Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 49 | 9-22

Article title

Męstwo a świętość

Content

Title variants

EN
Courage and Holiness
DE
Mut und Heiligkeit

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule Męstwo a świętość autor, zainspirowany hasłem X Dnia Papieskiego „Odwaga świętości”, który był obchodzony w Polsce 10 października 2010 r., próbuje określić relację pomiędzy cnotą męstwa a świętością. W pierwszej części rozważań analizie poddana zostaje cnota męstwa. Zostaje ona ukazana jako cierpliwe, wytrwałe i ufne stawienie oporu złu, oraz długomyślne i wielkoduszne dążenie do prawdy, dobra i piękna. Część druga jest poświęcona refleksji nad świętością. W świetle prowadzonych badań jawi się ona jako wartość, którą człowiek realizuje, dążąc do doskonałości. W ostatniej części zostają wskazane punkty, w których cnota męstwa i dążenie człowieka do doskonałości wiążą się ze sobą. Na podstawie przeprowadzonych analiz autor dochodzi do przekonania, że kształtowanie w sobie przez człowieka cnoty męstwa należy uznać za strukturalnie konstytutywną część realizowania przez człowieka wartości świętości.
EN
In the article the author of “Courage and Holiness”, inspired by the theme of the X Pope Day “Courage of holiness”, which was celebrated in Poland on 10 October 2010, is trying to determine the relationship between the virtue of courage and holiness. In the first part of the discussion analyzed the virtue of fortitude. It has been shown to be patient, persistent and confident to resist evil and generous pursuit of truth, goodness and beauty. Part two is devoted to a reflection on holiness. In light of the studies, it appears as the value of which man realizes, striving for perfection. As indicated in the last part of people's attitudes, in which the virtue of courage and human desire for perfection coincide with each other. On the basis of analysis the author comes to the conclusion that the process of human striving for holiness is linked to the development of the human virtues of courage.
DE
In dem Artikel der Autor von „Mut und Heiligkeit“, inspiriert durch das Thema des zehnten Papstesteges „Mut und Heiligkeit“, der in Polen am 10. Oktober 2010 gefeiert wurde, versucht, die Beziehung zwischen der Tugend des Mutes und der Heiligkeit zu bestimmen. Im ersten Teil der Diskussion analysierte er die Tugend der Tapferkeit. Es hat sich gezeigt, geduldig zu sein, zuversichtliche Ablegnung des Böses und großzügige Streben nach Wahrheit, Güte und Schönheit. Der zweite Teil ist einer Reflexion über die Heiligkeit gewidmet. Im Licht der Studien ist sie der Wert für den Menschen und das Streben nach Perfektion. Die Tugend des Mutes und die Sehnsucht der Menschen nach Perfektion sind miteinander verbunden. Der Autor kommt zum Schluss, dass der Prozess des menschlichen Strebens nach Heiligkeit für die Entwicklung der menschlichen Tugenden sehr wichtig ist.

Keywords

Year

Issue

49

Pages

9-22

Physical description

Contributors

  • Katedra Filozofii i Antropologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-926512ce-e8a9-4cd5-871c-f67fa168a0df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.