Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 14 | 71-85

Article title

Mniejszość muzułmańska w Bułgarii

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Według danych z 2011 roku, mniejszość muzułmańska w Bułgarii stanowi około 10% populacji tego kraju (577 139)1. Składają się na nią reprezentanci narodowości tureckiej, ale także Pomacy (czyli bułgarskojęzyczni mahometanie), Romowie oraz Tatarzy, choć – ze względu na specyficzny rozwój tożsamości tej grupy wyznaniowej na Bałkanach oraz doświadczenia przymusowej bułgaryzacji – podziały te są złożone i płynne. Obecność tak licznej mniejszości wyznaniowej w państwie, które do połowy XX wieku podkreślało swój ścisły związek z prawosławiem, a nieprzerwalnie prezentowało się jako homogeniczne pod względem struktury narodowościowej, rodziło wiele problemów, konfliktów oraz wyzwań w przeciągu nowej historii Bułgarii (aktualnych do dnia dzisiejszego). W niniejszym artykule pragnę się skupić na kluczowych zagadnieniach związanych z egzystencją muzułmanów na tym obszarze w przeciągu XX wieku: nad przejawami antyislamskiej polityki władz bułgarskich pod postacią zarówno wielkich akcji przymusowej bułgaryzacji i wysiedleń, stałych działaniach związanych z dyskryminacją tej mniejszości, źródeł tej polityki na polu kulturowym, a także współczesnej sytuacji wyznawców islamu w Republice Bułgarii po upadku komunizmu.
EN
The paper is about the main problems of the policy of Bulgaria toward the Muslim minority since the beginning of 20th century till the present days. First of all, there is the analysis of the biggest assimilation action of the Muslims: in 1912, in 1942 and in the 1980s, during which Bulgaria tried to reduce the number of Muslims in the state (or even cleared out) by changing names from Arabic and Turkish to Bulgarian, forced Christianization and displacement. However they were not the only activities against that minority, which was discriminated since the creation of Bulgarian state in 1878. The roots of that policy are connected with the image of Islam and the “Turkish yoke” in Bulgarian national consciousness and culture, which defines representatives of the Muslims as “Islamized Bulgarians” and “traitors”. After the fall of communism and the democratic transformation in Bulgaria, the situation of the Muslim minority has significantly changed, which is connected with activity of the party, which represented their interests in the political scene, Movement for Rights and Freedoms and an affiliation of that Balkan state to European Union.

Year

Volume

14

Pages

71-85

Physical description

Contributors

References

 • Bakalova M., 2006, The Bulgarian Turkish Names Conflict and Democratic Transition, Innovation, 19\3–4, s. 233–246.
 • Brzeziński A., 2002, Grecja, Trio, Warszawa.
 • Crampton R., 2007, Bulgaria, Oxford University Press, Oxford.
 • Czekalski T., 2010, Bułgaria, Trio, Warszawa.
 • Dymarski M., 2010, Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Eminov A., 1997, Islam and Muslims in Bulgaria: A Brief History, Islamic Studies, 36\2–3, s. 209–241.
 • Eminov A., 2007, Social Construction of Identities: Pomaks in Bulgaria, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, 6\2, s. 1–25.
 • Eminov A., 2000, Turks and Tatars in Bulgaria and the Balkans, Nationalities Papers, 28\1, s. 129–164.
 • Fijołek K., 2013, Położenie prawne mniejszości tureckiej w Bułgarii od 1878 r. do wybuchy II wojny światowej, Studenckie Zeszyty Naukowe IFS UJ, 1(3), s. 107–114.
 • Fijołek K., 2013, Retoryka bułgarskich ugrupowań nacjonalistycznych wobec etnicznych Turków, [w:] R. Sendek, B. Rusin (red.), Wśród czy obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich, Scriptum, Kraków.
 • Fijołek K., 2011, Ruch na Rzecz Praw i Swobód – reprezentant mniejszości tureckiej w Bułgarii. Historia, program i miejsce na bułgarskiej scenie politycznej, [w:] R. Sendek (red.), Ślady obcego panowania w języku, kulturze i świadomości narodów południowosłowiańskich, Scriptum, Kraków, s. 83–93.
 • Gallagher T., 2001, Outcast Europe: The Balkans 1789–1989. From the Ottomans to Milošević, Routledge, London-New York.
 • Ghodsee K., 2009, Muslim Lives in Eastern Europe: Gender, Ethnicity, and the Transformation of Islam in Postsocialist Bulgaria, Princeton University Press, Princeton.
 • Inalcik H., Quataert D. (red.), 2008, Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego 1300–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Jezernik B., 2007, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Universitas, Kraków.
 • Kalionski A., 2014, Communities, Identities and Migrations in Southeast Europe, Anamnezis, Sofia.
 • Klejn Z., 2006, Położenie Bułgarów pod zaborem osmańskim. Próba obnażenia mitów i stereotypów, Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowej, 41, s. 5–30.
 • Klejn Z., 2001, Rola mniejszości narodowych w państwowym i narodowym odrodzeniu Bułgarii (1877–1914), Balcanica Posnaniensia, 11\12, s. 113–120.
 • Kołodziejczyk D., 2011, Turcja, Trio, Warszawa.
 • Kostanick H. L., 1955, Turkish Resettlement of Refugees from Bulgaria, 1950– 1953, Middle East Journal, 9\1, s. 41–52.
 • Lubańska M., 2012, Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Malcolm N., 1994, Bosna: A Short History, New York University Press, New York.
 • Millman R., 2000, The Bulgarian Massacres Reconsidered, The Slavonic and East European Review, 58\2, s. 218–231.
 • Mirkova A. M., 2009, Citizenship Formation in Bulgaria: Protected Minority or National Citizens?, Journal of Muslim Minority Affairs, 29\4, s. 469–482.
 • Nahodilova L., 2010, Communist Modernisation and Gender: The Experience of Bulgarian Muslims, 1970–1990, Contemporary European History, 19, s. 37–53.
 • Neuburger M., 2000, Pomak Borderlands: Muslims on the Edge of Nations, Nationalities Papers, 28\1, 181–196.
 • Neuburger M., 2004, The Orient Within. Muslim Minorities and the Negation of Nationhood in Modern Bulgaria, Cornell University Press, Ithaca-London.
 • Parzymies A. (red.), 2005, Muzułmanie w Europie, Dialog, Warszawa.
 • Popek K., Bułgaria: Warianty sformowania rządu po wyborach parlamentarnych, <http://balkanistyka.org/bulgaria-warianty-sformowania-rzadu-po-wyborachparlamentarnych/>, 17.05.2015.
 • Ragaru N., 2001, Islam in Post-communist Bulgaria: An Aborted “Clash of Civilizations”?, Nationalities Papers, 29\2, s. 293–324.
 • Solak E., 2009, Znaki szczególne. Językowe i wokół językowe problemy bułgarskiego Odrodzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Tarnawczyk-Ziemnicka A., 2008, Stereotyp Pomaka a polityka BPK okresu procesu odrodzeniowego, [w:] J. Skowronek (red.), Stereotypy a Słowiańszczyzna, Piktor, Łódź, s. 167–179.
 • Wróbel P., 2012, Kontrowersje wokół podboju i islamizacji Bośni. Przyczynek do krytyki tzw. „polityki historycznej”, Balcanica Posnaniensia, 19, s. 87–92.
 • Vasileva D., 1992, Bulgarian Turkish Emigration and Return, International Migration Review, 26, s. 342–352.
 • Vassilev R., 2002, Bulgaria’s Ethnic Problems, East European Quarterly, 36\1, s. 103–125.
 • Yilmaz G., 2009, Becoming a Devşirme The Training of Conscripted Children in the Ottoman Empire, [w:] G. Campbell, S. Miers, J. C. Miller (red.), Children in Slavery Through the Ages, Ohio University Press, Ohio, s. 119–134.
 • Zeljazkova A., 1990, The Problem of the Authenticity of Some Domestic Sources on the Islamization of the Rhodopes, Deeply Rooted in Bulgarian Historiography, Etudes Balkaniques, 4, s. 105–111.
 • Арденски В., 2005, Загаснали огнища, Ваньо Недков, София.
 • Бюксеншютц У., 2000, Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, роми, помаци и турци (1944–1989), IMIR, София.
 • Божков В., 2012, Възродителният процес и българите махомедани, Пропелер, София.
 • Генчев Н., 1995, Българското Възраждане, Иван Вазов, София.
 • Груев М., Кальонски А., 2008, „Възродителният процес” – мюсюлманските общности и комунистическият режим, Ciela, София.
 • Гюдуров Д., 2007, Религиозната политика на България и мюсюлманите (1919– 1925 г.), Годишник на департамент „История” НБУ, 2, s. 342–390.
 • Желязкова А. (red.), 1997, Мюсюлманските общности на Балканите и в България, t. 1, Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия, София.
 • Желязкова А., 1990, Разпространение на исляма в западнобалканските земи под османска власт XV–XVIII век, БАН, София.
 • Зеленгора, Г., 2013, Балканската война – масова смърт и етническо прочистване, Либерален преглед, 3, s. 636–661.
 • Иванова Е. 2007, Колебанията на комшулука, [w:] М. Балева, У. Брунбауер (red.), Батак като място на паметта и забравата, Изток-Запад, София, s. 142– 147.
 • Илиева Н., 2010, Турската етническа група в България (1878–2001), НИГГГБАН , София.
 • Карахасан-Чънар И., 2005, Етническите малцинства в България, Лик, София.
 • Маева М. М., 2006, Българските турци-преселеници в Република Турция (Култура и идентичност), Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия, София.
 • Манчев К., 2012, История на балканските народи, t. 1: 1352–1878, Парадигма, София.
 • Михайлов С., 1992, Възрожденският процес в България, M&M, София.
 • Назърска Ж., 1999, Българската държава и нейните малцинства 1878–1885 г., Лик, София.
 • Население по местоживеене, възраст и вероизповедание, <censusresults.nsi.bg/Census/Reports/2/2/R10.aspx> 24.02.2015.
 • Пауновски В., Илел Й., 2000, Евреите в България между унищожението и спасението, Adasa-Pres, София.
 • Райчевски С., 1998, Българите мохамедани, Български бестселър, София.
 • Станчев П., 2008, „Родина” – организация на българите мюсюлмани в Родопите, НГДЕК „Константин Кирил Философ”, София.
 • Стоянова П., 2006, Покръстването на българите мюсюлмани, Анамнеза, 1\3, s. 128–139.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9345fccf-15e6-4111-882d-89e3ba20e0bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.