PL EN


2019 | 544 | 168-180
Article title

Budowa aplikacji wspomagającej rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą w zakładzie gospodarowania odpadami

Authors
Content
Title variants
EN
Building computer application for cost and managerial accounting for the waste disposal plant
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono koncepcję budowy aplikacji wspomagającej rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą w zakładzie gospodarowania odpadami, który posiada status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Celem artykułu jest zaproponowanie wspomagania za pomocą arkusza kalkulacyjnego podejmowania decyzji przez zarząd zakładu gospodarowania odpadami. Wynikiem przeprowadzonych działań było stworzenie autorskiej aplikacji komputerowej wspomagającej rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą zakładu gospodarowania odpadami, która pozwala m.in. na obliczenie kosztu jednostkowego świadczonych usług, kosztów ośrodków odpowiedzialności, wyniku finansowego na produkcie, progu rentowności. W artykule przedstawiono również regulacje prawne związane z działalnością regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, indukcja, dedukcja, studium przypadku.
EN
The article presents the concept of computer application for cost and managerial accounting for the waste disposal plant. The main purpose is to present a strucure of spreadsheets for cost and managerial tools used in the waste disposal plant, especially for regional instalation to utilize the waste. The article used theoretical and empirical methods. The theoretical part described a definition of waste disposal plant, regional instalation to utilize the waste, a structure of the computer application for cost and managerial accounting. The empirical methods concentrated on data and information collected from one Silesian company (interview with management, induction), which utilizes the waste.
References
 • Alexander M., Walkenbach J., 2013, Excel Dashboards & Reports, John Wiley & Sons, New York.
 • Bovey R., Wallentin D., Bullen S., Green J., 2010, Excel. Programowanie dla profesjonalistów, Helion, Gliwice.
 • Bullen S., Bovey R., Green J., 2006, Excel. Programowanie dla profesjonalistów, Helion, Gliwice.
 • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów (Dz.U. Wspólnot Europejskich, Nr 16.7.1999).
 • Grzymała Z., Jeżowski P., Maśloch G., 2011, Kierunki rozwoju gospodarki odpadami w Polsce w aspekcie efektywności przyjętych rozwiązań, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Jaśkiewicz P., Olejniczak A., 2013, Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Jędrczak A., 2007, Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kardasz A., Kes Z. (red.), 2003, Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w controllingu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Klatka J., Kuźniak M. (red.), 2012, Gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Naumiuk T., 1999, Koszty w rachunkowości finansowej, Infor, Warszawa.
 • Nowak E. (red.), 2002, Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r., nr 251, poz. 1885, oraz z 2009 r., nr 59, poz. 489).
 • Sawicki K. (red.), 1996, Rachunek kosztów (t. I i II), Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2011r., nr 152, poz. 897).
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r., nr 39, poz. 251, nr 88, poz. 587).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92c2874d-b6d1-4bac-a127-b157768faaee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.