PL EN


2011 | 115-116 | 475-484
Article title

Z badań nad prosopografią konwentów cysterskich na ziemiach polskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Keywords
Contributors
References
 • Bukowski W., Katalog opatów jędrzejowskich. Próba ustalenia chronologii, [w:] Cystersi w Polsce. W 850- lecie fundacji opactwa jędrzejowskiego, red. D. Olszewski, Kielce 1990, s. 179-204.
 • Dąbrowski K., Opactwo Cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku, Gdańsk 1975, s. 43
 • Dekański D., Badania prosopograficzne opactw cysterskich Pomorza Gdańskiego do 1309 roku, zwłaszcza opactwa w Oliwie, „Nasza Przeszłość”, 83(1994), s. 249-279.
 • Dekański D., W sprawie narodowości i chronologii opatów oliwskich w pierwszej połowie XIV wieku, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 176(1987), s. 109-117
 • Dekański D., W sprawie narodowości i chronologii opatów oliwskich do końca XIII wieku, „Rocznik Gdański”, 49(1989), z. 1, s. 5-22.
 • Dekański D.A., Badania prosopograficzne opactw cysterskich Pomorza Gdańskiego do 1309 roku, zwłaszcza opactwa w Oliwie, „Nasza Przeszłość”, 83(1994), s. 254.
 • Der Konvent von Heinrichau von der reformation bis zür 1277, Säkularisation (1810), „Archiv für Schlesische Kirchengeschichte”, 36(1979), s. 65-102; 37(1979), s. 151-183; 39(1981), s. 181-218.
 • Dobosz J., Okoliczności i motywy fundacji klasztoru cystersów w Sulejowie, „Nasza Przeszłość”, 83(1994), s. 177-187
 • Grajkowska L., Pierwsi opaci Polscy w klasztorze cystersów w Wągrowcu, „Rocznik Nadnotecki”, 23(1992), s. 83-92.
 • Grüger H., Der Nekrolog de Kloster Heinrichau (ca 1280-1550), „ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte”, 31(1973), s. 36-69; 32(1974), s. 45-80; 33(1995), s. 9-27.
 • Hockenbeck H., Kloster Lekno (Wongrowitz) und die Preussenmission von 1206-1212, Arensberg 1893.
 • Kaczmarek K., Średniowieczni opaci w Wieleniu-Przemęcie, „Przyjaciel Ludu”, 5-6(1993), s. 17-25; Tenże, Lista opatów klasztoru cystersów w Wieleniu-Przemęcie ok. 1286-1596. Próba rekonstrukcji, [w:] Scripta Minora, t. 2, red. B. Lapis, Poznań 1998, s. 51-68.
 • Kłoczowski J., Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Kościół w Polsce, t. 1, Kraków 1966, s. 377.
 • Kujot S., Opactwo Pelplińskie, Pelplin 1875, s. 17-19.
 • Magiera T., Series Antistitum Monasterii Szczyrzyc [...] Series Abbatum Szczyrzycensium, [w:] Xenia Bernardina, t. 3, Wien 1891, s. 319-320.
 • Marszalska J.M., Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. Dziedzictwo wieków, Tarnów 2007, s. 312-313.
 • Marszalska J.M., Graczyk W., Skład osobowy i spełniane funkcje w klasztorze oo. Cystersów w Szczyrzycu w czasach komendy, [w:] Ingenio et Humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich, Poznań-Kato-
 • wice-Wąchock 2007, s. 317-338.
 • Marszalska J.M., Komenda – okresem rozwoju czy stagnacji klasztoru Cystersów w Szczyrzycu, „Nasza Przeszłość”, 109(2008), s. 269-285.
 • Mitkowski J., Początki klasztoru cystersów w Sulejowie. Studia nad dokumentem, fundacją i rozwojem uposażenia do końca XIII wieku, Poznań 1949.
 • Niwiński M., Średniowieczni opaci klasztoru wąchockiego, Kraków 1931.
 • Rymar E., Opactwo cystersów bierzwnickich, „Zeszyty Bierzwnickie”, 1992-1993, s. 7-26.
 • Rymar E., Skorygowana lista opatów cysterskich z Bierzwnika, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 4(1997), s. 309-313.
 • Series abbatum coenobii Byszovinsis seu Coronoviensis ordinic cysterciensis, visitationes archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae episcopo factae, wyd. W. Kętrzyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 5, Lwów 1888, s. 814-817.
 • Series abbatum coenobii Byszovinsis seu Coronoviensis ordinic cysterciensis, visitationes archidiaconatus Pomeraniae Hieronymo Rozrażewski Vladislaviensi et Pomeraniae episcopo factae, wyd. S. Kujot, t. 1-2, Toruń 1897-1898.
 • Sikora F., Z dziejów klasztoru oliwskiego w XII-XVI wieku, „Zapiski Historyczne”, 42(1977), z. 4, s. 95-129.
 • Starzyński M., Katalog opatów mogilskich w średniowieczu, „Nasza Przeszłość”, 100(2003), s. 77-126.
 • Wilczyński M., Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno-prosopograficzne, Kraków 2001, s. 5.
 • Wyrwa A.M., Opactwo cysterskie Łekno-Wągrowiec (1153-1835/1836). Zarys dziejów, Poznań-Wągrowiec 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92772ec0-da8c-45bd-9f93-4080a1688da5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.