Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4 (375) tom I | 340-351

Article title

Racjonalność zachowań jako podstawa typologii polskich konsumentów

Authors

Content

Title variants

EN
Rationality of Behaviours as the Basis for Typology of Consumers
RU
Рациональность поведения как основа типологии польских потребителей

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wyniki typologii polskich konsumentów, dokonanej na podstawie racjonalnych zachowań konsumenckich. Zidentyfikowano dwie grupy zachowań konsumentów: rozumowe (oparte na przesłankach rozumowych) oraz rozumne (przynoszące pozytywne skutki). Na podstawie badań bezpośrednich wyodrębniono 3 skupienia konsumentów według kryterium intensywności poszukiwań informacji w procesie zakupu (zachowań rozumowych). Wskazano różnice istniejące pomiędzy tymi skupieniami w podejmowaniu zachowań będących przejawem zrównoważonej konsumpcji, czyli zachowań rozumnych (oszczędne użytkowanie zasobów, konsumpcja bez posiadania, zakupy dóbr ekologicznych, rozsądne zakupy).
EN
The article presents results of the Polish consumers’ typology based on rational consumer behaviours. There were identified two groups of consumer behaviours: reasonable ones (based on reasoning and intellectual assumptions) and rational ones (bringing positive effects). On the basis of primary research, three clusters of consumers were distinguished with intensity of information seeking in the purchase process (reasonable behaviour) was used as a classification criterion. The paper indicates the differences between the identified clusters with regard to behaviours representing sustainable consumption, i.e. rational behaviours (including frugal use of resources, nonownership consumption, green products purchases, smart shopping).
RU
В статье представили результаты типологии польских потребителей, проведенной на основе рационального потребительского поведения. Выявили двегруппы поведения потребителей: рациональное (основанное на рациональных предпосылках) и разумное (дающее положительные результаты). На основе прямых обследований выделили 3 кластера потребителей по критерию интенсивности поиска информации в процессе совершения покупок (рациональ- ного поведения). Указали отличия, существующие между этими кластерами, в выборе поведения, являющегося проявлением устойчивого потребления, т.е. разумного поведения (экономное использование ресурсов, потребление без обладания, покупки экологических продуктов, умные покупки).

Year

Pages

340-351

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

  • Botsman R., Rogers R. (2010), What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Harper Business, New York.
  • Bruska A. (2016), Zrównoważona konsumpcja: istota – formy – nabywcy, „Logistyka Odzysku”, nr 4(21).
  • Brzeziński J. (2005), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Burgiel A. (2015), Wspólna konsumpcja jako alternatywny model spożycia i jej przejawy w zachowaniach konsumentów, (w:) Kieżel E., Smyczek S. (red.), Zachowania konsumentów a procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  • Dąbrowska A. (2015), Postawy polskich konsumentów – od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji, „Handel Wewnętrzny”, nr 2.
  • Kieżel E. (1999), Rachunek konsumenta a racjonalność zachowań konsumpcyjnych, „Marketing i Rynek”, nr 4.
  • Krasiński Z., Piasny J., Szulce H. (1984), Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa.
  • Moeller S., Wittkowski K. (2010), The burdens of ownership: Reasons for preferring renting, “Managing Service Quality”, Vol. 20(2).
  • Zrałek J. (2015), Voluntary simplicity - zrównoważony styl życia współczesnych konsumentów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 231.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-933303db-2842-4a64-b279-49dc3bd48229
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.