PL EN


2012 | 4 (339) | 66-78
Article title

Czynniki warunkujące działalność innowacyjną w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1989-2010

Content
Title variants
EN
Factors Determining Innovation Activities in the Corporate Sector in Poland in 1989-2010
RU
Факторы, обусловливающие инновационную деятельность в секторе предприятий в Польше в 1989-2010 гг.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy głównych czynników warunkujących działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Polsce. Pomimo znaczącego wzrostu nakładów badawczo-rozwojowych w ostatnich dwóch dekadach, polskie przedsiębiorstwa, zarówno pod względem wskaźników innowacyjności i intensywności innowacji, jak i absolutnych wielkości nakładów na działalność innowacyjną, zajmowały w 2010 roku odległe miejsca w Unii Europejskiej. Dzieje się tak przede wszystkim z powodu niskiej dostępności zewnętrznych źródeł finansowych wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i odliczeń podatkowych z tego tytułu, niejasności i braku spójności przepisów prawnych oraz zawiłych procedur administracyjnych i pozaadministracyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Bez znaczącej poprawy sytuacji w wymienionych powyżej obszarach stworzenie odpowiedniego modelu wsparcia innowacji, który przyczyni się do wzrostu ich natężenia i intensywności, nie będzie możliwe.
EN
The study analyses the main factors influencing innovative activities in the enterprise sector in Poland. Despite a high increase in research and development expenditure achieved over the last two decades, Polish companies in 2010 were still occupying bottom places in the European Union in terms of innovation indicators, innovation intensity and absolute innovation investment. This is mainly due to low availability of external financial sources supporting research and development activities and tax deductions in that area, low quality and coherence of the existing rule of law and complex administrative procedures connected with starting and doing business. Without a significant improvement in the above-mentioned areas, creation of a proper innovation support model, which will contribute to increase in its scale and intensity, will not be possible.
RU
В статье провели анализ основных факторов, обусловливающих инновационную деятельность предприятий в Польше. Несмотря на значительный рост расходов на исследования и развитие в последних двух декадах, польские предприятия как с точки зрения показателей инновационности и интенсивности инноваций, так и абсолютных объемов вложений в инновационную деятельность занимали в 2010 году далекие места в Европейском Союзе. Такая ситуация – результат прежде всего низкой доступности внешних финансовых источников оказания поддержки деятельности по исследованию и развитию и отчислений из налогов по этой статье, неясности и противоречивости законодательства, а также сложных административных и неадминистративных процедур, связанных с приступлением к экономической деятельности и ее осуществлением. Без значительного улучшения положения в вышеперечисленных обла- стях создание соответствующей модели поддержки инноваций, которая будет способствовать росту их масштабов и интенсивности, не будет возможным.
Year
Issue
Pages
66-78
Physical description
Dates
published
2012-07-2012-08
Contributors
 • Akademia Leona Koźmińskiego
References
 • Baer M., Frese M., Innovation is not enough: climates for initiative and psychological safety, process innovations, and firm performance, “Journal of Organizational Behavior” 2003, Vol. 24, No. 1.
 • Benacek V., Gronicki M., Holland D., Sass M., The Determinants and Impact of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: A comparison of survey and econometric evidence, “Journal of United Nations” 2000, Vol. 9, No. 3.
 • Crepon B., Duguet E., Mairessec J., Innovation and Productivity: An Econometric Analysis at the Firm Level, “Economics of Innovation and New Technology” 1998, Vol. 7, No. 2.
 • Darroch J., Knowledge management, innovation and firm performance, “Journal of Knowledge Management” 2005, Vol. 9, No. 3.
 • Doing Business 2011, World Bank, Washington 2011.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2011.
 • Freeman C., Soete L., The Economics of Industrial Innovation, Pinter, London 1997.
 • Garcia R., Calantone R., A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review, “Journal of Product Innovation Management” 2002, Vol. 19, No. 2.
 • Gródek Z., Finansowanie przedsiębiorstw innowacyjnych - instrumenty wspierania innowacyjności, „Innowacyjny Start” 2009, nr 2.
 • Herrmann A., Tomczak T., Rene B., Determinants of radical product innovations, “European Journal of Innovation Management” 2006, Vol. 9, No. 1.
 • Hines F., Martin O., Building innovations for sustainability, “Business Strategy and the Environment” 2004, No. 13.
 • Index of Economic Freedom 2011, Heratige Foundation, Washington 2011.
 • Jak najlepiej zachęcić do innowacji – ulgi podatkowe, Deloitte Polska, Warszawa 2011.
 • Janasz K., Źródła finansowania innowacji w polskich przedsiębiorstwach w latach 2003-2008, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 19, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Monitoring industrial research: The 2011 EU industrial R&D investment scoreboard, European Commission, Luxemburg 2011.
 • Mujżel J. (red.), Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, INE PAN, Warszawa 2003.
 • North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
 • Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Shleifer A., The Regulation of Entry, “Quarterly Journal of Economics” 2002, Vol. 117.
 • Skowronek-Mielczarek A., Wspieranie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionach, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2011, Zeszyt Naukowy nr 111, SGH, Warszawa.
 • Tellis G., Prabhu J., Chandy R., Radical Innovation Across Nations: The Preeminence of Corporate Culture, “Journal of Marketing” 2009, Vol. 73, No. 1.
 • Time required to start a business, World Bank, Washington 2012.
 • Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • Wolfe R., Organizational Innovation: review, critique and suggested research directions, “Journal of Management Studies” 1994, Vol. 31, No. 3.
 • World Governance Indicators, World Bank, Washington 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9301bb5d-1b3e-4613-acd8-511357be28bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.