, Kraków, dnia 20 stycznia 2016 r., poz. 619.
 • Uchwała nr XXVII/172/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie udzielania na obszarze Gminy Gierałtowice zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, Katowice, dnia 22 listopada 2016 r., poz. 5924.
 • Uchwała nr XXXIV/404/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, Poznań, dnia 18 września 2014 r., poz. 4885.
 • Uchwała nr XXXV/368/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów na których rozpoczęto realizację nowej inwestycji – udzielanych w ramach pomocy de minimis, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, Poznań, dnia 27 lutego 2017 r., Poz. 1549.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2019, poz. 900.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz. U. 2018, poz. 646.
 • Wołowiec T., 2019, Preferencje w podatku od nieruchomości a reakcje podatników prowadzących działalność gospodarczą, Samorząd Terytorialny, 4(340), pp. 25-43.
 • Wójtowicz K., 2013, Ulgi i zwolnienia w podatkach samorządowych jako instrument wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w gminach (na przykładzie doświadczeń gmin miejskich województwa lubelskiego), Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, 5(1), pp. 411-439.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92318089-780a-4555-975d-7b03725dded4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.