Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 10(12) | 75-98

Article title

Archiwizacja Internetu – próba podsumowania dotychczasowych prac i ustaleń

Content

Title variants

Internet archiving – an attempt at summary of previous works and establishments

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł zawiera omówienie dotychczasowego stanu dyskusji nt. archiwizacji Internetu w Polsce na tle rozważań pojęciowych związanych z rozumieniem terminu „archiwizacja Internetu”. Omówiono kluczowe aspekty archiwizacji stron www z punktu widzenia archiwów państwowych oraz propozycje realizacji tego zadania sformułowane ze strony środowiska bibliotekarzy i archiwistów.
EN
The article describes the state of discussion about archiving the Internet in Poland, on the background of terminological deliberations on understanding the term “Internet archiving”. The article discusses key aspects of archiving websites from the point of view of state archives, as well as proposals of completing this task formed by librarians and archivists.

Contributors

 • Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej

References

 • Adamczewski, Piotr. Leksykon informatyki stosowanej. Materiały Dydaktyczne – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.
 • Biernat, Czesław. „Zasada przynależności zespołowej.” [w:] Historia i współczesność, zredagowali Edward Frącki i Bolesław Woszczyński, 339–356. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1987.
 • Degen, Robert. „Dokumentacja i jej podział”. W Współczesna dokumentacja urzędowa, zredagowała Halina Robótka, 11–33. Biblioteka Zarządcy Dokumentacji 2. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
 • Derfert-Wolf, Lidia. „Archiwizacja Internetu – wprowadzenie i przegląd wybranych inicjatyw.” Biuletyn EBIB, nr 1 (2012): 1 – 19. http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_derfert.pdf.
 • Drabik, Lidia, Stanisław Dubisz, Agnieszka Grzegółka-Maciejewska, i Elżbieta Sobol. Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
 • Dubisz, Stanisław. „«Archiwum», «archiwizacja», «archiwizować».” Poradnik Językowy, z. 7 (2013): 113–115.
 • Gmiterek, Grzegorz. „Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych.” Res Historica 35 (2013): 213–235.
 • Grot, Dariusz. Ku przeszłości otwartej: dostępność archiwów państwowych w Polsce w latach 1918–2014. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Departament Organizacji i Udostępniania. Wydział Popularyzacji i Wydawnictw, 2015.
 • Halawa, Mateusz. „Nowe media i archiwizacja życia codziennego.” Kultura Współczesna, nr 4 (2011): 27–41.
 • Horodyski, Bogdan. „Z pogranicza bibliotekarstwa i archiwistyki.” Przegląd Biblioteczny 24, z. 3 (1956): 201–212. http://bbc.uw.edu.pl/Content/1151.
 • Janowska, Maria A. „Biblioteki akademickie – trendy dotyczące zasobów elektronicznych.” W Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych, zredagowała Halina Ganińska, 166–171. Poznań: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej, 2008. http://library.put.poznan.pl/konf_idn/art/4_3.pdf
 • Januszko-Szakiel, Aneta. „Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych – program dla polskich bibliotek.” Przegląd Biblioteczny 79, nr 2 (2011): 211–230.
 • Kalota, Tomasz, i Marcin Szala. „Organizacja i logistyka digitalizacji.” W Biblioteki cyfrowe, zredagowały Małgorzata Janiak, Monika Krakowska i Maria Próchnicka, 437–446. Nauka – Dydaktyka – Praktyka 135. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.
 • Kłębczyk, Filip. „Archiwizacja zasobów Internetu – kierunki i wyzwania.” Archiwista Polski 17, nr 3 (2012): 105–112.
 • Kłębczyk, Filip, i Monika Jędralska. „Serwis «Archiwum Internetu» na tle ogólnych problemów archiwizacji zasobów sieciowych.” Biuletyn EBIB, nr 1 (2012): 1–9. http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_jedralska.pdf.
 • Konopa, Bartłomiej. „Witryna internetowa – dokumentacja czy publikacja?.” Biuletyn EBIB, nr 2 (2017): 1–7. http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/download/528/684.
 • Konstankiewicz, Marek, i Artur Niewęgłowski. Narodowy zasób archiwalny i archiwa: komentarz. Komentarze praktyczne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 • Kusnik, Damian. „Długoterminowa archiwizacja danych cyfrowych na mikrofilmach.” Archiwista Polski 19, nr 2 (2014): 21–30.
 • Łosowski, Janusz. „Teoria archiwistyki i teoria archiwalna.” W Teoria archiwalna: wczoraj – dziś – jutro, zredagowali Waldemar Chorążyczewski i Agnieszka Rosa, 69–89. Toruńskie Konfrontacje Archiwalne 2. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
 • Maciejewska, Wanda, red. Polski słownik archiwalny. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 1974.
 • Nowina Konopka, Maria. „Problematyka zarządzania informacją w procesie archiwizacji zasobów Internetu.” Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 10, nr 1 (2014): 28–43.
 • Perzyna, Paweł. „Problemy terminologiczne wynikające z komputeryzacji archiwów.” W Komputeryzacja i digitalizacja w archiwach, zredagowali Rafał Leśkiewicz i Anna Żeglińska, 47–60. Symposia Archivistica 2. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016.
 • Ratajewski, Jerzy. Wstęp do informacji naukowej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1973.
 • Robótka, Halina. Opracowanie i opis archiwaliów: podręcznik akademicki. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.
 • Robótka, Halina, Bohdan Ryszewski, i Andrzej Tomczak. Archiwistyka. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
 • Robótka, Halina. Wprowadzenie do archiwistyki. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.
 • Roman, Wanda K. Współczesna kultura dokumentacyjna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.
 • Roman, Wanda K. Podstawy zarządzania informacją. Biblioteka Zarządcy Dokumentacji 3. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.
 • Roman, Wanda K. „Terminologia archiwalna – ewolucja czy rewolucja.” W Teoria archiwalna: wczoraj – dziś – jutro, zredagowali Waldemar Chorążyczewski i Agnieszka Rosa, 203–217. Toruńskie Konfrontacje Archiwalne 2. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
 • Ryszewski, Bohdan. Problemy i metody badawcze archiwistyki. Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1985.
 • Sobczak, Anna. „Internet jako globalne archiwum społeczne – rozważania na temat roli internetu w dokumentowaniu dziejów ludzkości.” W Nowa archiwistyka: archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, zredagowali Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek i Agnieszka Rosa, 237–247. Toruńskie Konfrontacje Archiwalne 4. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014.
 • Stebelski, Adam. „Rękopis archiwalny i biblioteczny.” Archeion 19/20 (1951): 234–235.
 • Ślaska, Katarzyna, i Anna Wasilewska. „Archiwizacja Internetu – sytuacja w polskim prawie z punktu widzenia bibliotekarzy.” Biuletyn EBIB, nr 1 (2012): 1–8. http://www.ebib.pl/images/stories/numery/128/128_slaska.pdf.
 • Wajs, Hubert. „Dokument elektroniczny jako obiekt archiwalny.” Archiwista Polski 16, nr 2 (2011): 19–25.
 • Wilkowski, Marcin., „Archiwizacja Webu.” W Historia w przestrzeni publicznej, zredagowała Joanna Wojdon, 239–244.Warszawa: PWN, 2018.
 • Wilkowski, Marcin. „Oddolne archiwizacje Internetu jako działania społeczne”. Archiwa – Kancelarie – Zbiory 6(8) (2016): 207–220. https://doi.org/10.12775/AKZ.2015.007.
 • Wiśniewski, Jarosław. Archiwalia w bibliotekach i muzeach. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93305a10-86e7-4a07-876c-bdcc474cca1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.