PL EN


2018 | 28 | 3 | 113-138
Article title

Znaczenie wskazania kwalifikacji prawnej czynu oraz jej zmiany w toku postępowania karnego dla realizacji przez oskarżonego prawa do obrony

Title variants
EN
Importance of Specifying the Legal Classification of an Offence and Change of the Classification During Criminal Proceedings for the Defendant’s Right of Defence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W tekście przedstawiono problematykę dotyczącą wskazania przez oskarżyciela, w tym także przez oskarżyciela publicznego, kwalifikacji prawnej czynu oraz znaczenie tej czynności dla możliwości sprawowania przez oskarżonego skutecznej obrony. Wskazano na zależność zachodzącą pomiędzy granicami oskarżenia a granicami rozpoznania sprawy przez sąd karny i granicami obrony. Omówiono problematykę notyfikacji podejrzanemu i oskarżonemu zmian w obrębie kwalifikacji prawnej oraz uprawnienia sądu w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartej w art. 399 § 1 k.p.k. Omówiono wątpliwości narosłe wokół stosowania art. 80 k.p.k. oraz jego wpływ na stosowanie instytucji obrony obligatoryjnej.
EN
The text presents problems concerning the indication by prosecutor, including public prosecuting attorney, of the legal classification of the offence and the importance of this activity for the defendant’s ability to effectively defend himself or herself. It points to the relationship between the scope of indictment and the scope of examination of the case by penal court and the scope of defence. It discusses the issues of notifying the suspect and the defendant of changes made within the legal classification and the court’s powers in this respect, with particular stress on the regulation contained in Article 399 § 1 of the Polish Code of Criminal Procedure. Concerns about the application of Article 80 of the Code of Criminal Procedure and its impact on the use of compulsory defence institutions were also discussed.
References
 • Bratoszewski Jerzy, Gardocki Lech, Gostyński Zbigniew [i in.]: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Chauvin Teresa, Stanecki Tomasz, Winczorek Piotr: Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2009.
 • Daszkiewicz Wiesław: Taktyka kryminalistyczna a procesowe gwarancje jednostki i prawa obywatelskie, Państwo i Prawo 3 (1985), s. 48-66.
 • Grzegorczyk Tomasz: Glosa do wyroku SN z dn. 10 marca 1989 r. (WR 74/89), Wojskowy Przegląd Prawniczy 3 (1990), s. 343-345.
 • Grzegorczyk Tomasz: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 2008.
 • Grzegorczyk Tomasz: Wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym jako surogat aktu oskarżenia, [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, red. P. Wiliński, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 2008, s. 97-115.
 • Hofmański Piotr, Sadzik Elżbieta, Zgryzek Kazimierz: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I i II, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2007.
 • Izydorczyk Jacek: Prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa oraz jego stopnie w polskim procesie karnym na podstawie k.p.k. z 1997 roku, [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, red. T. Grzegorczyk, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 2011, s. 175-182.
 • Kalinowski Stefan: Postępowanie karne. Zarys części ogólnej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1966.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2015.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2015.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. M. Mazur, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze 1976.
 • Kruk Ewa: Skarga oskarżycielska jako przejaw realizacji prawa do oskarżania uprawnionego oskarżyciela w polskim procesie karnym, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2016.
 • Kurowski Michał: Komentarz do art. 303 k.p.k., LEX 2017.
 • Lipczyńska Maria: Prawo do obrony w postępowaniu przygotowawczym w ustawie i praktyce, Nowe Prawo 7-8 (1958), s. 73-86.
 • Marszał Kazimierz: Proces karny, Katowice: Wydawnictwo Volumen 1997.
 • Rogoziński Piotr: Komentarz do art. 399 k.p.k., LEX 2018.
 • Sowiński Piotr K.: Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności organów procesowych oraz oskarżonego, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012.
 • Stachowiak Stanisław: Glosa do wyroku SN z 12.06.1996 r. (II KKN 25/96), Prokuratura i Prawo 6 (1997), s. 97-102.
 • Stachowiak Stanisław: Glosa do wyroku SN z dn. 12 czerwca 1996 r., II KKN 25/96, Prokuratura i Prawo 6 (1997), s. 97-102.
 • Stachowiak Stanisław: Przedstawienie zarzutów w kodeksie postępowania karnego, Prokuratura i Prawo 2 (1999), s. 28-34.
 • Stefański Ryszard A.: Komentarz do art. 487 k.p.k., LEX 1998.
 • Stefański Ryszard A.: Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer 2012.
 • Stefański Ryszard A.: Prokurator w postępowaniu karnym przed sądem I instancji, Prokuratura i Prawo 1 (1997), s. 27-72.
 • Steinborn Sławomir: Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 80, LEX 2018.
 • Świecki Dariusz: Komentarz do art. 398 k.p.k., LEX 2018.
 • Wykład prawa karnego procesowego, red. P. Kruszyński, Białystok: Wydawnictwo Temida 2 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9237c5c0-0bbf-4586-8025-5bd51b87c2a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.