PL EN


2016 | 5 (33) | 223-236
Article title

Status umów międzynarodowych w rosyjskim prawie konstytucyjnym

Content
Title variants
EN
Status of international agreements in the Russian constitutional law
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Umowy międzynarodowe są istotnym elementem stabilizującym międzynarodowy po- rządek prawny oraz stosunki Rosji z innymi krajami. Granicząc z 14 państwami i będąc aktywnym politycznie członkiem kilkudziesięciu organizacji międzynarodowych, Rosja staje się stroną ogromnej ilości umów i porozumień międzynarodowych zawieranych tak między państwami, jak i organizacjami międzynarodowymi. W kwietniu 1986 r. ZSRR ratyfikował Konwencję wiedeńską o prawie traktatów z 22 maja 1969 r. Po przemianach ustrojowych Federacja Rosyjska (FR) jako sukce- sorka ZSRR określiła status umów międzynarodowych w Konstytucji z 12 grudnia 1993 r., w federalnej ustawie z 15 lipca 1995 r. o umowach międzynarodowych Fede- racji Rosyjskiej oraz w federalnej ustawie konstytucyjnym o Sądzie Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej.
EN
International agreements are an important element stabilizing the international law and Russia’s relations with other countries. Bordering with 14 countries and being a politically active member of several dozen international organizations, Russia is a party to the vast number of contracts and international agreements concluded between countries as well as international organizations. In April 1986, the Soviet Union ratified the Vienna Convention on the Law of Tre- aties of 22 May 1969. After the changes in the political system, the Russian Federation as the successor to the Soviet Union defined the status of international agreements in the Constitution of 12 December 1993 in the Federal Law of 15 July 1995 on the international treaties of the Russian Federation and the Federal Constitutional Law on the Con- stitutional Court of the Russian Federation. The purpose of this article is to present the status of international agreements of the Russian Federation, in particular the primacy of international law over national laws – in the light of Federal Constitutional Law, case law and the doctrine, including latest changes in the Law on the Constitutional Court of the Russian Federation of December 2015.
Year
Issue
Pages
223-236
Physical description
Dates
published
2016-10-31
Contributors
References
 • Bosiacki A., Izdebski H., Konstytucjonalizm rosyjski. Historia i współczesność, Kraków 2013.
 • Ciepłowski J., Ciepłowska A., Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Struktura i kompetencje, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2015, nr 4.
 • Danilenko G.M., The New Russian Constitution and International Law, „The American
 • Journal of International Law” 1994, nr 3.
 • Danilenko G.M., Implementation of international law in CIS states: theory and practice, „European Journal of International Law” 1999, nr 1.
 • Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 1993 przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grudnia 1993, tłumaczenie A. Kubik, wstęp A. Bosiacki, Warszawa 2000.
 • Konstytucja (Ustawa Zasadnicza) Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Warszawa 1977.
 • Kowalski J., Konstytucja Federacji Rosyjskiej a rosyjska i europejska tradycja konstytucyjna, Warszawa–Poznań 2009.
 • Szymański J., Relacje traktatowe z Rosją po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2011, nr 9.
 • Rosyjskie prawo konstytucyjne. Ustrojowe akty prawne. t. I–III, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2005.
 • Барциц И.Н., Международное право и правовая система России, „Журнал российского
 • права” 2001, nr 2.
 • Васечко А.А., Понятие международного договора в правовой системе России, „Международное публичное и частное право” 2007, nr 1.
 • Козлова Н., Исключительное право, „Российская газета” 2015, nr 162.
 • Кутафин O.Е., Источники конституционного права Российской Федерации, Проспект 2011.
 • Лукашук И.И., Международное правo. Общая часть, Москва 2005.
 • Марченко М.Н., Источники права. Учебное пособие, Проспект 2013.
 • Осминин Б.И., Принятие и реализация государствами международных договорных обязательств, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92514100-1768-4e53-9135-d5778305c31a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.