Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2013 | 9 | 4 | 255-263

Article title

THE TOOLS FOR EVALUATING LOGISTICS PROCESSES

Selected contents from this journal

Title variants

PL
NARZĘDZIA OCENY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The growing importance of business process approach and dynamic management is triggered by market expectations for lead time reductions and the pressure for cost cuts. An efficient process management requires measurement and assessment skills. This article is intended to present the tools used in evaluating processes and the way in which they work together under simulated conditions. Methods: The project's Authors believe that a process can be assessed by measuring its attributes: cost, time and quality. An assessment tool has been developed for each of those attributes. For costs - it could be activity based costing, for time - value stream mapping; for quality - statistical process control. Each tool allows for evaluating one of the attributes, any element in the process hierarchy. The methods presented in the paper have been supplemented with process modelling and simulation. Results: In order to show how process assessment tools are combined with process simulation the Authors show a sample process in three versions (serial, parallel and mixed). A variant simulation (using iGrafx software) allows for determining the values of attributes in the entire process based on the data set for its components (activities). In the example under investigation the process variant has no impact on its quality. Process cost and time are affected. Conclusions: The tools for identifying attribute values, in combination with process modelling and simulation, can prove very beneficial when applied in business practice. In the first place they allow for evaluating a process based on the value of the attributes pertaining to its particular activities, which, on the other hand, raises the possibility of process configuration at the design stage. The solution presented in the paper can be developed further with a view to process standardization and best variant recommendation.
PL
Wstęp: Wzrost znaczenia koncepcji podejścia procesowego i zarządzania dynamicznego wynika z oczekiwań rynku związanych ze skracaniem czasu realizacji zamówień oraz presją na obniżenie kosztów. Efektywne zarządzanie procesami wymaga umiejętności ich opomiarowania i oceny Celem artykułu jest przedstawienie narzędzi wykorzystywanych w ocenie procesów oraz ich współdziałania w warunkach symulacyjnych. Metody: Autorzy prezentują pogląd, że ocena procesu może zachodzić poprzez ocenę jego atrybutów: kosztu, czasu oraz jakości. Dla każdego z tych atrybutów zidentyfikowano narzędzie oceny. Dla kosztu takim rozwiązaniem może być rachunek kosztów działań, dla czasu - mapowanie strumienia wartości, a dla jakości - statystyczna kontrola procesu. Każde z narzędzi pozwala na ocenę jednego z atrybutów, dowolnego elementu w hierarchii procesu. Uzupełnieniem zaprezentowanych metod jest modelowanie i symulacja procesów. Wyniki: Autorzy w celu przedstawienia połączenia narzędzi oceny atrybutów procesu z symulacją procesu prezentują przykładowy proces w trzech wariantach (szeregowym, równoległym oraz mieszanym). Symulacja każdego wariantu (przeprowadzona w środowisku informatycznym iGrafx) pozwala na określenie wartości atrybutów całego procesu na podstawie danych określonych dla jego elementów (czynności). W zaprezentowanym przykładzie wariant procesu nie wpływa na jego jakość. Zmianie podlegają koszt realizacji procesu oraz czas. Wnioski: Zastosowanie zaprezentowanych narzędzi służących do identyfikacji wartości atrybutów procesów oraz powiązanie ich z modelowaniem i symulacją procesów niesie ze sobą wiele korzyści w rzeczywistości biznesowej. Daje przede wszystkim możliwość dokonania oceny procesu na podstawie wartości atrybutów poszczególnych jego czynności co z kolei pozwala na dowolne konfigurowanie procesu na etapie jego projektowania. Opisane rozwiązanie ma może być dalej rozwijane w kierunku standaryzacji oceny procesu i rekomendacji najlepszego jego wariantu.ocena procesów, modelowanie procesów, symulacja procesów, zarządzanie procesami

Journal

Year

Volume

9

Issue

4

Pages

255-263

Physical description

Contributors

  • Poznan School of Logistics, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznan, POLAND
  • Poznan School of Logistics, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznan, POLAND
author
  • Poznan School of Logistics, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznan, POLAND
  • Poznan School of Logistics, ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznan, POLAND

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9349f6e6-7706-4a1d-8a36-022db50a9084
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.