Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3(41) | 19-34

Article title

Związki zawodowe w świetle przemian cywilizacyjnych: możliwości, wyzwania i zagrożenia

Content

Title variants

EN
Trade unions in light of civilizational changes: Opportunities, challenges, dangers

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Postęp naukowo-technologiczny i przyspieszenie procesów gospodarczych w skali globalnej dotykają pracy i kapitału w stopniu asymetrycznym. Kapitał jest z natury bardziej mobilny niż ludzie, żyjący – poza uwarunkowaniami ekonomicznymi – także w sieci relacji społecznych. Pozycję klasy pracowniczej osłabiają do pewnego stopnia (choć też oferują znaczące możliwości) procesy automatyzacji, zastępowania pracowników coraz bardziej inteligentnymi robotami. Naszą intencją jest naszkicować ciąg przyczynowo-skutkowy tych procesów: opisać podstawowe aspekty przemian rynku pracy, ich wpływ na związki zawodowe i zarysowujące się perspektywy przemian w ruchu związkowym (zalążki ich powrotu).
EN
The scientific and technological revolution, as well as rapid acceleration in business processes on a global scale, affect labour and capital in an asymmetrical manner. Capital is inherently more flexible than human beings, who, in addition to economic constraints, live in a network of social relations. The position of the working class is additionally weakened by process automation, replacing workers by increasingly intelligent robots. The authors’ intention is to sketch a sequence of cause and effect of these processes: describe the basic aspects of the transformation of the labour market, their impact on trade unions, and outline the future outlook for the trade union movement.

Contributors

 • badacz niezależny
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet SWPS

References

 • Bauman, Z. (1998). Zawrotna kariera „podklasy”. Przegląd Społeczny, 1/2.
 • Bernaciak, M. (2012). Social Dumping: Political Catchphrase or Threat to Labour Standards?. Brussels: ETUI.
 • Białecki, I., Heyns, B. (1992). Democracy. Interests and corporatism in Poland. W: W. Adamski (red.), Societal Conflict and Systemic Change: The Case of Poland 1980–1992. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Brynjolfsson, E., McAfee, A. (2011). Race Against the Machine. Lexington, Massachusetts: Digital Frontier Press.
 • Brynjolfsson, E., McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W.W. Norton & Company.
 • Burawoy, M., Lukacs, J. (1992). The Radiant Past. Ideology and Reality in Hungary’s Road to Capitalism. Chicago: University of Chicago Press.
 • Castells, M. (1998). End of Millennium. Padstow, Cornwall: T.J. International Limited.
 • Castells, M. (2000). The Rise of Network Society. Padstow, Cornwall: T.J. International Limited.
 • Castells, M. (2001). The Internet Galaxy. Oxford: Oxford University Press.
 • Celary, W. (2013). Ekonomia twórczości i wolnego czasu. Wykład inaugurujący rok akademicki 2013–2014 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Źródło: http://ue.poznan.pl/data/upload/articles/20140113/cdbed2390030020139/wyklad-inauguracyjny2013-prof-w-cellary.pdf (dostęp 12.11.2016).
 • Cowen, T. (2013). Average is Over. Powering America beyond the Age of the Great Stagnation. New York: Dutton.
 • Cubitt, S. (2001). Immediate consequences of the process of informationalisation. Paper given at the Journalism and regional media in Europe Conference, Volos, Thessaly, Greece, September 2001.
 • Czarzasty, J., Mrozowicki, A. (2013). Poland: Industrial Relations Profile. EIRO.
 • Domański, H. (1995). Dlaczego zawód? Problemy pomiaru położenia społecznego w badaniach socjologicznych. ASK 1/95. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Ebbinghaus, B., Visser, J. (2000). Trade Unions in Western Europe since 1945. Oxford: Macmillan.
 • Feliksiak, M. (2015). Opinie o związkach zawodowych i protestach górników. Raport z badań 66/2015. Warszawa: CBOS.
 • Galbraith, J.K. (1973). Społeczeństwo dobrobytu. Państwo przemysłowe. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Gardawski, J. (2007). Korporacje transnarodowe a Europejskie Rady Zakładowe w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Gardawski, J. (red.) (2009). Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Gardawski, J., Mrozowicki, A., Czarzasty, J. (2012). Trade Unions in Poland, Research Report. Brussels: European Trade Union Institute.
 • Goban-Klas, T. (2002). Media i komunikowanie masowe. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • GUS (2013). Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Harman, C. (2011). Kapitalizm zombi. Globalny kryzys i aktualność myśli Marksa. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Hausner, J., Marody, M. (red.) (2001). Polski talk show. Dialog społeczny a integracja europejska. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Heymann, E. (2013). Europe’s Re-industrialisation. The Gulf between Aspiration and Reality. Frankfurt a.M.: Deutsche Bank Research Report.
 • Industrial Relations in Europe 2012 (2013). Brussels: European Commission.
 • Kessler, A. (2012). Eat people. And Other Unapologetic Rules for Game-Changing Entrepreneurs. London: Penguin Books.
 • Klichowski, M. (2014). Narodziny cyborgizacji: nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Lasch, C. (1997). Bunt elit. Kraków: Platan.
 • Lewandowski, K. (2014). Postekonomia robotów. Wydawnictwo Faktoria.
 • Markowski, R., Kotnarowski, M., Wenzel, M., Żerkowska-Balas, M. (2015). Democratic Audit of Poland 2014. Frankfurt a.M.: Peter Lang.
 • Marody, M. (red.) (2000). Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowania polskiej rzeczywistości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Marody, M. (red.) (2002). Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Mazur, S., Chrabąszcz, R. (2016). Jak Polacy zabiegają o reprezentację własnych interesów? W: W. Morawski (red.), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają? (s. 359–386). Warszawa: Wolters Kulwer SA, ALK.
 • Mokrzycki, E. (1999). Złudna władza ludu. Gazeta Wyborcza nr 289, 11–12 grudnia 1999 r.
 • Nixon, B. (2015). W stronę ekonomii politycznej „pracy publiczności” w erze cyfrowej. Praktyka Teoretyczna 1 (15), 124–158.
 • Pankowski, K. (2013). Czyje interesy reprezentują związki zawodowe. Raport z badań BS/173/2013. Warszawa: CBOS.
 • Pańkowska, M. (2001). Zarządzanie zasobami informatycznymi. Warszawa: Difin.
 • Pistono, F. (2012). Robots Will Steal Your Job but That’s OK. Createspace, Lexington.
 • Qualman, E. (2011). Socialnomics – How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business. Hoboken, NJ: Wiley Press.
 • Rifkin, J. (2016). Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 • Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. New York–London: W.W. Norton & Company.
 • Sirkin, H.L., Zinser, M., Hohner, D. (2011). Made in America, Again. Why Manufacturing Will Return to the U.S. Boston Consulting Group.
 • Sroka, J. (2004). Polityka organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Sroka, J. (2015). Rekomendacje w zakresie zasad włączania interesariuszy w modernizowanym systemie kwalifikacji (rada interesariuszy). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=925 (dostęp 23.10.2016).
 • Szewczyk, H. (2013). Ochrona praw i interesów osób zatrudnionych a nietypowe formy zatrudnienia w społecznej gospodarce rynkowej. Roczniki Administracji i Prawa Rok XII, 175–190.
 • Szydlik-Leszczyńska, A. (2012). Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Warszawa: Difin.
 • Van Lier, H. (1970). Nowy wiek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Wenzel, M. (2009). Związki zawodowe w badaniach CBOS 1980–2008. W: J. Gardawski (red.), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu (s. 533–550). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Woś, R. (2014). Dziecięca choroba liberalizmu. Warszawa: Studio Emka.
 • Woś, R. (2015). Kamieni kupa, czyli co się stało z polskim przemysłem. Polityka nr 14 (3003).
 • Wódz, K., Kulas, P. (red.) (2010). Dialog, demokracja, społeczeństwo obywatelskie. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Zalewski, D. (red.) (2005). Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-93590345-6b6d-4530-ba62-b5bdf5e34fea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.