PL EN


2018 | 540 | 55-67
Article title

Prawne podstawy wykorzystania przez wykonawcę realizującego zamówienie publiczne w zakresie robót budowlanych i usług zdolności w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia innego podmiotu. Uwagi na temat art. 22a ust. 4 Pzp

Content
Title variants
EN
Legal bases for the use by contractors realizing public orders in the scope of construction works and services of their capacities in the form of education, professional qualification or experience of another entity. Comments regarding Article 22a (4) of Public Procurement Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z warunków udziału wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustalonych przez zamawiającego może być jego zdolność zawodowa, odzwierciedlająca poziom wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy, umożliwiająca realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Wykonawca może wówczas polegać na swoim własnym wykształceniu, własnych kwalifikacjach zawodowych lub własnym doświadczeniu, ale może także polegać na wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu innych podmiotów. W artykule dokonano analizy art. 22a ust. 4 Prawa zamówień publicznych, który określa zasady opierania się przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie robót budowlanych
EN
One of the conditions of participation of contractors in a procedure for granting public order, established by an ordering party, may be their professional capacity, reflecting their level of education, professional qualifications or experience, enabling the realization of an order on the acceptable quality level. Contractors may then rely on their own education, professional qualifications or experience, but they may also rely on the education, professional qualifications or experience of other entities. The article presents an analysis of Article 22a (4) of Public Procurement Law, which specifies the principles of relying by contractors in proceedings for granting public orders in the scope of construction works and services on education, professional qualifications or experience of another entity and principles of subsequent entrustment by contractors of the execution of public orders.
References
 • Gizbert-Studnicki T., Wykładnia celowościowa, Studia Prawnicze, 1985, z. 3-4.
 • Jaworska M., [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Warszawa 2018.
 • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • Panasiuk A., System zamówień publicznych. Zarys wykładu, Warszawa 2013.
 • Pasternak Ł., Zasady jawności oraz uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Krytyka Prawa, 2015, tom 7.
 • Postanowienie SN z dnia 2 grudnia 2004 r., III KK 112/04, dostępne na stronie: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia1/iii%20kk%20112-04.pdf, s. 4-5.
 • Sánchez Graells A., Public Procurement and the EU Competition Rules, Oxford-Portland 2015.
 • Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1-11, Warszawa 1996-1997.
 • Starzyńska W., Warunki udziału w postępowaniu i sposób ich spełnienia przez wykonawców a zasada uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia 2015, sectio H, vol. XLIX.
 • Szydło M., Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Bydgoszcz 2011.
 • Widła T., Zienkiewicz D., Logika, Warszawa 2018.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92a07c93-225b-4983-b0b4-27a97e136689
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.