PL EN


2012 | 1 | 56-69
Article title

Syndrom Don Kichota. Smutek tropikówlub walka z wiatrakami

Authors
Content
Title variants
EN
Don Quixote Syndrome. "Tristes Tropiques" or tilting at windmills
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia artykułu jest trop będący wielkim myślowym wyzwaniem dla każdego, kto czyta francuskiego strukturalistę i chce zrozumieć jego twórczość. W wywiadzie-rzece Z bliska i oddali C. Lévi-Strauss zdradza klucz do swojej duszy: mówi, że jego umysłem rządzi Don Kichot. Po tak jasnej deklaracji oczywista staje się perspektywa interpretacyjna Smutku tropików, w której jedną z podstawowych figur stanie się Błędny Rycerz. Ostatecznie okazuje się, iż Don Kichot podróżuje, by aktywnie wpływać na otaczającą go rzeczywistość. Wyobrażenie przeszłości nakłada się w jego umyśle na teraźniejszość i zmusza do działania, ignoruje granice. Przez to staje się szaleńcem. Lévi-Strauss podróżuje, by cofnąć się w czasie. Rola etnografa usprawiedliwia to równie ekstrawaganckie przedsięwzięcie. Narzucone przez naukę procedury tworzą niezbędny dystans, ale jednocześnie stają się źródłem niespełnienia. Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie czy Don Kichot – jego myśli i czyny wywierają wpływ na rzeczy; czy stanowią jedność, Tego Co Analogiczne? A jeśli tak, czym byłoby wielkie marzenie antropologa, którego umysłem rządzi Błędny Rycerz?
EN
A starting point of this article is a trace which is a huge intellectual challenge for everybody that reads the French structuralist and wants to understand his creation. In an extended interview Conversations with Claude Lévi-Strauss, he reveals the key to his soul saying that his mind is led by Don Quixote. After such a clear declaration, the interpretative perspective of Tristes Tropique – where a knight-errant evolves into one of the fundamental figures – becomes obvious. Eventually, it turns out that Don Quixote travels in order to influence the surrounding reality actively. In his mind, the reflection of past overlays the presence and impels him to act, ignores the boundaries. Because of that he becomes a madman. Lévi-Strauss travels In order to move back In time. An etnographer role excuses this eccentric undertaking. Procedures imposed by science create the necessary distance but at the same time they become the source of non-fulfillment. The article attempts to answer a question whether Don Quixote – his thoughts and actions influence the things; whether they are a union of That What is analogical. If the answer was yes, what would be the great anthropologist’s dream, whose mind is controlled by a knight-errant?
Year
Volume
1
Pages
56-69
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Zakład Teorii i Historii Kultury, adam.pisarek@us.edu.pl
References
  • M. de Cervantes, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy, przeł. A.L. Czerny, Z. Czerny, t. 1, PIW, Warszawa 1983.
  • M. Foucault,Słowa i rzeczy: archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Komendant, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.
  • C. Geertz, Interpretacja kultur, przeł. M.M. Piechaczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
  • E. Gellner, Pojęcie pokrewieństwa i inne szkice o metodzie i wyjaśnianiu antropologicznym, przeł. A. Bydłoń, Universitas, Kraków 1995.
  • C. Lévi-Strauss, Smutek tropików, przeł. A. Steinsberg, Alatheia, Warszawa 2008.
  • C. Lévi-Strauss , D. Eribon, Z bliska i oddali, przeł. K. Kocjan, Wydawnictwo Opus, Łódź 1994.
  • J. Łotman, Rosja i znaki, przeł. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
  • Z. Szmydtowa, Cervantes, PIW, Warszawa 1965.
  • M. Szybista, Świat jaki jest, każdy widzi..., w: Don Kichot. Współczesna próba interpretacji, katalog wystawy,Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-934c5858-80fa-4d61-b0e7-ffee457d2762
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.