Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 540 | 246-266

Article title

Bezwzględna nieważność umów zawartych bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Content

Title variants

EN
Absolute invalidity of contracts concluded without applying the provisions of the Act on Public Procurement

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje cywilnoprawną sankcję unieważnialności (nieważności względnej) umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartej w sytuacji, gdy zamawiający dopuścił się któregoś z naruszeń przepisów Pzp. W przepisach Pzp nie przewidziano natomiast expressis verbis zastosowania sankcji unieważnialności umowy w sprawie zamówienia publicznego, która została zawarta bez stosowania ustawy Pzp, a więc z całkowitym pominięciem przepisów Pzp, w sytuacji gdy istniał obowiązek zawarcia tej umowy przy stosowaniu Pzp. W artykule wykazuje się, że w obecnym stanie prawnym sankcja bezwzględnej nieważności musi być aplikowana do umowy, która jest zamówieniem publicznym i podlega ustawie Pzp, ale która została zawarta bez stosowania Pzp, tj. z całkowitym pominięciem przepisów Pzp.
EN
Act on Public Procurement provides for civil law sanction of voidability (absolute invalidity) of contracts on public procurement, concluded in situations whereby the ordering party committed a breach of provisions of Public Procurement Law. The provisions of Public Procurement Law do not provide for expressis verbis of applying sanctions of voidability of contracts on public procurement which were concluded without applying the Act on Public Procurement, thus with a complete omission of the provisions of Public Procurement Law in a situation when an obligation of concluding such a contract was in place whilst applying Public Procurement Law. The article presents that at present, the sanction of absolute invalidity has to be applied in case of contracts which are public orders and which fall within the scope of the Act on Public Procurement, but which have been concluded without applying Public Procurement Law, that is with entire omission of the provisions of this Law.

References

 • Czepita S., Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996.
 • Grochowski M., Procesowe aspekty wadliwości czynności prawnych, Polski Proces Cywilny, 2011, nr 4.
 • Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2008.
 • Gutowski M., Wzruszalność czynności prawnych, Warszawa 2010.
 • Jerzykowski J., [w:] M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz Lex, Warszawa 2012.
 • Królikowski M., Błąd jako wada oświadczenia woli strony umowy, Warszawa 2014.
 • Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s. 117-119.
 • Panasiuk A., System zamówień publicznych. Zarys wykładu, Warszawa 2013.
 • Radwański Z., [w:] System prawa prywatnego. T. 2. Prawo cywilne – część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2002.
 • Safjan M., [w:] Kodeks cywilny. T I. Komentarz. Art. 1-44910, Warszawa 2013.
 • Szostak R., Glosa do wyroku SN z dnia 16 września 2009 r., II CSK 104/09, Glosa, 2011.
 • Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Warszawa 2008.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9347d919-2b6d-444a-aef0-c4372c127f9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.