PL EN


Journal
2018 | 13 | 7-37
Article title

Niesformalizowany projekt studiów mikroregionalnych Dolnego Nadodrza

Content
Title variants
EN
A non-formal project of micro-regional studies of the Lower Oder Region
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents a set of data on the results of archaeological work carried out in Lower Oder Region in 2011-2017, as part of an informal project of micro-regional studies focusing on the Lower Oder Region. These studies were based on commissioned supervisions and also resulted from my personal interests The activities of a supervisory nature resulting from the knowledge about tampering with archaeological monuments were also brought to notice. The text lists most of the archaeological works carried out, and selected finds are discussed in detail.
Journal
Year
Volume
13
Pages
7-37
Physical description
References
 • Cnotliwy E., Nawrolski T., Rogosz R. 1979. Grodziska wczesnośredniowieczne na ziemi pyrzyckiej. Slavia Antiqua 26, 143-238.
 • Dziewanowski M. 2005a. Sprawozdanie z badań na stanowisku nr 4 w Mierzynie. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2005b. Sprawozdanie z badań na stanowisku nr 5(36) w Mierzynie. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2005c. Sprawozdanie z badań archeologicznych w Kaliszu Pomorskim - obszar Starego Miasta. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2007a. Szczecin-Stare Miasto (Staromłyńska 27). Dokumentacja z interwencyjnych badań archeologicznych przy renowacji gmachu Muzeum Narodowego. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2007b. Budowa sieci gazowej ś/c de 90/32 PE wraz z przyłączami de 25 PE do działek przy ul. Rolniczej w m. Mierzyn, gm. Dobra Szczecińska. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2008a. Późnoneolityczny kompleks pracowni krzemieniarskich nad rzeką Tywą (wyniki badań powierzchniowych przeprowadzonych w roku 2005). Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2008b. Sprawozdanie z I etapu prac archeologicznych w kompleksie pracowni krzemieniarskich w Chwarstnicy. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2008c. Kompleks pracowniano- osadniczy z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu w Mierzynie (rezultaty odkryć dokonanych na stan. 4 i 7 w Mierzynie w latach 2005- 2008). Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2009. Sprawozdanie z realizacji I etapu archeologicznych badań rozpoznawczych późnoneolitycznych pracowni krzemieniarskich w obrębie miejscowości Chwarstnica. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2012a. Stan badań nad przemysłami środkowo- późnoneolitycznymi na Pomorzu Zachodnim. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archeologica 28, 25-57.
 • Dziewanowski M. 2012b. Najnowsze odkrycia z epoki kamienia na stanowisku nr 3 w Chwarstnicy, woj. zachodniopomorskie. Materiały Zachodniopomorskie 8/1 (Archeologia), 279-287.
 • Dziewanowski M. 2012c. Raport z badań powierzchniowych na terenie Gminy Stare Czarnowo. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2012d. Sprawozdanie z badań powierzchniowych na terenie Gminy Kołbaskowo. Arkusz AZP 30-04; 31-04, 31-05, 32-04, 32-05, 33-04. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2012e. Raport z realizacji prac archeologicznych w miejscowości Będargowo. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2012f. Sprawozdanie z interwencyjnych prac archeologicznych na pograniczu miejscowości Dołuje- Kościno- Stobno. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2012g. Sprawozdanie z interwencyjnych prac archeologicznych na stanowiskach w Ostoi i Stobnie. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2013a. Wyniki badań interwencyjnych na wielokulturowym stanowisku nr 5 (AZP 30-04/106) w Mierzynie, gm. Dobra Szczecińska. W: E. Fudzińska (red.), XVIII Sesja Pomorzoznawcza 1. Od epoki kamienia do okresu rzymskiego. Malbork: Muzeum Zamkowe, 11-28.
 • Dziewanowski M. 2013b. Najnowsze odkrycie późnoneolitycznej pracowni krzemieniarskiej na północno-wschodnim brzegu Jeziora Wełtyńskiego, W: E. Fudzińska (red.), XVIII Sesja Pomorzoznawcza 1. Od epoki kamienia do okresu rzymskiego. Malbork: Muzeum Zamkowe, 69- 81.
 • Dziewanowski M. 2014a. Stan badań nad produkcją narzędzi wielościennych w okresie funkcjonowania kultury pucharów lejkowatych na Pomorzu Zachodnim. Fontes Archaeologici Posnanienses 50 (2), 163-183.
 • Dziewanowski M. 2014b. Odkrycia z 2013 r. na arkuszu AZP 30-04. Przyczynek do studiów nad zasobami archeologicznymi miejscowości Mierzyn i Stobno. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2014c. Wyniki prac archeologicznych na stanowisku w Siadle Dolnym, gm. Kołbaskowo (Siadło Górne nr 34; AZP 32-05/71). Szczecin (niepublikowane sprawozda¬nie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2014d. Wyniki badań rozpoznawczych osady nakopalnianej z młodszej epoki kamienia w Moczyłach i Siadle Górnym. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2014e. Raport z prac archeologicznych wynikających z budowy sieci elektroenergetycznej (linia kablowa SN, NN i stacja transformatorowa Sławoszewo – Pilchowo). Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum Działu Archeologii MNS).
 • Dziewanowski M. 2014f. Wyniki badań okolic gródka stożkowatego w Dolicach, gm. Loco. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2014g. Raport z prac archeologicznych związanych z budową sieci elektroenergetycznej w obrębie stanowiska nr 9 w Mierzynie, gm. Dobra. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2014h. Sprawozdanie z badań archeologicznych na stanowiskach: Recz- Stare Miasto (Rej zab. 77) i Recz 2 (AZP 34-14/3). Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2014i. Raport z nadzoru przy budowie parkingu dla Urzędu Gminy Kołbaskowo. Przyczynek do studiów nad siecią osadniczą kultury łużyckiej w miejscowości Kołbaskowo (stan. 32, stan. 32-04/149). Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2014j. Raport z odkryć w miejscowości Przecław, stan. 40 (AZP 31-05/122). Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2014k. Sprawozdanie z prac archeologicznych na stanowisku nr 27 (AZP 31-04/220) w Warzymicach, gm. Kołbaskowo w 2014r. Przyczynek do studiów wczesnogotyckich założeń sakralnych. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2015a. Podsumowanie badań zrealizowanych na terenie Gminy Kołbaskowo w latach 2011-2013. Przyczynek do studiów mikroregionalnych Wzniesień Szczecińskich. W: A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński, P. Wojdak (red.), XIX Sesja Pomorzoznawcza. Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. (= Acta Archaeologica Pomoranica 5). Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Szczecinie, 11-30.
 • Dziewanowski M. 2015b. Obiekty kultur postlinearnych z wpływami kultury Rössen na Wzniesieniach Szczecińskich w świetle odkryć z lat 1995–2014. Gdańskie Studia Archeologiczne 5, 9-40.
 • Dziewanowski M. 2015c. Wstęp do studiów historycznego gospodarstwa Glinna (gm. Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie) – prezentacja zasobów. W: A. Janowski, K. Kowalski, B. Rogalski, S. Słowiński, P. Wojdak (red.), XIX Sesja Pomorzoznawcza. Szczecin, 21-22 listopada 2013 r. (= Acta Archaeologica Pomoranica 5). Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Szczecinie, 299-305.
 • Dziewanowski M. 2015d. Najnowsze wyniki badań osady o charakterze produkcyjnym z młodszej epoki kamienia w Szczawnie, gm. Gryfino. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2015e. Raport z badań reliktów infrastruktury osadowej na stanowisku nr 17 w Stobnie. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2015f. Relikty osad z epoki kamienia i epoki żelaza na stanowisku 16 (AZP 30-04/64) w Mierzynie, gm. Dobra Szczecińska. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2015g. Raport z prac archeologicznych w miejscowości Drawno. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2015h. Sprawozdanie z interwencji archeologicznej na stanowisku Moczyły 28; AZP 32-05/91. Szczecin (dokumentacja reliktów cmentarzyska) (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2015i. Raport z prospekcji powierzchniowych na gruntach Starego Czarnowa. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2016a. O zróżnicowaniu surowców krzemionkowych na terenie Pomorza Zachodniego. Przyczynek do klasyfikacji surowców krzemionkowych ze strefy dolnoodrzańskiej. W: W. Borkowski, B. Sałacińska, S. Sałaciński (red.), Krzemień narzutowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Mądralinie w Otwocku, 18-20 października 2010 (= Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 8). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 65-79.
 • Dziewanowski M. 2016b. Wstępne wyniki dokumentacji reliktów dwóch siedlisk na stanowisku nr 2/19 w Warzymicach. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2016c. Wyniki badań rozpoznawczych w 2016 r. na terenie osad neolitycznych ze stanowiska Warzymice 2. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2016d. Wyniki II etapu badań osadnictwa neolitycznego ze stan. nr 2 (31-04/71) na działce 91/26, obr. Warzymice. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2016e. Wyniki 2 fazy prac rozpoznawczych na wielokulturowym stanowisku z neolitu i epoki brązu w Starym Czarnowie (Stare Czarnowo 64, AZP 33-07/134). Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2016f. Najnowsze znaleziska kultury neolitycznej i kultury łużyckiej na stanowisku nr 3 w Kołbaskowie. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2016g. Najnowsze odkrycia dla poznania historii Kalisza Pomorskiego w czasach słowiańskich i w pierwszym stuleciu od lokacji. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2016h. Nowe dane dla historii Kalisza Pomorskiego w okresie średniowiecza i renesansu. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2016i. Raport z prospekcji powierzchniowych na gruntach Starego Czarnowa. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2017a. Nowe dane o osadnictwie późnej KCSZ na stanowisku nr 5 w Mierzynie. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2017b. Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku w Stobnie, w tym osadzie wstęgowej i późnoneolitycznej KCSZ. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2017c. Wyniki badań rozpoznawczych siedlisk z okresu wczesnego (KCWR) i środkowego neolitu („KplKak”), a także pracowni krzemieniarskich i osad z późnego neolitu (KCSZ) Przecław 10, 20, Karwowo 5 i 25. Szczecin (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie).
 • Dziewanowski M. 2018a. (w druku) Niesformalizowany projekt badań mikroregionalnych na Dolnym Nadodrzu w latach 2013-2017. Poznań.
 • Dziewanowski M. 2018b. (w druku) Krzemień jurajski na Pomorzu Zachodnim. W: Krzemień jurajski w pradziejach (= Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 9). Warszawa.
 • Dziewanowski M, Matuszewska A. 2011. Mierzyn, gm. Dobra Szczecińska, stanowisko archeologiczne nr 9 (AZP 30- 04/83). Wstępna prezentacja wyników badań archeologicznych zrealizowanych w ramach współpracy między Muzeum Narodowym w Szczecinie i Uniwersytetem Szczecińskim pod kierunkiem dr Agnieszki Matuszewskiej (05 lipca - 31 sierpnia 2010) (niepublikowane sprawozdanie w Archiwum ZWKZ w Szczecinie). Szczecin.
 • Dziewanowski M., Pyżewicz K. 2016. Wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stanowisku nr 4 w Mierzynie, gm. Dobra Szczecińska i jego znaczenie dla badań środkowego neolitu obszaru Dolnego Nadodrza. Folia Praehistorica Posnaniensia 21, 83-122.
 • Dziewanowski M., Romanowicz R. 2016. Będargowo. Przyczynek do badań nad średniowieczną wsią zachodniopomorską. Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria 12, 573–610.
 • Dziewanowski M, Szemelak R. 2016. Wstępne wyniki badań tywiańskiego mikroregionu produkcyjnego. W: W. Borkowski, B. Sałacińska, S. Sałaciński (red.), Krzemień narzutowy w pradziejach. Materiały z konferencji w Mądralinie w Otwocku, 18-20 października 2010 (= Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 8). Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 363- 381.
 • Dziewanowski M., Żuk L. 2005. Zaległości „nie do odrobienia”? Przyczynek do przydatności zdjęć lotniczych w badaniach terenowych na przykładzie stan. 5 w Mierzynie, woj. zachodniopomorskie. W: J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii. Poznań: Ad Rem, 327-337.
 • Kirsch E. 1994. Beiträge zur älteren Trichterbecherkultur in Brandenburg. Potsdam: Landesmuseum f. Ur- u. Früh-geschichte.
 • Krzepkowski M., Moeglich M,, Wroniecki P. (red.) 2017. Dzwonowo. Średniowieczne zaginione miasto. Środowisko naturalne, zarys dziejów, badania nieinwazyjne 1. Wągrowiec: Muzeum Regionalne w Wągrowcu.
 • Łosiński W. 1993. Groby typu Alt Käbelich w świetle badań przeprowadzonych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Świelubiu pod Kołobrzegiem. Przegląd Archeologiczny 41, 17-34.
 • Łosiński W., Rogosz R. 1983. Zasady klasyfikacji i schemat taksonomiczny ceramiki. W: E. Cnotliwy, Z. Leciejewicz, W. Łosiński (red.), Szczecin we wczesnym średniowieczu, Wzgórze Zamkowe (= Polskie Badania Archeologiczne 23). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 202-226.
 • Majewski M. 2017. Recz – miasto na dawnym pograniczu pomorsko-nowomarchijskim. Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych. W: G. Nawrolska, H. Paner, J. Piekalski, E. Trawicka (red.), Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich. Studia dedykowane pamięci Tadeusza Nawrolskiego. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 77-89.
 • Marciniak A. 1996. Archeologia i jej źródła. Materiały faunistyczne w procesie badawczym archeologii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Nawrolski T., Rogosz R. 1968. Słowiańskie grodziska plemienia Pyrzyczan w świetle badań archeologicznych w 1968 roku. Zeszyty Pyrzyckie 2, 71-87.
 • Porzeziński A. 2009/2010. Lubieszewo, gm. Gryfice – wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy z VIII- XII wieku n.e. Materiały Zachodniopomorskie, Nowa Seria 6/7 (1): Archeologia, 123-166.
 • Sobkowiak I. 2011. Późnomezolityczne i wczesnoneolityczne osadnictwo na stanowisku nr 9 w Dąbkach w świetle wytwórczości krzemieniarskiej. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza 1. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 23–49.
 • Uciechowska-Gawron A., Kamiński R., Słowiński S. 2011. Badania osady neolitycznej w Stobnie, stanowisko 12. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), XVII Sesja Pomorzoznawcza 1. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 55–76.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92476caf-08bc-419d-933a-d4fc1fdd570e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.