Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 126-141

Article title

Czy produkcja biopaliw w Polsce wspiera zrównoważony rozwój rolnictwa? Refleksje na marginesie perspektyw rozwoju biogospodarki

Content

Title variants

EN
DOES THE PRODUCTION OF LIQUID BIOFUELS SUPPORT THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE? REFLECTIONS ON THE BACKGROUND OF DEVELOPMENT PROSPECTS OF BIOECONOMY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu było wskazanie teoretycznych przesłanek produkcji i stosowania biopaliw ciekłych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz próba stwierdzenia, czy ten kierunek produkcji wspiera ową ideę. Rozważania przedstawiono na tle biogospodarki i perspektyw jej rozwoju. Przyjęto hipotezę, że biokomponenty I generacji (tzw. biokomponenty konwencjonalne, z jadalnych surowców rolnych) jedynie w swoich założeniach wspierają koncepcję zrównoważonego rozwoju rolnictwa, jednakże w praktyce są częściowo sprzeczne z jej postulatami. Wynika to przede wszystkim z faktu, że korzyści środowiskowe netto z ich wykorzystywania są niewielkie (lub wręcz znikome) w stosunku do zużywania paliw mineralnych, co może być szczególnie widoczne przy analizowaniu rachunku ciągnionego. Kwestia produkcji i stosowania biopaliw, które miały wspomagać ochronę środowiska naturalnego oraz współtworzyć zrównoważony rozwój rolnictwa i gospodarki, powinna zostać przewartościowana. Konieczne jest znalezienie rozwiązań, które wyeliminują problem konkurencji o surowce rolne pomiędzy sektorami spożywczym i paszowym a gałęzią biopaliw i przyniosą faktyczną redukcję emisji gazów cieplarnianych.
EN
The main aim of the article was to identify theoretical grounds of production and use of liquid biofuels in Poland in the context of sustainable agriculture development as well as an attempt to determine whether this production supports that idea. The considerations are presented on the background of the bioeconomy and the prospects of its development. It is hypothesized that the first-generation biocomponents (so-called conventional biocomponents of edible agricultural raw materials) only in their assumptions support the idea of sustainable development of agriculture, but in practice there are partly contradictory. Due to the fact that the net environmental benefits of their use are small (or even negligible) compared to the use of fossil fuels. The issue of the production and use of biofuels, which were suppose to support environment protection and co-create sustainable development of agriculture and the economy should be overvalued. It is necessary to find solutions which will eliminate the competition problem of agricultural raw materials between the sectors of the food and feed and biofuel sector and bring a real reduction in greenhouse gases emission.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Adamowicz M., Dresler E., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 2006, nr 540.
 • Adamowicz M., Smarzewska A., Model oraz mierniki trwałego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu lokalnym, „Polityki Europejskie. Finanse i Marketing” 2009, nr 1 (50).
 • Borychowski M., Światowa produkcja biokomponentów płynnych po 2000 roku. Poziom i dynamika, „Progress in Economic Sciences” nr 1.
 • Borys T., Zrównoważony rozwój – jak rozpoznać ład zintegrowany, Problemy Ekorozwoju, „Problems of Sustainable Development” 2011, vol. 6, no 2.
 • Czarski E. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny, Katowice 2011.
 • Czyżewski A., O nowy paradygmat rozwoju rolnictwa. Refleksje nad książką J. St. Zegara pt. „Współczesne wyzwania rolnictwa”, „Ekonomista” 2013, nr 6.
 • Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K., Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Dyrektywa PE i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
 • European Commission, Commision adopts a Strategy for a sustainable Bioeconomy in Europe,http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/press/newsletter/2012/02/sustainable_economy/index_en.htm#en, [01.10.2014].
 • European Commission, Department of Research & Innovation, Bioeconomy strategy, http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/policy/strategy_en.htm, [01.10.2014].
 • European Commission, European Union Sustainable Development Strategy, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators [01.10.2014].
 • Gołębiewski J., Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju, Referat przygotowany na IX Kongres Ekonomistów Polskich w Warszawie. Warszawa listopad 2013.
 • Graczyk A., Energetyka jako czynnik równoważenia rozwoju obszarów wiejskich w Polsce do roku 2020, [w:] Kryk B. (red.), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, aspekty ekologiczne, Szczecin, 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-925bedf6-fbe2-47b3-b895-a483add21329
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.