PL EN


2018 | 18 | 151-170
Article title

Stosowanie sondaży i wywiadów w obszarze library and information science

Content
Title variants
EN
The use of surveys and interviews in the field library and information science
DE
Die Verwendung von Umfragen und Interviews im Bereich der Bibliotheksund Informationswissenschaft
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
PL
Teza/cel: Celem artykułu jest przyjrzenie się wybranemu fragmentowi obszernej tematyki metodologii bibliologii i informatologii, tj. sondażom oraz wywiadom indywidualnym i grupowym. W artykule omówiono specyfikę poszczególnych narzędzi, a następnie przeanalizowano ich wykorzystanie w dyscyplinie pod względem ilościowym, oceniając ich udział w piśmiennictwie naukowym oraz jakościowym. Metoda badań: Rozważania oparto na przeglądzie literatury oraz własnych badaniach bibliometrycznych, w tym badaniu zawartości dwóch wiodących polskich czasopism naukowych („Zagadnienia Informacji Naukowej” i „Przegląd Biblioteczny”) za lata 2010–2015. Podstawę analiz bibliometrycznych stanowił zbiór 4832 abstraktów (4650 z czasopism międzynarodowych, 182 z czasopism polskich). Wyniki i wnioski: W wyniku przeprowadzonych analiz nie zauważono, by narzędzia te były powszechnie stosowane w polskich badaniach z zakresu informatologii, choć mamy do czynienia z częstszym stosowaniem sondaży niż wywiadów.
EN
Aim: The aim of the article is to look at a selected fragment of the extensive subject matter of the methodology of book and information science – surveys along with individual and group interviews. The article discusses the specific nature of individual tools, and analyzes their use in the discipline in terms of quantity, evaluating their contribution to scientific and qualitative texts. Research method: Considerations were based on a review of literature and own bibliometric studies, including the study of the content of two leading Polish scientific journals (Zagadnienia Informacji Naukowej and Przegląd Biblioteczny) for the years 2010-2015. Results and conclusions: As a result of the conducted analyses, it has not been noticed that these tools are widely used by Polish researchers in the field of information processing, although we are dealing with more frequent use of surveys than interviews.
DE
These/Ziel: Das Ziel des Beitrags ist die Analyse einiger Fragen aus der Methodologie der Buchwissenschaft und Informatologie, d.i. der Meinungsumfrage und der individuellen und Gruppeninterviews. Im Beitrag besprach man die einzelnen Werkzeuge, analysierte ihre Anwendung in der Disziplin in quantitativer Hinsicht und wies auf ihre Bedeutung für das wissenschaftliche und qualitative Schrifttum hin. Forschungsmethode: Die Erwägungen stützen sich auf die Literaturübersicht sowie die eigenen bibliometrischen Untersuchungen, darunter anhand der zwei führenden polnischen wissenschaftlichen Zeitschriften („Zagadnienia Informacji Naukowej“ und „Przegląd Biblioteczny“) aus den Jahren 2010–2015. Ergebnisse/Schlussfolgerungen: Anhand der durchgeführten Analysen wurde nachgewiesen, dass die genannten Werkzeuge in der polnischen Forschung im Bereich der Informatologie eigentlich keine Anwendung fanden, auch wenn man sich der Meinungsumfragen häufiger als der Interviews bediente.
Year
Volume
18
Pages
151-170
Physical description
Dates
published
2018-12-04
Contributors
 • University of Warsaw. The Faculty of Journalism, Information and Book Studies, Bednarska 2/4, 00-310 Warsaw, Poland, justyna.jasiewicz@uw.edu.pl
References
 • Babbie, Earl. 2008. The Basics of Social Research. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chu, Heting, and Qing Ke. 2017. „Research Methods: What’s in the Name?“ Library and Information Science Research, 39: 284–294. http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2017.11.001.
 • Chu, Heting. 2015. „Research Methods in Library and Information Science: A Content Analysis,” Library and Information Science Research 37: 36–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2014.09.003.
 • Cibangu, Sylvain K. 2013. „A Memo of Qualitative Research for Information Science: Toward Theory Construction.“ Journal of Documentation 69: 194–213. http://dx.doi.org/10.1108/00220411311300048 .
 • Cisek, Sabina. 2002. Filozoficzne aspekty informacji naukowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Cisek, Sabina. 2013. „Metodologia jakościowa we współczesnej informatologii. Wybrane aspekty.” Przegląd Biblioteczny 81: 299–309.
 • Dembowska, Maria. 1999. „Informacja Naukowa Jako Dyscyplina Naukowa.” W Bibliologia, Bibliografia, Bibliotekoznawstwo, Informacja naukowa. Wybór prac., ed. by M. Dembowska, 164–178. Warszawa: Biblioteka PAN.
 • Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln, ed. 2014. Metody badań jakościowych. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Freitas, Juliana Lazzarotto, Leilah Santiago Bufrem, and Sônia Maria Breda. 2016. „Methodological Choices for Research in Information Science: Contributions to Domain Analysis.” Transinformacao 28: 5–13. http://dx.doi.org/10.1590/231808892016002800001.
 • Greifeneder, Elke. 2014. „Trends in Information Behaviour Research.” W Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2–5 September, 2014: Part 1 13. http://informationr.net/ir/19-4/isic/isic13.html.
 • Hider, Philip, and Bob Pymm. 2008. „Empirical Research Methods Reported in High-Profile LIS Journal Literature.“ Library and Information Science Research 30: 108–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.lisr.2007.11.007.
 • Jemielniak, Dariusz, red. 2012. Badania jakościowe. Metody i narzędzia. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Migoń, Krzysztof. 2007. „Bibliologia wśród innych nauk. Koncepcje, realizacje, perspektywy.” W Bibliologia: Problemy badawcze nauk humanistycznych, ed. By D. Kuźmina, 13–24. Warszawa: Wydaw. SBP.
 • Pickard, Alison Jane. 2007. Research Methods in Information. London: Facet.
 • Powell, Ronald R. 1999. „Recent Trends in Research: A Methodological Essay.” Library & Information Science Research 21: 91–119. http://dx.doi.org/10.1016/S0740-8188(99)80007-3.
 • Stefaniak, Barbara, Marta Skalska-Zlat, and Sabina Cisek. 2016. ”Metody badań w nauce o informacji.” W Nauka o informacji, ed. by W. Babik, 89–122. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Zhang, Yan, and Barbara M. Wildemuth. 2009. „Unstructured Interviews.“ W Application of Social Science Research Methods to Question in Information and Library Science, 222–231. Westport: Libraries Unlimited.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-926d0bdf-055d-4d1a-94ed-58dcd607c5a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.