Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15 | 3 | 208-218

Article title

ZMIANY STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE W LATACH 2004-2012

Authors

Content

Title variants

EN
CHANGES OF THE STRUCTURE OF AREA OF THE ORGANIC FARMS IN POLAND IN YEARS 2004-2012

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania będzie przedstawienie zmian struktury obszarowej gospodarstw ekologicznych w Polsce, w latach 2004-2012. Wykorzystane mierniki taksonomiczne, pozwolą ocenić stopień i kierunek zmian strukturalnych. Łańcuchowe miary zmienności struktur pozwolą ocenić także przebieg zmian strukturalnych dla województw Polski. Dla analizowanych addytywnych struktur oszacowane zostaną współczynniki koncentracji w układzie rodzajowym i przestrzennym. Ponadto, wyznaczone zostaną prognozy struktury obszarowej gospodarstw ekologicznych dla Polski na trzy kolejne lata.
EN
Organic farming production methods are part of the concept of sustainable development, therefore it becomes important to study the level of organic farming, its development, regional diversification and the trend and rate of change. The aim of this paper was to present changes to the structure of the area of organic farms in Poland in the years 2004-2012. Used taxonomic meters, allowed to assess the degree and direction of structural changes in the Polish voivodeships. For analyzed additive structures concentration coefficients were estimated. In addition, there is forecast for the structure of area for organic farms for the next three years in Poland.

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

208-218

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
 • Katedra Statystyki Matematycznej Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

References

 • Golinowska M., Janowska-Biernat J. (2006) Rozwój rolnictwa ekologicznego na Dolnym Śląsku. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1118, 244-240
 • Komorowska D. (2009) Rozwój produkcji i rynku żywności ekologicznej. Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 3, WIEŚ JUTRA, Warszawa, 181
 • Kukuła K. (1989) Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, 89, Kraków
 • Kukuła K. (1996) Statystyczna metody analizy struktur ekonomicznych. Wydawnictwo Ekonomiczne, Kraków
 • Luty L. (2011) Zmiany demograficzne w powiecie wielickim. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, t. XII, nr 2, Warszawa, 241-248
 • Luty L. (2012) Dynamika rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, t. XIII, nr 1, Warszawa, 158 – 166
 • Luty L. (2012) Zróżnicowanie województw Polski pod względem struktury obszarowej gospodarstw ekologicznych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, t. XIII, nr 2, Warszawa, 147 - 158
 • Luty L. (2014) Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa ekologicznego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów, Polska Akademia Nauk, Komitet Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, z. 1, Warszawa, 74-81
 • Łuczka-Bakuła W. (2007) Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, PWN, Warszawa, 33-43.
 • Małyszem M., Szmidt K. (2003) Rolnictwo ekologiczne w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 4, 59-75
 • Nachtman G. Bekało M. (2011) Wyniki ekonomiczne wybranych ekologicznych produktów rolniczych w latach 2005-2009. Warszawa. IERiGŻ-PIB
 • Niewiadomski K. (2007) Aspekty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 1, 71-86
 • Nowak E. (1981) Prognozowanie struktury zjawisk społeczno-ekonomicznych, Wiadomości Statystyczne, nr 4
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2012, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa
 • Szyrmer J. (1975) Stopień specjalizacji rolnictwa. Przegląd Geograficzny, z. 1
 • Zegar J. S. (2008) Gospodarstwa ekologiczne w rolnictwie indywidualnym. Wiadomości Statystyczne, nr 8, 49-61

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-923d46e9-38e1-4c69-99da-513b2661003b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.