PL EN


2012 | 1 (336) | 18-27
Article title

Behaviour of Elderly People in Tourist Services Market

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article presents the behaviour of senior citizens — elderly people aged 60–75 in the market of tourist services. As shown in the report of Future Traveller Tribes 2020, it is the group which in the next few years will have a decisive influence on the development of the tourism market, due to demographic, social and economic changes. This article presents the findings of the study conducted in 2011 in 5 market segments, including the elderly people. They accounted for 19% of the population being surveyed in the research.
PL
W artykule przedstawiono zachowania na rynku usług turystycznych seniorów, tj. osób starszych w wieku 60–75 lat, na podstawie wyników badania, które przeprowadzono w 2011 r. wśród 5 segmentów rynku, w tym osób starszych. Celem przeprowadzonego badania była próba identyfikacji zachowań na rynku usług turystycznych wśród wyodrębnionych segmentów: singli, osób będących w związku małżeńskim lub partnerskim nie mających dzieci, osób będących w związku małżeńskim lub partnerskim z dziećmi w wieku szkolnym, osób będących w związku małżeńskim lub partnerskim z dorosłymi dziećmi (od 18 roku życia) na utrzymaniu, z którymi mieszkają i wspólnie spędzają wakacje, osób starszych (w wieku 60–75 lat). Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview), czyli wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo, oraz metodą PAPI (Paper&Pen Interwieving), tj. wywiadów bezpośrednich z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza, w lipcu 2011 r. Badanie zrealizowano na próbie 645 dorosłych mieszkańców. Polski (w wieku 18–75 lat). Dobór próby był kwotowy. Ludzie starsi stanowili 19% badanej populacji. Do tego segmentu zaliczono osoby będące w związku małżeńskim lub partnerskim, bez dzieci (w ogóle lub które już się usamodzielniły). Osoby stanowiące jednoosobowe gospodarstwa domowe ujęto w grupie singli.
RU
Статья представляет поведение пожилых граждан, людей в возрасте 60–75 лет, на рынке туристских услуг. Как на это указывает отчет Future Traveller Tribes 2020, это группа, которая в течение нескольких ближайших лет будет оказывать решающее влияние на развитие рынка туризма, из-за демографических, социальных и экономических преобразований. Статья представляет результаты исследования, проведенного в 2011 г. в 5 сегментах рынка, включая пожилых людей. Они представляют 19% популяции, опрошенной по ходу исследования.
Year
Issue
Pages
18-27
Physical description
Dates
published
2012-01-2012-02
Contributors
  • SGH (Warsaw School of Economics) — Warsaw
  • SGH (Warsaw School of Economics) — Warsaw
References
  • Future Traveller Tribes 2020, 2007, www.amadeus.com/amadeus/media/traveller_tribes/en/ flashbook/index.html, 10.02.2011.
  • Identyfikacja konsumenta XXI wieku, DOLCETA education portal, www.dolceta.eu/polska/Mod4/ spip.php?artecle3, 10.12.2010.
  • Maciejewski G., Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010.
  • Milczyńska-Kowalska M., Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich — zarys problematyki, „Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej” 2001, t. XXVI, nr 9.
  • Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków 1997.
  • Seweryn R., Wartość usług dla turysty i możliwość jej budowania w obszarze recepcji turystycznej, w: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, red. K.A. Kłosiński, IBRKK, Warszawa 2007.
  • Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005.
  • Żelazna K., Potrzeby nabywców i konsumentów indywidualnych, w: Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, red. B. Dobiegała-Korona, Almamer, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9319874a-9207-4b4a-8190-22e283ab11d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.