Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(19)2019 | 79-90

Article title

Święty Stanisław Kostka w poezji. Polonice et Latine

Authors

Content

Title variants

EN
Saint Stanisław Kostka in the Poetry. Polonice et Latine

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowane zostały dawne teksty, z których wyłania się literacki obraz św. Stanisława Kostki. Obok częściej przywoływanych utworów na temat świętego jezuity, takich jak Żywot św. Stanisława Kostki Piotra Skargi czy wiersza o inc. W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu Cypriana Norwida, poddane zostały interpretacji mniej znane, napisane po łacinie utwory: Życie świętego Stanisława Kostki Grzegorza z Sambora oraz epigramat Rzymski wizerunek błogosławionego Stanisława Kostki Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. W studium zwrócono uwagę na estetyczne walory wierszy, środki obrazowania, źródła inwencyjne oraz konteksty biograficzne i kulturowe.
EN
In the article old works are presented, the literary image of saint Stanisław Kostka appears from. Some of them such as Żywot św. Stanisława Kostki by Piotr Skarga or poem about saint by Cyprian Norwid W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu are good known. Others such as written in Życie świętego Stanisława Kostki by Grzegorz z Sambora and Epigram by Maciej Kazimierz Sarbiewski entitled Rzymski wizerunek błogosławionego Stanisława Kostki are rarely mentioned . All these works are in this paper analysed. In interpretation literary values are shown and biographic and culture contexts are taken into account as well.

Contributors

 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

References

 • Awianowicz B., Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV wieku do połowy XVIII wieku. Dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agrikoli do Johanna Christopha Gottscheda, Toruń 2008.
 • Budzyński J., O szesnastowiecznym poemacie łacińskim Grzegorza z Sambora „Censto- chova”, „Studia Claromontana” 1982, 3.
 • Butler A., Saint Apollo, Abbot in Thebais, [w:] Lives of the Fathers,Martyrs and Prin- cipal Saints, vol. 1, London n1866.
 • „Catholicisme” 1982, 9.
 • Chchulski T., Grób z marmuru. Wokół dwóch wierszy do Stanisławy Hornowskiej, „Studia Norwidiana” 2017, 35.
 • Fijałek J., Moderniści katoliccy Kościoła Lwowskiego w wieku XVI „ Pamiętnik Literacki” 1908, 7/1/4.
 • Juszyński M. H., Dykcjonarz poetów polskich, Kraków 1820.
 • Lenart M., Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.),Warszawa 2009.
 • Leonardo da Vinci, Szkice i zapiski, opr. H. A. Suh, przeł. B. Bruzda, Warszawa 2006.
 • Lichański J., Retoryka os średniowiecza do baroku, Warszawa 1992, s. 291.
 • Majkowski J. TJ, Święty Stanisław Kostka. Studium z dziedziny hagiografii psycho- logicznej, Rzym 1965.
 • Pagaczewski J., Ze studiów nad ikonografią św. Stanisława Kostki, Kraków 1927.
 • Pism wierszem Cypryana Norwida. Dział pierwszy [Cz. 1], wyd. Z. Przesmycki, Warszawa–Kraków 1911.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (Biblia Tysiąclecia), oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznań 1984.
 • Rkps UJ 225, s. 102.
 • Sarbiewski M. K., Rzymski wizerunek błogosławionego Stanisława Kostki (XXII), [w:] M. K. Sarbiewski, Księga epigramatów, przeł. i opr. M. Piskała, D. Sutkowska, Warszawa 2003, s. 43.
 • Skarga P., Żywoty świętych pańskich narodu polskiego, Sanok 1885.
 • Sprawozdanie Dyrekcyi c. k. realnego i wyższego gimnazyum w Kołomyi za rok szkolny 1878, Kołomyja 1878.
 • Starowolski Sz., Monumenta Sarmatarum, Drukarnia Franciszka Cezarego,Kraków 1655.
 • Świątek F., Z dziejów polskiego żywotopisarstwa świętych, Lublin 1937.
 • Święty Stanisław Kostka. Album ikonograficzne, Warszawa 1928.
 • Vita B. Stanislai Kostkae Poloni e Societate Iesu, Autore Francisco Sacchino, societatis eiusdem sacredote, Ingolstadium 1609.
 • Życie świętego Stanisława Kostki: poemat Grzegorza z Sambora wydany w Krakowie r. 1570 u Szarffenbergera, z łac. na jęz. pol. przeł. i słowem wstępnem o życiu i pismach Grzegorza poprzedził Wincenty Stroka, Kraków 1894.
 • https://misericors.org/a‑ty‑sie‑odwaz‑swietym‑stanac‑pana‑cyprian‑kamil‑norwid‑i‑sw.
 • https://www.deon.pl/215/art,103,sw‑stanislaw‑kostka‑odwaga‑swietosci.html.
 • http://episkopat.pl/list‑episkopatu‑polski‑na‑rok‑swietego‑stanislawa‑kostki/.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-933fc25c-bd5a-483f-96a8-3b3a80d6a28e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.