PL EN


2017 | 20 | 5 | 249-260
Article title

Oddziaływanie autorytetu w procesie samowychowania

Authors
Content
Title variants
EN
The Influence of Authority in the Process of Self-upbringing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Samowychowanie to świadome i celowe kierowanie sobą, które wyraża się w aktywności własnej. Podejmowane wysiłki samowychowawcze wyrażają się w samodzielnym określaniu sobie celów, do których się dąży we własnym rozwoju, dobieraniu metod, ustalaniu wartości, stawianiu sobie zadań i wymagań oraz ocenianiu postępów. U podstaw samowychowania stoi przyswojenie sobie i zaakceptowanie ideału/wzorca „ja idealnego”, które będzie stanowić punkt wyjścia do reeksji i pod-jęcia pracy nad sobą, ale również będzie wyznaczać aktywność własną jednostki we wszystkich etapach samowychowania. Celem artykułu jest ukazanie roli jaką może odegrać uznany przez młodego człowieka autorytet w jego własnym rozwoju. Wskazane zostały elementy charakteryzujące istnienie autorytetu, takie jak: kształtowanie się autorytetu, sposób jego oddziaływania, funkcjonowanie w relacji osobowej oraz dobrowolność jego uznania. Mogą one pomóc młodym w procesie rozwoju, w dochodzeniu do osiągania własnego „ja”.
EN
Self-upbringing can be understood as conscious and goal oriented self-management revealed in one’s own activity. The self-upbringing efforts undertaken are expressed in the self-determination of goals that are pursued in their own development, choosing methods, determining values, setting tasks and requirements, and assessing progress. The foundation of self-upbringing indicates the acquisition and acceptance of the ideal/pattern of the “ideal I”, that will be treated as a starting point for reflection and work upon the self, and will guide the individual self-activity at each self-upbringing stage.
Year
Volume
20
Issue
5
Pages
249-260
Physical description
Contributors
References
 • Bocheński J., Logika i filozofia. Wybór pism,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 • Czerepaniak-Walczak M., Podmiotowość w perspektywie pedagogiki, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wielkopolski 1994.
 • Ekel J., Jaroszyński J., Ostaszewski J., Autorytet, w: Mały słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965.
 • Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.
 • Jazukiewicz I., Autorytet nauczyciela, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999.
 • Kalinowski M., Dlaczego rodzice tracą autorytet, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1982.
 • Łobocki M., Autorytet nauczyciela jako warunek pedagogicznej relacji rodzina‒szkoła, w: Pedagogiczna relacja rodzina‒szkoła. Dylematy czasu przemian, red. A. Janke, Wydawnictwo WSP, Bydgoszcz 1995.
 • Łobocki M., Autorytet w wychowaniu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1994, nr 9, s. 5‒9.
 • Łobocki M., Wybrane problemy wychowawcze nadal aktualne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 • Łopatkowa M., Pedagogika serca, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
 • Marcińczyk B., Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 1991.
 • Obrębski M., Wpływ autorytetu dorosłych na wychowanie dzieci i młodzieży, w: Kształtowanie sprawności moralnych, red. I. Jazukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017.
 • Olubiński A., Autotytet. Czy potrzebny w procesie edukacji?, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012.
 • Pawlikowska-Łagód K., O kryzysie autorytetów w dobie XXI wieku, w: Autorytet. Wyzwania – oczekiwania ‒ zadania, red. J. Zimny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2016.
 • Posmyk I., Nawyki skutecznego działania w samowychowaniu do dojrzałej dorosłości, w: Samowychowanie do dojrzałej osobowości, red. Z.M. Nowak, T. Olewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarzadzania i Administracji w Opolu, Opole 2015.
 • Sowiński A.J., Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej, Oficyna „In Plus”, Szczecin 2006.
 • Sowiński A.J., Podstawy teoretyczne pracy wychowawczej. Zeszyt 4: Pedagogiczny sens samowychowania,Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Szczecin ‒ Gorzów Wielkopolski 1995.
 • Szczepański J., Autorytet w nauce, w: Autorytet w nauce, red. P. Rybicki, J. Goćkowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław ‒ Warszawa ‒ Kraków ‒ Gdańsk 1980.
 • Śliwerski B., Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 • Tchorzewski A.M. de, Wstęp do teorii wychowania, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.
 • Turowicz J., Przedmowa, w: M. Fik, Autorytecie wróć. Szkice o postawach polskich intelektualistów po październiku 1956, Wydawnictwo Wydawnicza „Errata”, Warszawa 1997.
 • Witkowski L., Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92a93142-05bf-4870-bc73-0038ebfc8e96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.