Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 1(9) | 193-203

Article title

Źródła materiału imienniczego w bogactwach mowy polskiej Alojzego Osińskiego (na podstawie wybranych tomów)

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Sources of the material used by Alojzy Osiński in w Bogactwa mowy polskiej

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents sources and documentation of the material used by Alojzy Osiński when character-ising names in Bogactwa mowy polskiej. The analysis proves that the texts used by Osiński may not be indicated but the authors of them may be. The material also shows personal fascinations and interests of the lexicographer. The works used by Osiński are characterised – the author describes their influence on the structure of the entries. The article contains also the list of the authors of the sources.

Keywords

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski, Warszawa

References

 • Encyklopedia kościelna, 1904, Warszawa, t. XXVII, s. 148, hasło: Surius Wawrzyniec.
 • Encyklopedia kościelna, 1911, Warszawa, t. XXXI, s. 530–531, hasło: Witzel Georg.
 • ESTREICHER K., 1910, Bibliografia polska, Kraków, t. XXIII, s. 157.
 • LECH A., 1956, Czy ocalone „Bogactwo mowy polskiej”? Na tropie słownika Osińskiego, „Poradnik Językowy” z. 5, s. 161–165.
 • MAYENOWA M. R., 1958, Wstęp, [w:] M. R. Mayenowa (red.), Ludzie Oświecenia o języku i stylu, t. 1, Z. Florczak, L. Pszczołowska (oprac.), Warszawa, s. 5–51.
 • NOWAK-DŁUŻEWSKI J., 1967,„Żywoty świętych” Piotra Skargi, [w:] idem, Z historii polskiej literatury i kultury, Warszawa, s. 46–62.
 • OSIŃSKI A., 1806,Słownik mitologiczny z przyłączeniem obrazopismu, t. 1–3, Warszawa.
 • RUDNICKA E., 2006, O dziewiętnastowiecznym rękopisie „Bogactw mowy polskiej” autorstwa Alojzego Osińskiego z perspektywy XXI w., „Prace Filologiczne” LI, s. 353–378.
 • RZEPKA W. R., WALCZAKB., 1981, Nazwy własne w „Słowniku języka polskiego” S. B. Lindego, „Prace Filologiczne” XXX, cz. 1, s. 113–124.
 • SINKO T., 1968, Wstęp, [w:] Homer, Iliada, Wrocław, s. III–CII.
 • SIWKOWSKA J., 1953, O słowniku języka polskiego A. Osińskiego, „Poradnik Językowy” z. 5, s. 22–28.
 • SUCHARSKI R., 2004, Posłowie, [w:] Homer, Iliada, Warszawa, s. 549–569.
 • SZLIFERSZTEJNOWA S., 1965, Z prac nad polskim słownikiem narodowym w wieku oświecenia. Zbiory leksykograficzne X. Alojzego Osińskiego, „Prace Filologiczne”, XVII, cz. 4, s. 173–197.
 • ŚLASKI J., 1994, Cesare Baronio w przekładach polskich, [w:] S. Nieznanowski, J. Pelc (red.), Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu, Lublin, s. 365–394.
 • TRZYNADLOWSKI J., 1985, Wstęp, [w:] Homer, Iliada, Wrocław, s. 7–36.
 • VRTEL-WIERCZYŃSKI S., 1911, Korespondencya ks. Alojzego Osińskiego, „Pamiętnik Literacki” X, z. 1, s. 79–96.
 • WARCHOŁ S., 1989, Imiona własne osobowe w sześciotomowym dziele S. B. Lindego, „Onomastica” XXXIV, s. 201–236.
 • WORONIECKI E., 1959, O „Przedmowie do słownika”i „układzie zbioru Bogactw mowy polskiej” Alojzego Osińkiego, „Poradnik językowy” z. 5, s. 203–212.
 • ZIELONKA Z., 2002, Piotr Skarga. Żywoty świętych, [w:] A. Skoczek (red.), Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. II. Renesans, Bochnia–Kraków, s. 323–334.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-933e1d14-f7f1-403b-a388-32861ec613ac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.