PL EN


2018 | 15/2018 | 73-91
Article title

Bezpieczeństwo jako fundament budowania procesu resocjalizacji, readaptacji i reintegracji w środowisku lokalnym.

Authors
Content
Title variants
EN
Security as a foundation for developing the process of resocialization, readaptation and reintegration in the local environment.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Tekst traktuje o roli szeroko rozumianego bezpieczeństwa, jako niezbędnego fundamentu, do realizacji procesu resocjalizacji, reintegracji i readaptacji w środowisku lokalnym. Tylko poprawnie funkcjonujące otoczenie, kierujące się obowiązującymi, zgodnymi z prawem normami, jest zdolne do kreowania rzeczywistości koniecznej dla readaptacji, reintegracji i resocjalizacji jednostki. Otoczenie o którym mowa to środowisko lokalne którym dokonywać się powinny wspomniane procesy readaptacji, reintegracji, jak i proces resocjalizacji, który oparty winien być głównie na pracy na potencjałach i twórczym oddziaływaniom przy wsparciu środowiska lokalnego. W tekście odwołano się do koncepcji human security, wybranych teorii bezpieczeństwa rozumianych jako fundament oddziaływań na jednostki. Omówiono także znaczenie więzi społecznych i koncepcję ruchomych przestrzeni stanowiących przykład współdziałania instytucji i społeczeństwa. Rozważania konkluduje odniesienie do kapitału ludzkiego i społecznego tkwiącego w jednostkach. Tak szeroko rozumiane bezpieczeństwo służy tworzeniu dobrych podwalin pod właściwie realizowane procesy.
EN
The text deals with the role of broadly understood security as a necessary foundation for the implementation of the process of resocialization, reintegration and readaptation in the local environment. Only a properly functioning environment, guided by applicable norms compliant with the law, is able to create the reality necessary for the readaptation, reintegration and rehabilitation of the individual. The environment in question is a local environment where the processes of readaptation, reintegration and rehabilitation processes should be implemented, which should be based mainly on work on potentials and creative impacts with the support of the local environment. The text refers to the concept of human security, selected security theories understood as the foundation of impacts on individuals. The significance of social bonds and the concept of moving spaces that are an example of cooperation between institutions and society were also discussed. The considerations conclude the reference to human and social capital inherent in individuals. Such broadly understood security serves to create good foundations for properly implemented processes.
Year
Issue
Pages
73-91
Physical description
Dates
published
2018-11-12
Contributors
References
 • Ambrozik W., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań., Kraków 2016.s. 37,43
 • Bałandynowicz A., Wielopasmowa teoria resocjalizacji z udziałem społeczeństwa. Warszawa 2011. Wyd. Resocjalizacja Polska 1, 121- 156,
 • Melosik Z., Pedagogika i konstrukcje tożsamości młodzieży w "kulturze kontroli" i " kulturze rozproszenia" . s. 16
 • Błachut J., A. Gaberle, Krajewski K., Kryminologia, Wyd. InfoTrade, Gdańsk, 2007 s. 128-129
 • Cialdini R., Techniki wywierania wpływu na ludzi : teoria i praktyka. Wyd. GWP 2001
 • Cieślarczyk M., Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2010, s. 11
 • Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim. s. 244-245
 • Czaputowicz J., System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku. WNPWN, CSM, Warszawa 1998
 • Dworzecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2001; J. S t a ń c z y k, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996
 • Etzioni A., spirit Of Community: The reinvention american society, Touchstone, New York 1994
 • Encyklopedia socjologii, Warszawa 2000, t. 3, s. 160-163
 • Fehler W., O pojęciu bezpieczeństwa państwa (w:) W. Śmiałek , J. Tymanowski , Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej. Toruń 2002, s. 165
 • Fidelus A., Społeczność lokalna jako płaszczyzna działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu byłych więźniów, [w:] (red.) A. Fidelus, Od stereotypu do wykluczenia, Wyd. UKSW, Warszawa, 2014.,
 • Fidelus A., Umiejętności prospołeczne dzieci ulicy z terenu Warszawy, w: (red.) A. Czerkawski, A. Nowak, Wybrane zagadnienia patologii społecznej ? Implikacje empiryczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 85-102.
 • Kieszkowska A. Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej. Konteksty resocjalizacyjne., Kraków 2012,
 • Kitler W., Bezpieczeństwo Narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. Sys-tem, Warszawa 2011, s. 76-77.
 • Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji , czyli sukces działań pozornych , refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej. Wyd. Pedagogium 2013 ,
 • Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży., Warszawa MEN 1996,
 • Konopczyński M., Metody Twórczej resocjalizacji 2006, Wyd. Naukowe PWN
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) w art. 82-86.
 • Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (skrypt internetowy), www.koziej.pl, Warszawa/Ursynów 2010
 • Kwiatkowski S., Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą. , s.42;
 • Jacobs J., The Death and Life of Great American Cities, Random House, Nowy York, 1961
 • Michel M., Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa pedagogiczna. Wyd. UJ. 2016 , s. 11,
 • Mikołajczyk Z. T., Koncepcja ruchomych przestrzeni, ZESZYT NAUKOWY 2/2014 MCDM i M U K S W Warszawa s. 240 – 245, ISBN 978-83-940879-5-1, (Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).
 • Millennium Report of the Secretary General: We the peoples: the role of the United Nations in the 21 st century, New York 2000
 • Pawłowski J. i in., 1996, Słownik terminów z zakresu wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, Bydgoszcz 2005; Pływaczewski W., G. Kędzierska (red.) Leksykon policyjny, Szczytno 2001, 32,
 • Petrozolin – Skowrońska B.(red.), Pedagogika, w: Nowa encyklopedia powszechna, tom IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 812
 • Rotschild E., what is security?, ”Daedalus”, Vol. 124, No. 3, Summer 1995, s. 53–98.
 • Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa. ISP PAN, Warszawa 1996.
 • Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002,
 • Serafin T., Parszowski S., (red.) Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa 2011, s.33
 • Serafin T., Parszowski S., (red.) Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa 2011, s.33
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, którą zatwierdziła Rada Ministrów 29 listopada 2006 roku, s. 39
 • Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Wyd. Akademickie i profesjonalne. Podręcznik akademicki. Warszawa 2009, s. 22
 • United Nations Development Program, Human Development Report 1994, New York 1994,
 • Urbanek A., (red. nauk) Wybrane problemy bezpieczeństwa. dziedziny bezpieczeństwa. Słupsk 2013,s.16
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
ISBN
2392-2656
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9321723b-e8ae-47f1-b045-ba4293a082ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.