PL EN


2018 | 65 | 6: Teologia pastoralna | 111-121
Article title

Kontrola operacyjna w parafii

Authors
Title variants
EN
The Operational Control in the Parish
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the possibilities to use operational control in the parish. Firstly, the author defines the essence of operational control which is also called the control over the operation; next he presents how operational control is used in the primary and secondary sectors. In the further part of the article he enumerates the possibilities to use operational control in the parish pastoral care, with the emphasis on the pastoral plans and programs, on the realization of pastoral care as well as on the pastoral care priests’ ministry.
PL
Artykuł przedstawia możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w parafii. Przedstawiona została najpierw istota kontroli operacyjnej, zwanej również kontrolą operacji, a następnie jej stosowanie w przedsiębiorstwach pierwszego i drugiego sektora. W dalszej części zostały ukazane możliwości zastosowania kontroli operacyjnej w duszpasterstwie parafialnym, a zwłaszcza planów i programów duszpasterskich, realizacji duszpasterstwa oraz sprawujących posługę duszpasterzy.
Contributors
 • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, dlipiec@kul.pl
References
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań: Pallottinum 1984.
 • Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
 • Kamiński Ryszard, Duszpasterstwo jako działalność zorganizowana, w: Teologia pastoralna t. I: Teologia pastoralna fundamentalna, red. R. Kamiński, Lublin–Wrocław: KUL–Atla 2 2000, s. 423-443.
 • Kamiński Ryszard, Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
 • Kiziukiewicz Teresa, Zadania kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne 2010, s. 34-48.
 • Kuc Bolesław Rafał, Kontrola jako funkcja zarządzania, Warszawa: Difin SA 2009.
 • Lipiec Dariusz, A Parson in the Era of Transformations, „Diacovensia” 22(2014), nr 2, s. 201-218.
 • Lipiec Dariusz, Pastoralna posługa dziekana, „Rocznik Teologii Katolickiej” 8(2008), s. 248-259.
 • Olszewski Mieczysław, Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000. Studium teologicznopastoralne, Białystok: Kuria Metropolitalna 2005.
 • Olszewski Mieczysław, Pastoralplanung und Seelsorgeprogramm, w: Pastorale Planung in der Kirche, red. Mieczysław Polak, Gniezno–Wien: Prymasowkie Wydawnictwo Gaudentinum 2009, s. 49-59.
 • Polak Mieczysław, Pastorale Planung in der Pfarrgemeinde, w: Pastorale Planung in der Kirche, red. Mieczysław Polak, Gniezno–Wien: 2009, s. 75-83.
 • Stoner James A.F., Freeman R. Edward, Gilbert Daniel R., Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-926912c7-db0d-4f2c-aa04-e232f6408c15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.