PL EN


2014 | 21 | 215-226
Article title

Akta dotyczące Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej z lat 1914–1918 w Archiwum Wojny w Wiedniu

Authors
Content
Title variants
EN
Files relating to the Polish Legions and the Polish Military Organization in the years 1914–1918 at the holdings of the Vienna War Archives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W trakcie kwerend przeprowadzonych w Wiedniu w 2013 r. w Archiwum Wojny przebadano 37 kartonów z zespołów: Najwyższa Komenda Armii (Oddział Operacyjny, Oddział Kwatermistrzowski, Biuro Ewidencyjne, Oddział Informacyjny); Nowe Akta Polowe (Komenda 1. i 4 Armii, Komenda Etapowa 4. Armii, Komenda 9. i 11. Korpusu, 4. Dywizja piechoty, 106. Dywizja Piechoty Landszturmu); Ministerstwo Wojny (Wojenny Urząd Nadzoru). Zarejestrowano akta dotyczące Józefa Piłsudskiego (zwolnienia z Legionów Polskich i powołania do Tymczasowej Rady Stanu), Legionów Polskich (ochotników i werbunku, urlopów, poborów, odznaczeń, umundurowania, awansów, dystynkcji, rozkazów i spraw personalnych, także w I Brygadzie) i Polskiej Organizacji Wojskowej (działalności i dochodzeń prowadzonych przez władze austro-węgierskie).
EN
During the queries performed in Vienna in 2013 in the Archives of War, 37 cartons of the following fonds were examined: The Supreme Army Command (operational, quartermaster, information branches and record office); New Field Records (Army Command 1 and 4, Army Staged Command 4, 9. and 11. Command of the Corps, 4. Infantry Division, 106th Infantry Division Landsturm); Ministry of War (War Authority Office). There were registered files relating to Józef Pilsudski (exemption from the Polish Legions and the appointment of the Provisional Council of State), the Polish Legions (volunteers and recruitment, leave, salary, awards, uniforms, promotions, refinement, orders and personnel issues, as in the First Brigade) and the Polish Military Organization (activities and investigations conducted by the Austro-Hungarian authorities).
Year
Issue
21
Pages
215-226
Physical description
Dates
published
2014-10-03
Contributors
author
  • Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa
References
  • Gaul J., Polonika w zespole Kancelarii Wojskowej Jego Wysokości Cesarza i Króla w Archiwum Wojny w Wiedniu, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 20, 2013, s. 237–245
  • Gaul J., Akta dotyczące Józefa Piłsudskiego i Legionów Polskich w zespole Kancelarii Wojskowej Jego Wysokości Cesarza w Archiwum Wojny w Wiedniu, „Archeion”, t. 114 [w druku].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-92f95938-0601-48da-b393-80a5770fd1ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.