PL EN


2013 | 33 | 17-30
Article title

W cieniu kryzysu. Preferencje zawodowe i oczekiwania studentów – szkic w oparciu o badania empiryczne studentów Politechniki Krakowskiej

Content
Title variants
EN
In the shade of the crisis. Occupational preferences and expectations of the students – a draft based on empirical studies of Cracow University of Technology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł pt. „W cieniu kryzysu. Preferencje zawodowe i oczekiwania studentów”, to szkic w oparciu o badania empiryczne studentów Politechniki Krakowskiej. Sposób planowania przy-szłości uzależniony jest od doświadczeń jednostki oraz od jej wiedzy o rzeczywistości społecznej. Obecnie planowanie jest trudne, ponieważ wiedza o świecie, o drogach sukcesu zawodowego i o rynku pracy czerpana jest także ze środków masowego przekazu. Mass media kreślą obraz świata pełnego kryzysów, zamkniętego i niestabilnego, a absolwentów uczelni prezentują często jak „zbędną”, źle przygotowaną do zawodu kategorię społeczną. Życie w cieniu kryzysu prowadzi do odczuwania lęku społecznego, lęku przed przyszłością oraz do wyboru różnych strategii działania, w tym także strategii opartej na inercji i rezygnacji. W artykule prezentowane są typologie wyłonione w wyniku badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów ostatnich dwóch lat studiów na Politechnice Krakowskiej: typologia pracodawców i typologia stylów przygotowywania się do wejścia na rynek pracy. W obu typologiach, obok postaw aktywnych i śmiałych projektów własnej przyszło-ści zawodowej, widoczne są silne postawy defensywne.
EN
The way of planning the future depends on the experience of the individual and of the knowledge of the social reality. Currently, planning is difficult because the knowledge of the world, the paths of career success and about the labor market is got out from the mass media. Mass media draw a picture of a world full of crises, closed and unstable and graduates often are presented as "unnecessary", ill-prepared to profession social category. Living in the shadow of the crisis leads to feel the social anxiety, fear of the future and to choose from a variety of strategies, including a strategy based on inertia and resignation. This article presents the outcome of a typology of empirical research conducted among the students of the last 2 years of study at the Technical University of Cracow: typology of employers and typology of preparing to enter the labor market. In both typologies, in addition to the active attitude and courageous project of the own occupational future there are noticeable strong defensive postures.
Year
Issue
33
Pages
17-30
Physical description
Contributors
 • Politechnika Krakowska, Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii
References
 • Bailey R.B., 1999, Toksyczna praca, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Bauman Z., 2007, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Sic!, Warszawa.
 • Bauman Z., 2013, Ponowoczesność jako źródło cierpień (wyd. III), Sic!, Warszawa.
 • Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa.
 • Butmanowicz-Dębicka I., 2010, Marginalizacja i inercja – dwie formy wykluczenia [w:] Kryzysy, katastrofy, kataklizmy w perspektywie psychologicznej, red. K. Popiołek, A. Bańka, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.
 • Fatyga B., 2001, Młodość bez skrzydeł. Nastolatki w małym mieście, Instytut Stosowa-nych Nauk Społecznych UW, Warszawa.
 • Giddens A., 2008, Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-skiego, Kraków.
 • Giroux H.A., 2003, The Abandoned Generation. Democracy beyond the Culture of Fear, Palgrave Macmillan, New York.
 • Jaskólski M., 2008, Czas, doktryny, zmiana [w:] Czas a trwanie idei politycznych i praw-nych, red. K. Chojnicka, A. Citkowska-Kimla, W. Kobuz-Ciembroziewicz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Jasińska-Kania A., 2007, Orientacje aksjologiczne Polaków na tle europejskim [w:] Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Wydawnictwo WAM.
 • Lachowicz-Tabaczek K., 2004, Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Merton R.K., 1982, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 • Mrozowski M., 1991, Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mediów, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa.
 • Naisbitt J., Aburdene P., 1990, Megatrends 2000: The New Directions for the 1990`s, William Morrow, New York [za:] P. Sztompka, 2005, Socjologia zmian społecz-nych, Znak, Kraków.
 • Pańków M., 2012, Młodzi na rynku pracy. Raport z badania, Instytut Spraw Publicz-nych, Warszawa.
 • Sztompka P., 2000, Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 • Szafraniec K., 2007, Polska młodzież: między apatią, partycypacją i buntem [w:] Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowania społeczne, red. A. Kojder, Wydawnictwo WAM PAN, Kraków.
 • Szawiel T., 1998, Urzeczeni przez rynek? Stosunek młodzieży do rynku, pieniądza i pra-cy, „Kultura i społeczeństwo” 1998/9, IFIS PAN, Warszawa.
 • Trempała J., Malmberg L.E., 1996, Dorosłość w oczekiwaniach młodzieży polskiej i fińskiej, „Forum Psychologiczne” 1996/1.
 • Whitrow G.J., 1998, Czas w dziejach. Poglądy na czas od prehistorii po dzień dzisiejszy, Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 • Zaleski Z., 1991, Psychologia zachowań celowych, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-927e79d0-2b1f-4dc8-ab3f-d92c4b5d3211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.