Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 | 151-172

Article title

Europejskie społeczeństwo gigabitowe

Authors

Content

Title variants

EN
The European Gigabit Society

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of the paper is to present the European gigabit society which is perceived by European Union’s leaders as a model of the future European society and economy. It is based on new digital technologies of the XXI century and on new, very high capacity mobile telecommunications networks. The rapid growth of information being processed and transmitted through electronic communications networks needs new high-speed and highly reliable broadband networks essential to economic growth, competitiveness and innovation as well as better quality products, services and the citizen’s satisfaction. The 5G communications network is the solution which is perceived as a type of network which should resolve these problems. In the paper the concept of the European gigabit society is clarifi ed, the 5G technology and its level of development in the European Union and in its Member States are described including Poland vis-à-vis the rest of the world. The European gigabit society is already under development and the 5G communication network is crucial to its success. It should be widely available in Europe including Poland. The paper is based on the analysis of official documents of the European Union and its Member States including Poland, official reports of the most active electronic telecommunications companies providing and implementing 5G technologies and on talks with representatives of some of the ones which are active on the Polish market.

Year

Issue

1

Pages

151-172

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie

References

 • 5G: sieci telekomunikacyjne nowej generacji, https://www.gov.pl/web/5g/dopuszczalne-wartosci-pola-elektromagnetycznego-w-polsce (dostęp 1.12.2019).
 • Bełcik A., Orange Polska. Nadciąga tsunami 5G (26.05.2019), https://www. pb.pl/orange-polska-nadciaga-tsunami-5g-961929 (dostęp 11.09.2019).
 • Briefing. September 2015, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568337/EPRS_BRI(2015)568337_EN.pdf (dostęp 9.09.2019).
 • Cappelli D., Moore A., Trzeciak R., The CERT Guide to Insider Threats. How to Prevent, Detect, and Respond to Information Technology Crimes (Theft, Sabotage, Fraud), Addison–Wesley 2012.
 • Carnegie Melon University. Software Engineering Institute. The CERT Division, https://www.sei.cmu.edu/about/divisions/cert/index.cfm (dostęp 3.09.2019).
 • Chajdak J., T-Mobile uruchomił pierwszą w Polsce sieć 5G. Informacja prasowa, 7.12.2018, https://firma.t-mobile.pl/pl/dla-mediow/informacje-prasowe/-/t%20mobile_uruchomil_pierwsza_w_polsce_siec_5g/aid/a50c56d5a262954af64bd0d05e5897d8 (dostęp 11.09.2019).
 • Chandramouli D., Liebhart R., Pirskanen J., 5G for the connected world, John Wiley and Sons Ltd. Hoboken, New Jersey, 2019, DOI: https://doi.org/10.1002/9781119247111.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, Dz. Urz. UE 2016 L 194 z 19.7.2016.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiająca Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.Urz. UE 2018 L 321 z 17.12.2018.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca decyzję ramową Rady2005/222/WSiSW, Dz. Urz. UE L 2013 nr 218 z 14.08.2013 r.
 • Działania Ministra Cyfryzacji dotyczące zapewnienia szkołom dostępu do bardzo szybkiego internetu, https://www.gov.pl/attachment/de88836a-62aa-4dd1-9764-17b7282a4291 (dostęp 9.09.2019).
 • Ericsson Mobility Report June 2019, https://www.ericsson.com/en/mobilityreport/reports/june-2019 (dostęp 3.09.2019).
 • 5G sets sail in Estonia (June 28, 2019, Press release), https://www.ericsson.com/en/networks/cases/5g-telia-tallink (dostęp 9.09.2019).
 • DIGI/RCS & RDS and Ericsson go live with 5G mobile service in Romania (June 27, 2019, Press release), https://www.ericsson.com/en/press-releases/2019/6/digi--rcs--rds-and-ericsson-go-live-with-5g-mobileservice-in-romania (dostęp 9.09.2019).
 • Gilchrist A., Industry 4.0. The Industrial Internet of Things, Apress (Springer), 2016, DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4842-2047-4_2.
 • Gontarz A.A., Rusza pierwsza sieć 5G w Europie. Będzie działać w Tallinie i Sztokholmie, „CRN Dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT. Numer 1 w Polsce”, 3.10.2017, https://www.crn.pl/aktualnosci/rusza-pierwszasiec-5g-w-europie (dostęp 11.09.2019).
 • Goodwins R., 5G New Radio: The technical Background, w: ZDNet (1 February, 2019), https://www.zdnet.com/article/5g-new-radio-the-technical-background/https://www.zdnet.com/article/5g-new-radio-thetechnical-background/ (dostęp 12.12.2019).
 • Grabowska M., Przemysł 4.0 w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” nr 3/2018, s. 257–279.
 • Holma H., Toskala A., Nakamura T., 5G technology. 3GPP New Radio, John Wiley and Sons Ltd.: Hoboken, New Jersey 2020, DOI: https://doi.org/10.1002/9781119236306.
 • ANFr authorizes 5G trials at 273 sites (Posted August 9th 2019), https://5gobservatory.eu/anfr-authorises-5g-trials-at-273-sites/ (dostęp 9.09.2019).
 • German 5G auction ends with 6.55 billion EUR in total bids (Posted June 14th 2019), https://5gobservatory.eu/german-5g-auction-ends-with-6-55-billion-eur-in-total-bids/ (dostęp 9.09.2019).
 • 5G tests in the Netherlands (Posted August 6th 2019), https://5gobservatory.eu/5g-tests-in-the-netherlands/ (dostęp 9.09.2019).
 • Vodafone Spain launched 5G in 15 cities (Posted June 17th 2019), https://5gobservatory.eu/vodafone-spain-launched-5g-in-15-cities/ (dostęp 9.09.2019).
 • IEEE Standard for Information technology Telecommunications and information exchange between systems Local and metropolitan area Networks Specific requirements Part 11: WirelessLAN Medium Access Control (MAC) and PhysicalLayer (PHY) Specifi cations Amendment4: Enhancements for Very High Through put for Operation in Bands below 6GHz”, December 11,2013.
 • Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Sprawozdanie krajowe na rok 2019. Polska, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland (dostęp 12.09.2019).
 • Industria Conctada 4.0., https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx (dostęp 3.09.2019).
 • Industrie 4.0, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Bundesregirung für Bildung und Forschung, https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/DE/Home/home.html (dostęp 17.08.2019).
 • Khanduri R., Chaudhary Ch., Gupta V., The Role of IEEE 802.16e Mobile WiMax, “International Journal of Computer Applications” Vol. 70, No.16 (May)/2013, s. 14–19, DOI: https://doi.org/10.5120/12150-7822.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł. Odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE, COM(2017) 479 fi nal. Bruksela 13.9.2017 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska agenda cyfrowa, KOM(2010) 245 wersja ostateczna z dnia 26.08.2010.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Sieć 5G dla Europy: plan działania, SWD(2016) 306 final, COM(2016) 588 final, Bruksela 14.09.2016 r.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego, SWD(2016) 300 fi nal,COM(2016) 587 fi nal. Bruksela 14.9.2016.
 • Komunikat Komisji. Europe 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna. Bruksela 3.3.2010.
 • La nouvelle France industrielle, https://www.gouvernement.fr/action/lanouvelle-france-industrielle (dostęp 9.09.2019).
 • Leyen, von der U., Speech in the European Parliament Plenary Session, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2019.
 • Łączność internetowa na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności: europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie łączności internetowej na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i spójności:europejskie społeczeństwo gigabitowe i 5G (2016/2305(INI)) Dz. Urz. UE 2018 C 307 z 30.08.2018.
 • Machine-to-machine communications. Architecture, Performance and Applications, red. C.A. Haro, M. Dohler, Amsterdam, Elsevier 2015.
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r.ze zmianami z dnia 15 lutego 2017 r. oraz z dnia 12 marca 2018 r., Warszawa, https://www.polskacyfrowa.gov.pl/media/55216/POPC_Program_3_0_17042018.pdf (dostęp 12.09.2019).
 • Narodowy Plan Szerokopasmowy (wersja robocza), https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Narodowy_Plan_Szerokopasmowy_projekt. pdf/ac781add-c63f-b709-38eb-4683859e0874 (dostęp 9.09.2019).
 • Przepustowość łącza – co należy wiedzieć?, w: Systel Systemy Teleinformatyczne, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=systel (dostęp 20.12.2019).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, Dz.U. z dnia 14 listopada 2003 r.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Tekst mający znaczenie dlaEOG), Dz. Urz. UE 2013 L 348 z 20.12.2013.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2019 ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów ŁącznościElektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC) zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) 1211/2009 (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dz. Urz. UE 2018 L 321 z 17.12.2018.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfi kacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia(UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE 2019 L151 z 7.6.2019.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dz. Urz. UE 2013 L 347 z 20.12.2013.
 • Schweidel D.A., Profi ting from the data economy. Understanding the roles of consumers, innovators and regulators in a data-driven world, Pearson Education, Inc.: Upper Saddle River, New Jersey 2015.
 • Singh V., Tanwer N., 5G Research: What are major players up to, w: GB, Singapore 2019, https://www.greyb.com/companies-working-on-5gtechnology/https://www.greyb.com/companies-working-on-5g-technology/ (dostęp 12.12.2019).
 • Standard IEEE 802.11 ac oraz implikacje dla okablowania strukturalnego, w: Siemon, https://www.scabling.pl/images/Artykuly/Standard_IEEE_802_11ac_oraz_implikacje_dla_okablowania_strukturalnego.pdf (dostęp 9.09.2019).
 • Standard IEEE 802.11., http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/wspsi/scb/main31.html (dostęp 12.12.2019).
 • Strategia 5G dla Polski, Styczeń 2018 r., https://www.gov.pl/documents/31305/436699/Strategia+5G+dla+Polski.pdf/0cd08029-2074-be13-21c8-fc1cf09629b0 (dostęp 9.09.2019).
 • Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017, https://www.gov.pl/documents/33377/436740/SOR.pdf (dostęp 11.09.2019).
 • Świderek T., Duży poślizg w aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego, w: Telko-In, https://www.telko.in/duzy-poslizg-w-aktualizacjinarodowego-planu-szerokopasmowego (dostęp 2.09.2019).
 • The first 5G aution in Norway has ended, 5.06.2019, https://eng.nkom.no/topicalissues/news/the-fi rst-5g-auction-in-norway-has-ended (dostęp 9.09.2019).
 • Wi-Fi Alliance. The Worldwide network of companies that brings you Wi-Fi,https://www.wi-fi .org/ (dostęp 9.09.2019).
 • Wspólna Deklaracja Polski i USA na temat 5G, https://www.premier.gov.pl/files/files/5g_polska.pdf (dostęp 9.09. 2019).
 • Zalecenie Komisji (UE) 2019/534 z dnia 26 marca 2019 r. Cyberbezpieczeństwo w sieci 5G, Dz. Urz. UE 2019 L 88 z 29.03.2019 r

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-92d760d4-0789-4121-82da-a97cf8c82bb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.