PL EN


2018 | 4(54) | 7-14
Article title

The Impact of a Circular Economy on Sustainable Development

Title variants
PL
Wpływ gospodarki obiegu zamkniętego na na trwały i zrównoważony rozwój
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The issue of the exhaustibility and limited of natural resources has been noticed, among others, as a result of intensive economic development and civilization progress. In the second half of the 20th the emission of industrial and municipal pollutants, mainly as a result of burning fossil fuels, also became a serious problem. The article presents the essence and manifestations of the economy in a closed circuit and its impact on shaping sustainable socio-economic development, as well as the analysis of the possibilities of implementing these principles in business practice and in everyday life. According to the authors, managing in a closed circulation appears to be the highest stage of civilization development. Closing the so-called the loop and the economic cycle is becoming real in many areas as a result of extending the life cycle of products, the use of an ever-wider range of waste as secondary raw materials — instead of primary raw materials, the use of renewable energy sources, rationalization of water and forest management, etc.
PL
Kwestia wyczerpywalności i ograniczoności zasobów naturalnych została dostrzeżona między innymi na skutek intensywnego rozwoju gospodarczego i postępu cywilizacyjnego. W drugiej połowie XX wieku poważnym problemem stała się również emisja zanieczyszczeń przemysłowych i komunalnych, głównie w wyniku spalania paliw kopalnych. W artykule przedstawiono istotę i przejawy gospodarki w obiegu zamkniętym oraz jej wpływ na kształtowanie zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, a także analizę możliwości wdrażania tych zasad w praktyce gospodarczej i w życiu codziennym. Zdaniem autorów gospodarowanie w obiegu zamkniętym jawi się jako najwyższy obecnie etap rozwoju cywilizacyjnego. Zamykanie tzw. pętli i obiegu gospodarczego staje się realne już w wielu dziedzinach w wyniku wydłużania cyklu życia wyrobów, stosowania coraz większego zbioru odpadów jako surowców wtórnych — w miejsce surowców pierwotnych, korzystania z odnawialnych źródeł energii, racjonalizacji gospodarki wodnej oraz leśnej itp.
Contributors
 • Krajowa Izba Gospodarcza. Przemysł Rozlewniczy
 • Opole University of Technology
 • Cracow University of Economics
References
 • Boulding, K.E. 1966. “The Economics of the Coming Spaceship Earth.” In Environmental Quality in a Growing Economy. Essays from the Sixth RFF Forum, edited by H. Jarrett, 3–14. Baltimore: Published for Resources for the Future by the Johns Hopkins Press.
 • Braungart, M., W. McDonough, and A. Bollinger. 2007. “Cradle-to-Cradle Design: Creating Healthy Emissions — a Strategy for Eco-Effective Product and System Design.” Journal of Cleaner Production 15 (13–14): 1337–1348. doi: 10.1016/j.jclepro.2006.08.003.
 • Brundtland, G.H. 1991. Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju. Translated by U. Grzelońska and E. Kolanowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gajda, J., and K. Górka. 1968. “Kompleksy przemysłowe w programowaniu rozwoju przemysłu.” Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie (36): 3–26.
 • Giarini, O., and W.R. Stahel. 1989. The Limits to Certainty. Facing Risks in the New Service Economy. International studies in the service economy. Dordrecht-Boston: Kluwer Academic.
 • Giarini, O., and W.R. Stahel. 1992. The Limits to Certainty. Facing Risks in the New Service Economy. 2nd ed. International Studies in the Service Economy. Dordrecht-Boston: Kluwer Academic.
 • Górka, K. 2010. “Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej.” Ekonomia i Środowisko 2 (38): 10–21.
 • Hołdys, A. 2017. “Napraw czajnik i świat.” Polityka, 2017.01.25, 68–69.
 • Isard, W., and D.F. Bramhall. 1965. Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach. Translated by E. Vielrose, A. Wróbel and Z. Czerwiński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Łuszczyk, M. 2016. “Kazimierza Górki niedźwiedź brunatny, czyli rzecz o terminologii rozwoju trwałego.” Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 2 (46): 345–358.
 • McDonough, W., and M. Braungart. 2002. Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things. New York: North Point Press.
 • Meadows, D.H., D.L. Meadows, J. Randers, and W.W. Behrens. 1973. Granice wzrostu. Translated by W. Rączkowska and S. Rączkowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Meadows, D.H., J. Randers, and D.L. Meadows. 2004. The Limits to Growth. The 30-Year Update. White River Junction, Vt: Chelsea Green Pub. Co.
 • Mishan, E.J. 1977. The Economic Growth Debate. An Assessment. London: G. Allen & Unwin.
 • Ochrona środowiska 2018. 2018. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Pilarska, C. 2013. Klastry. Doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Stahel, W.R. 2006. The Performance Economy. Houndmills, Basingstoke, Hampshire – New York: Palgrave Macmillan.
 • Stahel, W.R. 2010. The Performance Economy. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Stahel, W.R. 2016. “Circular Economy.” Nature 531 (7595): 435–438. doi: 10.1038/531435a.
 • Turner, G.M. 2008. “A Comparison of ‘The Limits to Growth’ with 30 Years of Reality.” Global Environmental Change 18 (3): 397–411. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2008.05.001.
 • Weetman, C. 2016. A Circular Economy. Handbook for Business and Supply Chains. Repair, Remake, Redesign, Rethink. New York: Kogan Page Ltd.
 • Żylicz, T. 2014. Cena przyrody. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92dbd8b2-69cf-4960-b4b6-d629404c919a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.