PL EN


2013 | 49 | 1(195) | 3-23
Article title

Instrumenty polityki innowacyjnej: Czy grają w Polsce?

Content
Title variants
EN
Innovation policy instruments: Do they work in Poland?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem analizy są stosowane obecnie w Polsce instrumenty wsparcia innowacyjności. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu poszczególne instrumenty ułatwiają przedsiębiorstwom /przedsiębiorcom podejmowanie i prowadzenie działalności innowacyjnej? Przeanalizowane są kolejno narzędzia adresowane do firm bezpośrednio i pośrednio. Wyniki analizy nie pozwalają, niestety, na udzielenie pozytywnej odpowiedzi na tytułowe pytanie. Na zakończenie podjęta jest próba ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy.
EN
The main aim of this paper is an attempt to answer the question whether the existing public policy instruments in Poland are useful (helpful) for enterprises/entrepreneurs who intend to start or develop their innovation activities. The tools addressed directly and indirectly to firms are here deeply analyzed. Unfortunately, the results of this analysis do not allow us to give a positive answer to this question.
Year
Volume
49
Issue
Pages
3-23
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
References
 • E. Aho, red., (2006), Creating an innovative Europe, European Commission, Brussels.
 • E. Braun, (1980), Government policies for the stimulation of technological innovation, University of Aston, Birmingham.
 • T. Bal-Woźniak (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym, PWE, Warszawa.
 • A. Bąkowski, M. Mażewska, red., (2012), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, PARP, Warszawa.
 • L. Białoń, red., (2010), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Poltext, Warszawa.
 • C. Carter, red. (1981), Industrial policy and innovation, Heinemann, London.
 • COM (1995), Action plan for innovation in Europe, European Commission, Brussels.
 • J. Czerniak (2013), Polityka innowacyjna w Polsce, Difin, Warszawa.
 • M. Dodgson, J. Bessant (1996), Effective innovation Policy: A new approach, ITBP, London.
 • M. Dolińska (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 • EC (2003), Innovation policy, European Commission, COM (2003), Brussels.
 • EC (2006), Science, technology and innovation in Europe, Brussels.
 • C. Edquist (1994), Technology policy: The interaction between governments and markets, w: G Aichholzer, G Schienstock and W de Gruyter (eds), Technology policy, New York.
 • M. Gibbons (1994), The new production of science, SAGE Publications, London.
 • GUS (2012), Nauka i technika w 2010 roku, Warszawa.
 • J. Jabłecka (2002), Koordynacja badań akademickich, CBPNiSzW, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • W. Janasz (1999), Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • W. Janasz, K Kozioł (2011), Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 • A. H. Jasiński (1997), Innowacje i polityka innowacyjna, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 • A. H. Jasiński (2004), Czy polityka innowacyjna ma wpływ na innowacje?, „Zagadnienia Naukoznawstwa” nr 1.
 • A. H. Jasinski (2006), Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 • K. Klincewicz (2008), Polska innowacyjność: Analiza bibliometryczna, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • J. Kozłowski (2005), Budżetowe instrumenty finansowania B+R jako element strategii politycznych, w: J Kozłowski, red: Budżetowe instrumenty finansowania B+R w Polsce, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, KIG, Warszawa,
 • S. Marciniak (2010), Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C.H.Beck, Warszawa.
 • K. Matusiak, J. Guliński, red., (2010), Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, PARP, Warszawa.
 • K. Moszkowicz (2001), Procesy innowacyjne w polskim przemyśle, AE, Wrocław.
 • OECD (1997), Choices of policy instruments, Paris.
 • OECD (2011), Regions and innovation policy, Paris.
 • E. Okoń-Horodyńska (1998), Narodowy system innowacji w Polsce, AE, Katowice.
 • PARP (2010), Ocena efektywności i skuteczności programu Bon na Innowacje, Uniconsult, Warszawa.
 • PARP (2012), Innowacyjne zamówienia publiczne – stan obecny i perspektywy rozwoju (slajdy), Warszawa.
 • A. Pomykalski (2001), Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź.
 • R. Rothwell (1986), Public innovation policies, SPRU, University of Sussex, Brighton.
 • R. Rothwell, W. Zegveld (1981), Industrial innovation and public policy, F. Pinter, London.
 • R. Stanisławski (2011), Założenia polityki innowacyjnej państwa, w: P Niedzielski, R Stanisławski i E Stawasz, red: Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, nr 654.
 • S. Stern, M. E. Porter, J. L. Furman (2002), The determinants of national innovation capacity, „Research Policy”, nr 31.
 • P. Stoneman (1978), The economic analysis of technology policy, Clarendon Press, Oxford.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-933c76ff-2f78-4db0-952e-ed619d853727
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.