PL EN


2016 | 43 | 1(502) | 13-18
Article title

PRZESŁANKI UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
PREMISES THAT ENTITLES BENEFICIARIES TO RECEIVE BENEFITS AS PART OF SOCIAL ASSISTANCE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this study is to present the matter of functioning Polish system of benefits under the social assistance. In the course of research has been applied analytical method, taking into account the historical method. Social assistance is an institution of country’s social policy aimed to enable individual persons and whole families, overcome ensuing, difficult life situations, which are impossible to overcome with their own possibilities, resources and authorisations. Main goal of social assistance is reassurance, that its beneficiaries will have guaran­teed, proper standard of living. Etnities entitled to benefit from this assistance are individual, single persons or families located in difficult life situations. Assistance supplied is based on the principles of cooperation and subsidiarity. Among the difficult life situations particularly important are, e.g. poverty, homelessness, unemployment, disability.
PL
Pomoc społeczna to instytucja polityki społecznej państwa dążąca do umożliwienia poszczególnym osobom oraz całym rodzinom przezwyciężenia zaistniałych, trudnych sytuacji życiowych, niedających się samodzielnie pokonać przy użyciu własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Jej celem jest zapewnienie godnego bytowania jej beneficjentom. Wsparcie to ma charakter subsydiarny. Podmiotami uprawnionymi do korzystania z tej pomocy są pojedyncze osoby lub rodziny znajdujące się, we wskazanych w przepisie trudnych sytuacjach życiowych. Świadczona pomoc opiera się na zasadach współdziałania i pomocniczości. Spośród trudnych sytuacji życiowych szczególnie istotne są np. ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, narkomania i alkoholizm. Zaistnienie powyższych okoliczności uzasadnia przyznanie podmiotom dotkniętym tego typu sytuacjami wsparcia z zakresu pomocy społecznej.
Year
Volume
43
Issue
Pages
13-18
Physical description
Contributors
author
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
References
 • Adamski F. (1984), Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa.
 • Bąkowski T. (2007), Administracyjno­prawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Warszawa, LEX, [dostęp: 30.03.2014].
 • Jasiakiewicz A. (2008), Pomoc integracyjna. Prawo do pomocy integracyjnej, w: Prawne uwarunkowania integracji w Polsce, Red. W. Klaus, Warszawa.
 • Kałuska E., Sieroctwo społeczne – przyczyny i następstwa, [online], http://www.edukacja.edux.pl/p-3487-sieroctwo-spoleczne-przyczyny-i-nastepstwa.php [dostęp 06.09.2014].
 • Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby, Lublin.
 • Lach D. E., Samol S., K. Ślebzak K. (2010), Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, LEX, Warszawa [dostęp 21.08.2014].
 • Michalska-Badziak R. (1998), Pomoc społeczna jako zadanie gminy w: Dolata S. (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy, Opole.
 • MIiR, Strategia Lizbońska – możliwości realizacji w ramach polityki spójności, [online], http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/Strategia_Lizbonska_mozliwosci_realizacji_w_ramach_ps.aspx [dostęp 22-08-2014].
 • Misiewicz H. (2004), Niepełnosprawność jako problem społeczny w: Z zagadnień niepełnosprawności, Red. Juszczyk S., „Chowanna” Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Tom 1 (22), Katowice.
 • MPiPS, Kryteria przyznawania świadczeń, [online], http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/kryteria-przysnawania-swiadczen/[dostęp 29.03.2014].
 • Nitecki S. (2008), Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, [online], LEX, Warszawa [dostęp 21.08.2014].
 • Sierpowska I. (2009), Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz. wyd. 2, [online], LEX, Warszawa [dostęp 29.03.2014].
 • Sierpowska I. (2012), Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjno­prawne, [online], LEX, Warszawa [dostęp 29.03.2014].
 • Szarfenberg R., Ubóstwo i wykluczenie społeczne, IPS UW, [online], http://rszarf.ips.uw.edu.pl/uiws/01uiws.pdf, s. 27 [dostęp 29.10.2014].
 • WHO (1980), International Classification of Impariments Disabilities and Handicaps, Geneva.
 • Wiśniewski M. (2010), System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9241cb89-829f-4e43-a6a4-37eb87995a6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.