PL EN


2020 | 63 | 43-54
Article title

Harcerskie drogi do niepodległości na Lubelszczyźnie 1914–1920

Content
Title variants
EN
Scouting routes to independence in the Lublin region 1914-1920
RU
Харцерские дороги к независимости в Люблинском крае 1914–1920 гг
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ukazuje wkład społeczności skautowej (później harcerskiej) w dzieło odzyskania niepodległości Polski. Wychowywana w duchu niepodległościowym młodzież skautowa już od końca 1914 r., działając w szeregach konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), żywo włączała się w przygotowania do rozprawy zbrojnej z okupantami i zbliżającej się walki zbrojnej.Młodzi, zdyscyplinowani i wykształceni harcerze niejednokrotnie byli ogromnym wsparciem kadry wojskowej, stanowiąc silne zaplecze sanitarne, kurierskie czy transportowe. Przywołane w tekście nazwiska wielu harcerzy i harcerek wskazują na znaczący udział skautingu i harcerstwa w spełnieniu marzeń o niepodległej ojczyźnie, ale również są świadectwem wierności ideałom i zasadom harcerskim.
EN
This article recounts the contribution of the scouting community to the work of regaining Polish independence. Brought up in the spirit of independence, the scouting youth, acting within the ranks of the underground Polish Military Organisation (POW) from the end of 1914, keenly joined in the preparations for a rebellion against the occupiers and in the upcoming armed struggle. The young, disciplined, and educated scouts were often a major support for the military personnel, providing a strong sanitary, courier, and transport base. The names of many boy and girl scouts cited in the text demonstrate the significant contribution of scouting to the fulfilment of the dreams of an independent homeland, but they are also a testimony to the loyalty to scouting ideals and principles.
RU
В статье показан вклад скаутского сообщества (позже харцерского) в дело восстановления независимости Польши. Воспитанная в духе независимости, скаутская молодежь с конца 1914 г., активная в рядах подпольной Польской военной организации (ПВО), активно участвовала в подготовке к вооруженной расправе над оккупантами и предстоящей вооруженной борьбе. Молодые, дисциплинированные и образованные харцеры часто оказывали большую поддержку военным, составляя сильную санитарную, курьерскую и транспортную базу. Имена многих харцеров и харцерек приведенные в тексте, указывают на значительный вклад скаутинга и харцерства в осуществлении мечты о независимой родине, а также свидетельствуют об идеалах и принципах харцерства.
Year
Volume
63
Pages
43-54
Physical description
Contributors
  • Przewodniczący Zespołu Historycznego Lubelskiej Chorągwi ZHP
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-93118c33-1ab5-4e38-8273-1ca40d2e1056
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.