Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 | 4 | 11-27

Article title

Przyczynek barona Pierre’a de Coubertina do organizacji olimpijskich konkursów sztuki

Content

Title variants

EN
The contribution of baron de Coubertin to the organization of olympic art competitions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nazwisko Pierre’a de Coubertina jest kojarzone z nowożytnymi Igrzyskami Olimpijskimi, których był założycielem. O jego talencie malarskim wie niewielu. Odziedziczywszy po przodkach talent artystyczny, miał pragnienie połączyć sztukę i kulturę z ruchem olimpijskim. Jako syn malarza interesował się sztuką, co tłumaczy jego koncepcję wprowadzenia konkur-sów sztuki do Igrzysk Olimpijskich. Wychowany na wzorach kultury antycznej wierzył, że sport i sztuka miały wspólną genezę. Wielokrotnie podkreślał duże znaczenie sztuki dla roz-woju antycznego sportu greckiego. Dlatego sztuka miała wzbogacać duchowo i estetycznie zawody sportowe najwyższej rangi, czyli igrzyska olimpijskie. Dążąc do realizacji swoich szczytnych idei zacieśniania związków literatury i sztuki ze sportem, baron Pierre de Couber-tin doprowadził do zorganizowania w 1906 r. w Paryżu konferencji, podczas której powzięto decyzję o włączeniu sportu w nurt życia intelektualnego oraz artystycznego i uczynieniu zeń inspiracji twórczej dla artystów, pisarzy i architektów. W latach 1912–1948 artyści, tak jak sportowcy, mogli konkurować w następujących katego-riach: malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka i literatura. Tak jak atleci pierwsze trzy miejsca były nagradzane olimpijskimi medalami. Złoci medaliści konkursów sztuki po dziś dzień widnieją w spisach olimpijskich zwycięzców.
EN
Pierre de Coubertin’s name is recognized with the modern Olympic Games he founded. Most people know little about his artistic abilities. He inherited the talents of the artistic de Coubertin family and he had the wish to integrate art and culture into the Olympic movement. Born the son of painter, he must have been deeply interested in fine arts, which explain his concept of introducing art competitions in the Olympic Games. Brought up on patterns of an-cient culture believed that sport and art had common origins. That’s why art had improve spir-itually and esthetically olympic games. He begins with the Advisory Conference held in 1906, called by Coubertin in order to examine the extent to wich art. would enrich the Olympic Games. From 1912 to 1948, artists like sportsmen were able to participate in the Olympic Games in the categories of Painting, Sculpture, Architecture, Music and Literature. Just like the athletes, the first three places were awarded Olympic medals. The gold medalists are recorded in the Olympic winner lists as official Olympic champions to this day.

Keywords

PL
EN
Coubertin   art   sport  

Contributors

 • Politechnika Krakowska
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie

References

 • Brzezicki A., Sztuka pod olimpijską i białoczerwoną flagą, [w:] 50 lat na Olim-pijskim szlaku, opracowanie zbiorowe, Warszawa 1969.
 • Findling J.E., Pelle K.D., Historical Dictionary of the Modern Olympic Move-ment, Westport 1966.
 • Garcia B., The concept of Olympic cultural programmes: origins, evolution and projection, Centre d’Estudis Olímpics (UAB) 2002, s. 1–15.
 • Guttmann A., The Olympics: a history of the modern games, Champaign 2002, s. 7.
 • Kluge V., Die Olympischen Spiele von 1896 bis 1980, Berlin 1981.
 • Królak W., Olimpijskie konkursy sztuki, „Studia i Materiały” 1992, t. 6, s. 32–55.
 • Lipoński W., Sport literatura sztuka, Warszawa 1974.
 • Młodzikowski G., 20 olimpiad ery nowożytnej, Warszawa 1973.
 • Miller D., Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894–2008, Poznań 2008.
 • Müller N., Wacker C. (ed.), Pierre de Coubertin et les arts / Pierre de Couber-tin and the arts, Lausanne 2008.
 • Olimpijskie konkursy sztuki. Wawrzyny Olimpijskie, opracowanie zbiorowe pod red. K. Hądzelka i K. Zuchory, Warszawa 2012.
 • Polakiewicz S., Igrzyska VIII-mej Olimpiady, Paryż 1924 oraz dzieje olimpizmu w zarysie, Lwów – Warszawa – Kraków 1926.
 • Stanton R., In Search of the Artists of 1912, „Journal of Olympic History” 2001, vol. 9, s. 5–11.
 • Stanton R., The Forgotten Olympic Art Competitions, Trafford 2001.
 • Wąsik M., Pierre de Coubertin jako pedagog i promotor nowożytnego olimpiz-mu, „Lider” 2004, nr 7–8, s. 24–27.
 • Yoshida H., The Art Competitions in the Modern Olympic Games, „Aesthetics” 2009, no. 13, s. 111–120.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-933ce678-531d-428a-b7a0-ed15736d1386
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.